Quyết định số 2390/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 2390/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2390/2005/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Nông, Lâm sản Ðồng Nguyên (TN) tại huyện Từ Sơn (đợt 1) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2390/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2390/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO XÍ NGHIỆP NÔNG, LÂM SẢN ÐỒNG NGUYÊN (TN) TẠI HUYỆN TỪ SƠN (ĐỢT 1) CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QD-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 150/TT – TNMT ngày 25/11/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Nông, Lâm sản Ðồng Nguyên (TN) đợt 1, như sau: + Diện tích đất: 3.144,5m2 (Ba nghìn, một trăm bốn mươi bốn, phẩy năm m2). + Ðịa điểm: xã Ðồng Nguyên - huyện Từ Sơn. + Mục đích sử dụng: Xây dựng Trung tâm dịch vụ thương mại. + Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 24/01/2055. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Xí nghiệp Nông lâm sản Ðồng Nguyên (TN) theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Ðồng Nguyên và Xí nghiệp Nông, Lâm sản Ðồng Nguyên (TN) căn cứ Quyết định thi hành./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản