Quyết định số 24/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 24/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Xi măng Hà Tiên I thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2000/QĐ-TTg

  1. eTH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2000 S : 24/2000/QĐ-TTG QUY T Đ NH V VI C CHUY N XÍ NGHI P V N T I THU C CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN I THÀNH CÔNG TY C PH N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n; Theo đ ngh c a H i đ ng qu n tr T ng công ty Xi măng Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t phương án c ph n hóa Xí nghi p V n t i t hu c Công ty Xi măng Hà Tiên I - T ng công ty Xi măng Vi t Nam như sau : 1. V n Đi u l : 48.000.000.000 đ ng Trong đó : - T l c ph n Nhà nư c : 30% v n Đi u l , - T l c ph n bán cho ngư i lao đ ng trong doanh nghi p: 25% v n Đi u l , - T l c ph n bán cho các đ i t ư ng ngoài doanh nghi p: 45% v n Đi u l , 2. Giá tr th c t c a b ph n doanh nghi p đ c ph n hóa: 47.538.983.767 đ ng, trong đó giá tr t h c t ph n v n Nhà nư c : 47.233.700.474 đ ng. 3. Ưu đãi cho ngư i lao đ ng : T ng s c ph n theo giá ưu đãi cho ngư i lao đ ng : 64.280 c ph n; ph n g iá tr đư c ưu đãi : 1.928.400.000 đ ng. 4. Xí nghi p V n t i sau khi c ph n hóa đư c s d ng ti n bán c ph n như sau : - Đào t o và đào t o l i cho ngư i lao đ ng : 250.000.000 đ ng.
  2. Đi u 2. Chuy n Xí nghi p V n t i thu c Công ty Xi măng Hà Tiên I thành Công ty c ph n. - Tên đ y đ b ng ti ng Vi t Nam : Công ty c ph n V n t i Hà Tiên, - Tên giao d ch qu c t : HATIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY, - Tên giao d ch qu c t vi t t t : HATIEN TRANSCO, - Tr s chính : km s 7, đư ng Hà N i, qu n Th Đ c, thành ph H Chí Minh. Đi u 3. Công ty c ph n V n t i Hà Tiên kinh doanh các ngành ngh : - Kinh doanh d ch v v n t i đư ng th y, v n t i đư ng b trong và ngoài nư c, - Kinh doanh t ng h p v t tư, thi t b , phương ti n v n t i và khai thác b n bãi, - Kinh doanh các ngành ngh khác theo ph m vi cho phép c a pháp lu t. Đi u 4. Công ty c ph n V n t i Hà Tiên : - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày đư c c p đăng ký kinh doanh, th c hi n ch đ h ch toán kinh t đ c l p, có con d u riêng, đư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy đ nh c a pháp lu t, ho t đ ng theo Đi u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám đ c và k toán trư ng Công ty Xi măng Hà Tiên I có trách nhi m đ i u hành qu n lý Xí nghi p V n t i đ n khi bàn giao toàn b cho H i đ ng qu n tr và Giám đ c Công ty c ph n V n t i Hà Tiên. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Bãi b các quy t đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. H i đ ng qu n tr T ng công ty Xi măng Vi t Nam, Giám đ c Công ty Xi măng Hà Tiên I, H i đ ng qu n t r Công ty c ph n V n t i Hà Tiên ch u trách nhi m t hi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Như Đi u 5, - Các B : Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Xây d ng, - T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, - VPCP: BTCN, PCN Nguy n Tôn, Nguy n T n Dũng các V : KTTH, TH, CN, - Lưu : ĐMDN (5b), VT .
Đồng bộ tài khoản