Quyết định số 2393/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 2393/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2393/QĐ-BCT về thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2393/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 2393/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 tháng 6 năm 1948 - 11 tháng 6 năm 2008) ngành Công thương gồm các ông, bà có tên sau đây: 1. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức; 2. Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng thường trực, Phó trưởng ban Thường trực; 3. Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó trưởng ban 4. Ông Đỗ Đăng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, Phó trưởng ban; 5. Ống Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ, Ủy viên thường trực; 6. Ông Nguyễn Tiến Vy, Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên; 7. Ông Trần Thảo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên; 8. Ông Lê Văn Được, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Ủy viên; 9. Ông Phạm Công Tham, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ủy viên;
  2. 10. Ông Phạm Thế Dũng, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Ủy viên; 11. Ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Ủy viên; 12. Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công thương, Ủy viên; 13. Bà Trần Thị Bạch Dương, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Ủy viên; 14. Ông Trần Quang Huy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ, Ủy viên; 15. Ông Dương Đình Giám, Tổng biên tập Tạp chí công nghiệp, Ủy viên; 16. Ông Lê Xuân Tửu, Tổng biên tập Tạp chí thương mại, Ủy viên; 17. Ông Bùi Đức Khiêm, Tổng biên tập Báo công thương Việt Nam, Ủy viên. Điều 2. Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch tổ chức và phân công thực hiện tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, thiết thực và tiết kiệm. Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm tự giải thể sau khi kết thúc Lễ kỷ niệm. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Hội đồng TĐKT Trung ương; - Ban TĐKT Trung ương; - Lãnh đạo Bộ; Vũ Huy Hoàng - Công đoàn Công thương VN; - Các Ủy viên Hội đồng TĐKT Bộ; - Các đơn vị trong ngành CT; - Đảng ủy Khối CT Hà Nội; - Đảng ủy Khối CT TP Hồ Chí Minh; - Đảng ủy Bộ, CĐ cơ quan Bộ; - Lưu: VT, TĐKT.
Đồng bộ tài khoản