Quyết định số 231/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 231/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 231/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 231/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 231/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2003 CHO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ; Căn cứ Quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ ; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 03963/KHĐT-VX ngày 16 tháng 9 năm 2003 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Giao điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năm 2003 cho Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, Trường Kỹ thuật công nghiệp Thủ Đức và Trường Bổ túc văn hóa Thành Đoàn (danh mục đính kèm). Điều 2.- Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật, Trường Kỹ thuật công nghiệp Thủ Đức, Trường Bổ túc văn hóa Thành Đoàn và Thủ trưởng các Sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như điều 3 PHỐ - Thường trực Thành Ủy KT. CHỦ TỊCH - Thường trực HĐND/TP - Thường trực UBND/TP PHÓ CHỦ TỊCH - Ban TT-VH/TU - Ban VHXH/HĐND.TP - Ban KTNS/HĐND.TP - VPHĐ-UB : Các PVP
  2. - Tổ VX, Tổ TH (5b) - Lưu (VX-H) Nguyễn Thành Tài
Đồng bộ tài khoản