Quyết định số 2328/2005/QÐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
7
download

Quyết định số 2328/2005/QÐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2328/2005/QÐ-CT về việc thu hồi đất và giao đất ở tái định cũ cho 05 hộ do đi chuyển để giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2328/2005/QÐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2328/2005/QÐ-CT Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CŨ CHO 05 HỘ DO ĐI CHUYỂN ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÝ ÐẠO THÀNH - THỊ XÃ BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004; Căn cứ Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Phúc Hưng tại công văn số 56/CV-PH ngày 04/10/2005; UBND phường Ninh Xá tại công văn số 155/CV-UB ngày 03/10/2005; UBND thị xã Bắc Ninh tại công văn số 696/CV-UB ngày 16/8/2005; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 218/TT-QHKH ngày 04/11/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thu hồi 464,1m2 (Bốn trăm sáu mươi tư, phẩy một m2) đất đã giao cho Công ty Cổ phần Phúc Hưng xây dựng nhà ở để bán theo Quyết định số 1235/QÐ-CT ngày 29/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại phường Ninh Xá - thị xã Bắc Ninh và giao cho UBND thị xã Bắc Ninh để giao đất ở cho 05 hộ tái định cũ bị thu hồi đất do giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lý Ðạo Thành - thị xã Bắc Ninh theo quy hoạch chi tiết điều chỉnh được Sở Xây dựng phê duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ thu hồi đất đính kèm. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính theo chức năng hướng dẫn UBND thị xã Bắc Ninh thực hiện bồi thường khi thu hồi đất và căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để UBND thị xã Bắc Ninh Quyết định giao đất ở cho các hộ tái định cư theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND thị xã Bắc Ninh, UBND phường Ninh Xá và Công ty Cổ phần Phúc Hưng căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản