Quyết định số 2347/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 2347/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2347/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo "Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện’’ do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2347/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU LNCH c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 2347/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C T CH C H I NGHN -H I TH O “SƠ K T 3 NĂM ÁP D NG KHUNG PHÂN LO I DDC TRONG NGÀNH THƯ VI N" B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V Thư vi n và Giám c Thư vi n Qu c gia Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Giao Thư vi n Qu c gia Vi t Nam t ch c H i ngh - H i th o "Sơ k t 3 năm áp d ng khung phân lo i DDC trong ngành thư vi n’’. a i m: T nh Lào Cai Th i gian: 2 ngày (T ngày 22 n ngày 23 /9/2009) i u 2. Kinh phí t ch c h i ngh - H i th o l y t kinh phí s nghi p năm 2009 c a Thư vi n Qu c gia Vi t Nam. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch, Tài chính, V trư ng V Thư vi n, Giám c Thư vi n Qu c gia Vi t Nam có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Huỳnh Vĩnh Ái
Đồng bộ tài khoản