Quyết định số 23/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2008/QĐ-BCT về việc Bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2008 tại Điều 1 Quyết định số 014/2007/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 23/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG LƯ NG H N NG CH THU QUAN NH P KH U MU I T I I U 1 QUY T NNH S 014/2007/Q -BCT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007 C A B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG V LƯ NG H N NG CH THU QUAN I V I HÀNG NH P KH U NĂM 2008 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 c a B Thương m i hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; Sau khi trao i th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Xu t Nh p kh u, QUY T NNH: i u 1. B sung lư ng h n ng ch thu quan nh p khNu mu i năm 2008 t i i u 1 Quy t nh s 014/2007/Q -BCT ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Công Thương v lư ng h n ng ch thu quan i v i hàng nh p khNu năm 2008 thêm 200.000 t n (hai trăm ngàn t n). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng TW và Ban Kinh t TW; Nguy n Thành Biên - Vi n KSND t i cao; - Toà án ND t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - B Tư pháp (C c Ki m tra Văn b n); - Công báo; - Website Chính ph ; - Các S Công Thương; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng, các V , C c, các ơn v tr c thu c; - Lưu: VT, XNK (15).
Đồng bộ tài khoản