Quyết định số 2339/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 2339/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2339/QĐ-BNN-BVTV về việc thành lập đoàn kiểm tra bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá trên lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2339/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2339/Q -BNN-BVTV Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P OÀN KI M TRA B NH VÀNG LÙN – LÙN XO N LÁ TRÊN LÚA B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; Tri n khai Công i n kh n c a Th tư ng Chính ph s 1085/C -TTG ngày 13/7/2008 v vi c ch ng d p t t r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá h i lúa vùng ng b ng sông C u Long; Ch th s 2049/CT-BNN ngày 16/7/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c tri n khai th c hi n tháng hành ng phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa ng b ng sông C u Long t 16/7/2008 n 16/8/2008 và Công i n s 33/C -BNN ngày 13 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c tăng cư ng công tác phòng ch ng r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá lúa Nam b . Theo ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, QUY T NNH: i u 1. Thành l p 04 oàn công tác i ch o, ki m tra, ôn c t i các a phương công tác phòng tr b nh vàng lùn – lùn xo n lá h i lúa t ngày 22/7 – 16/8/2008, g m: 1. C c B o v th c v t: ch u trách nhi m ch o các t nh: ng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang. 2. C c Tr ng tr t: ch u trách nhi m ch o các t nh Ti n Giang, B n Tre 3. Vi n B o v th c v t: ch u trách nhi m ch o t nh Long An 4. Vi n Lúa ng b ng sông C u Long: ch u trách nhi m ch o t nh C n Thơ, H u Giang, B c Liêu, Sóc Trăng. i u 2. oàn công tác có nhi m v :
  2. - Ki m tra tình hình th c hi n Công i n khNn c a Th tư ng Chính ph và Công i n c a B trư ng v phòng ch ng r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá; - Chính sách c a y ban nhân dân t nh v h tr tiêu h y và ti n tiêu h y nh ng ru ng b nhi m b nh n ng; nh ng khó khăn, thu n l i khi th c hi n; - T ch c, ho t ng c a Ban ch o a phương t t nh n xã; - Công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c và hư ng d n nông dân th c hi n; T ch c th c hi n: - Phương ti n i l i do các oàn b trí; công tác phí th c hi n theo ch hi n hành do ơn v t chi tr ; - Các oàn báo cáo k t qu th c hi n hàng tu n, trư c 16 gi chi u Th Sáu v Văn phòng C c B o v th c v t (28 M c ĩnh Chi, qu n 1, TP H Chí Minh) C c b o v th c v t t p h p báo cáo B . oàn công tác t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng (b/c); - C c BVTV, TT - Vi n BVTV, TT - Vi n BVTV, Lúa BSCL TTKN-KNGQ - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành (ph i h p) - Lưu: VT, BVTV Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản