Quyết định số 2315/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
6
download

Quyết định số 2315/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2315/QĐ-BGTVT về việc duyệt đề cương và dự toán chi phí công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng và cọc lộ giới đường bộ dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2315/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ------ ------- S : 2315/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH DUY T CƯƠNG VÀ D TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC C M C C GPMB VÀ C C L GI I Ư NG B D ÁN U TƯ XÂY D NG C U VĨNH THNNH TRÊN QL2C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B GTVT; Căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 5/11/2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Căn c Quy t nh s 1869/Q -BGTVT ngày 29/6/2009 c a B Giao thông v n t i v vi c phê duy t D án u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh trên QL2C; Xét T trình s 1432/PMUTL-DA6 ngày 27/7/2009 c a Ban Qu n lý d án Thăng Long trình duy t cương và d toán chi phí công tác c m c c gi i phóng m t b ng và c c l gi i ư ng b D án u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh trên QL2C kèm theo cương và d toán chi ti t. Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT t i báo cáo th m nh s 966/QLXD-G 2 ngày 04/8/2009, QUY T NNH: i u 1. Ch p thu n cương công tác c m c c gi i phóng m t b ng (GPMB) và c c l gi i ư ng b (LG B) D án u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh trên QL2C trên a bàn thành ph Hà N i và t nh Vĩnh Phúc v i các n i dung chính như sau: 1.1 Công tác kh o sát, c m c c GPMB và c c LG B: Trên cơ s h sơ thi t k cơ s c a D án u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh ã ư c B GTVT phê duy t t i Quy t nh s 1869/Q -BGTVT ngày 29/6/2009, ti n hành c m c c m c GPMB và c c LG B. 1.2 Ph m vi c m c c và quy cách c c: Ch p thu n như n i dung trong Báo cáo thNm nh s 966/QLXD-G 2 ngày 04/8/2009 c a C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT. i u 2. Duy t d toán v i giá tr : 114.221.000 ng. (M t trăm mư i b n tri u, hai trăm hai mươi m t ngàn ng) Ban Qu n lý d án Thăng Long tri n khai các bư c ti p theo, căn c th c t nghi m thu, thanh toán theo úng quy nh hi n hành.
  2. i u 3. C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT, V trư ng các V K ho ch u tư, Tài chính, T ng Giám c Ban QLDA Thăng Long và Th trư ng các ơn v liên quan căn c quy t nh th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Kho b c NN TW; Ngô Th nh c - Kho b c NN a phương; - Lưu: VT, QLXD (3).
Đồng bộ tài khoản