Quyết định số 2307/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 2307/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2307/QĐ-UBND về thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2307/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2009 S : 2307/QĐ-UBND QUY T Đ NH V THÀNH L P T ĐÀM PHÁN CHUY N NHƯ NG PH N GÓP V N C A BÊN VI T NAM CHO BÊN NƯ C NGOÀI TRONG CÔNG TY LIÊN DOANH CAO C SAIGON METROPOLITAN CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đ ngh c a Giám đ c S N i v t i T trình s 647/TTr-SNV ngày 04 tháng 5 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p T đàm phán chuy n như ng ph n góp v n c a bên Vi t Nam cho bên nư c ngoài trong Công ty Liên doanh cao c Saigon Metropolitan, g m các thành viên sau: 1. Ông Lư Thanh Phong, Phó Giám đ c S K ho ch và Đ u t ư, T trư ng; 2. Ông T Quang Vinh, Phó Giám đ c S Tài chính, T Phó; 3. Ông Đào Anh Ki t, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Thành viên; 4. Bà Ung Th Xuân Hương, Phó Giám đ c S Tư pháp, Thành viên; 5. Ông Lê Thanh Tân, Phó Chánh Thanh tra thành ph , Thành viên; 6. Ông Nguy n Duy Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Ch đ o Phòng ch ng tham nhũng thành ph , Thành viên; 7. Ông Nguy n Chí Công, Ch t ch kiêm T ng Giám đ c Công ty Trách nhi m h u h n M t thành viên xây d ng Bình Minh, Thành viên; Đi u 2. T đàm phán chuy n như ng ph n góp v n c a bên Vi t Nam cho bên nư c ngoài trong Công ty Liên doanh cao c Saigon Metropolitan có nhi m v :
  2. 1. Làm vi c và thông báo cho bên nư c ngoài trong Công ty Liên doanh Cao c Saigon Metropolitan m c giá và các đi u k i n chuy n như ng góp v n c a bên Vi t Nam đã đư c y ban nhân dân thành ph ch p t hu n t i Thông báo s 209/TB-VP ngày 03 tháng 4 năm 2009 c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; 2. Báo cáo k t qu làm vi c cho y ban nhân dân thành ph . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. T đàm phán chuy n như ng ph n góp v n c a bên Vi t Nam cho bên nư c ngoài trong Công ty Liên doanh cao c Saigon Metropolitan t gi i t h sau khi hoàn thành nhi m v . Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S N i v , Giám đ c S K ho ch và Đ u t ư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tư pháp, Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các s , ngành thành ph có liên quan và các Ông, Bà có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH Nơi nh n : - Như đi u 4; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph ; - TTUB : CT, các PCT; Lê Hoàng Quân - Ban Ch đ o Phòng ch ng tham nhũng TP; - T ng Công ty Xây d ng Sài Gòn, S N i v (2b); - Công ty TNHH m t thành viên XD Bình Minh; - VPUB: Các PVP, Các Phòng CV; - Lưu : VT, (VX-Nh) L.
Đồng bộ tài khoản