Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các khu công nghiệp Long An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ ------------- Số: 23/2009/QĐ-UBND Tân An, ngày 01 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2008/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2008 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước; Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh về việc xếp hạng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Xét đề nghị tại văn bản số 482/TTr-BQLKCN ngày 25/5/2009 của Ban Quản lý các khu công nghiệp, và đề xuất tại văn bản số 229/SNV-TCCC ngày 25/5/2009 của Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An, như sau: “2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp: a) Văn phòng ban; b) Thanh tra ban; c) Phòng Quản lý đầu tư; d) Phòng Quản lý xây dựng; e) Phòng Quản lý môi trường; f) Phòng Quản lý doanh nghiệp; g) Phòng Quản lý lao động.” Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai, tổ chức thực hiện quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Công thương; - Bộ Nội vụ; Dương Quốc Xuân - Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp; - TT.TU,TT.HĐND tỉnh; - CT, PCT. UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Phòng NCTH; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản