Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 24/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P X LÝ BI N NG THN TRƯ NG B T THƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 107/2008/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính các hành vi u cơ, găm hàng, tăng giá quá m c, ưa tin th t thi t, buôn l u và gian l n thương m i; Căn c Thông tư s 15/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 3 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và Ngh nh s 75/2008/N -CP v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP; Xét ngh c a Giám c S Công Thương t i Công văn s 1461/SCT ngày 26 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p x lý bi n ng th trư ng b t thư ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Công Thương, Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, T ng Giám c Liên hi p H p tác xã Thương m i thành ph và T ng Giám c các T ng Công ty, Giám c các Công ty tr c thu c thành ph qu n lý ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - B Công Thương; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; Nguy n Th H ng - TTUB: CT, các PCT; - Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP và các oàn th ; - Văn phòng Thành y; - Văn phòng oàn BQH. TP; - Các cơ quan báo, ài TW và TP; - VPH -UB: các PVP; - Các Phòng CV; TCTMDV (8b); TTCB; - Lưu:VT, (TM/L) H. QUY CH PH I H P X LÝ BI N NG THN TRƯ NG B T THƯ NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24 /2009/Q -UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh v trách nhi m và quan h ph i h p gi a các s - ban - ngành, qu n - huy n, các cơ quan, ơn v tr c thu c y ban nhân dân thành ph (sau ây g i t t là cơ quan qu n lý nhà nư c); gi a các doanh nghi p u m i v s n xu t - kinh doanh, các h p tác xã thương m i c a thành ph (sau ây g i t t là doanh nghi p u m i) v i các cơ quan qu n lý nhà nư c t p trung x lý nh ng bi n ng th trư ng b t thư ng trên a bàn thành ph H Chí Minh i u 2. Ban Ch o X lý nh ng bi n ng th trư ng b t thư ng thành ph (sau ây g i t t là Ban Ch o thành ph ) là cơ quan ch trì, i u ph i ho t ng và quan h ph i h p gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c, gi a các doanh nghi p u m i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c tri n khai các gi i pháp c p bách khi th trư ng x y ra bi n ng b t thư ng, nh m tác ng tích c c n vi c bình n giá c và cân i cung - c u trên a bàn thành ph . S Công Thương là cơ quan Thư ng tr c c a Ban Ch o thành ph . i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 3. 1. Các m t hàng thi t y u là các m t hàng thu c danh m c hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá theo quy nh c a Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph trong t ng th i kỳ. 2. Bi n ng b t thư ng là bi n ng v giá c ho c v lư ng cung - c u i v i các m t hàng thi t y u x y ra không bình thư ng, làm giá bán l trên th trư ng tăng ho c gi m bình quân 15% tr lên so v i m c giá trên th trư ng trư c khi có bi n ng trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c; do thiên tai, h a ho n, d ch b nh, ch h a, kh ng ho ng kinh t ; các t ch c, cá nhân l m d ng v th c quy n, liên k t c quy n quy nh giá gây thi t h i cho ngư i tiêu dùng ho c gây thi t h i cho các t ch c, cá nhân khác; do u cơ, găm hàng, tăng giá b t h p lý; do tác ng b i tin n th t thi t, thông tin không chính xác; ho c do các i u ki n b t thư ng khác gây nh hư ng n phát tri n kinh t - xã h i và i s ng c a nhân dân trên a bàn thành ph . 3. Doanh nghi p u m i là m t trong các lo i doanh nghi p sau ây: a) Các doanh nghi p ho t ng s n xu t - kinh doanh chuyên ngành ho c a ngành, trong ó có m t ho c nhi u m t hàng thi t y u là m t hàng kinh doanh ch l c thu c danh m c hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá theo quy nh c a Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph t ng th i kỳ; b) Các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh ư c y ban nhân dân thành ph giao nhi m v hàng năm tham gia t o ngu n hàng bình n th trư ng th c hi n án Chi n lư c t o ngu n hàng thi t y u bình n th trư ng thành ph . Chương II QUY TRÌNH VÀ QUAN H PH I H P X LÝ BI N NG THN TRƯ NG B T THƯ NG i u 4. Ph i h p gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c khi x y ra bi n ng th trư ng b t thư ng 1. Th trư ng cơ quan, ơn v phát hi n s vi c ph i ti n hành ngay các công vi c sau: a) T ch c l c lư ng, ch ng ki m tra, rà soát, n m sát tình hình, di n bi n giá c , th trư ng; b) Xác nh m t hàng, nhóm hàng c th ang bi n ng b t thư ng; i m xu t phát và ph m vi lan t a c a bi n ng b t thư ng; c) Nghiên c u, tìm hi u nguyên nhân c th gây bi n ng b t thư ng; d) Báo cáo ngay v i y ban nhân dân qu n - huy n nơi x y ra bi n ng và c p trên tr c ti p qu n lý, ch m nh t là trong vòng 24 gi k t khi phát hi n có bi n ng th trư ng b t thư ng trên a bàn. 2. y ban nhân dân c p qu n - huy n và cơ quan ch qu n khi nh n ư c thông tin có bi n ng th trư ng b t thư ng x y ra trên a bàn ph i t p trung ki m tra, ch o x
 4. lý bi n ng theo thNm quy n, báo cáo k t qu cho Thư ng tr c Ban Ch o thành ph ch m nh t trong vòng 12 gi k t khi nh n ư c thông tin có bi n ng b t thư ng. Trư ng h p ánh giá bi n ng b t thư ng có kh năng lan r ng, y ban nhân dân c p qu n - huy n ph i báo cáo, xu t Ban Ch o thành ph x lý bi n ng b t thư ng và th c hi n ngay công tác bình n giá. 3. Thư ng tr c Ban Ch o thành ph căn c tình hình th c t , có trách nhi m ch trì, ph i h p S Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá trên a bàn thành ph theo quy nh t i i m 3 kho n 3 i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP c a Chính ph , ch m nh t trong vòng 12 gi k t khi nh n ư c báo cáo c a y ban nhân dân c p qu n - huy n. C th như sau: a) Các bi n pháp theo thNm quy n i u hòa cung c u hàng hóa, d ch v ; b) Các bi n pháp tài chính, ti n t ; c) ăng ký giá, kê khai giá: th c hi n theo quy nh t i i u 22b kho n 10 i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP c a Chính ph và quy nh t i M c VI và VII Ph n B Thông tư s 104/2008/TT-BTC c a B Tài chính; d) Công khai thông tin v giá theo quy nh t i i u 22c, kho n 10 i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP c a Chính ph ; ) Các bi n pháp v kinh t , hành chính khác theo thNm quy n bao g m: - Quy t nh ình ch th c hi n các m c giá hàng hóa và d ch v do doanh nghi p ã quy t nh và yêu c u th c hi n các m c giá trư c khi có bi n ng b t thư ng. - Ph t c nh cáo, ph t ti n, thu chênh l ch giá do tăng giá b t h p lý vào ngân sách nhà nư c ho c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh t ch c các oàn ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a nhà nư c v qu n lý giá, bán hàng hóa, d ch v theo úng giá do cơ quan có thNm quy n quy nh; ki m tra vi c niêm y t giá và bán hàng hóa, d ch v theo giá niêm y t; x ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá theo quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, gi m giá thành s n phNm. 4. Trư ng h p hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá thu c thNm quy n quy t nh và công b thi hành các bi n pháp bình n giá c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP c a Chính ph , Thư ng tr c Ban Ch o thành ph có trách nhi m ch trì, ph i h p S Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu y ban nhân dân thành ph k p th i ki n ngh Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá th c hi n t ng vùng, khu v c ho c trên ph m vi c nư c. ng th i, t ch c tri n khai ngay các nhi m v ư c Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính và Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao. i u 5. Ph i h p gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c v i các doanh nghi p um i
 5. 1. Khi ánh giá bi n ng b t thư ng có kh năng gây nh hư ng n s n xu t và i s ng c a nhân dân, Thư ng tr c Ban Ch o liên h ngay v i các doanh nghi p u m i v hàng hóa, d ch v có bi n ng th trư ng thông báo y v bi n ng b t thư ng và yêu c u ph i h p th c hi n công tác bình n giá. 2. Doanh nghi p u m i có trách nhi m: a) T p trung ki m tra, xác nh s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i ngu n hàng hóa ang kinh doanh ho c d tr có th cung c p cho th trư ng bình n giá. Ngu n d tr bao g m ngu n hàng hóa có th i u ng t các a phương khác ưa v thành ph ; b) Báo cáo ngay v i Thư ng tr c Ban Ch o và y ban nhân dân thành ph v kh năng i u ti t th trư ng, xu t các phương án t ch c th c hi n; c) Th c hi n các bi n pháp bình n giá do Ch t ch y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Tài chính, Th tư ng Chính ph quy t nh và công b thi hành trên a bàn thành ph : - T p trung m i ngu n l c phân ph i hàng hóa ho c ưa hàng hóa t các nơi khác v i u ti t th trư ng; m b o ngu n cung ng hàng hóa và giá c h p lý n t ng i lý, t ng khu v c; - Liên h v i a phương ư c h tr v nhân s ph c v cho công tác b o v , gi gìn an ninh, tr t t t i các a i m phân ph i hàng hóa, d ch v có bi n ng b t thư ng; d) Làm t t công tác thông tin, tuyên truy n, nh hư ng dư lu n qua các phương ti n thông tin i chúng, góp ph n n nh tâm lý ngư i tiêu dùng, ngăn ch n các tác nhân gây xáo tr n th trư ng; ) Khi c n thi t, theo yêu c u b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n, doanh nghi p u m i ph i báo cáo: chi phí s n xu t và các y u t hình thành giá, giá thành, giá bán i v i các hàng hóa, d ch v thu c danh m c bình n giá, ăng ký giá, kê khai giá ph c v yêu c u ki m soát và th c hi n các bi n pháp bình n giá c th trư ng trên a bàn thành ph . 3. i v i các doanh nghi p tham gia án Chi n lư c t o ngu n hàng thi t y u ph c v cung c u và bình n th trư ng thành ph giai o n 2008 - 2010, nh hư ng n năm 2015, ng th i có ho t ng s n xu t, kinh doanh các m t hàng thi t y u thu c danh m c hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá có trách nhi m th c hi n các nhi m v ã ư c y ban nhân dân thành ph giao t i Quy t nh phê duy t án này. i u 6. Ph i h p trong công tác thông tin, báo cáo và x lý thông tin 1. S Công Thương là cơ quan ch trì, có trách nhi m ti p nh n thông tin t các cơ quan qu n lý nhà nư c, các l c lư ng ch c năng c a thành ph v bi n ng b t thư ng; t ng h p tình hình báo cáo Ban Ch o thành ph và các B - ngành Trung ương; ti p nh n thông tin ch o c a các B - ngành Trung ương và Ban Ch
 6. o thành ph tri n khai th c hi n trên a bàn thành ph . ng th i, th c hi n ch báo cáo nhanh và t xu t hàng ngày cho Ban Ch o. 2. Các cơ quan qu n lý nhà nư c, các ngành ch c năng thi t l p ngay ư ng dây nóng ho c s i n tho i ph i h p; phân công lãnh o cơ quan tr c ti p x lý nh m m b o thông tin liên l c ư c thông su t, chính xác; ch o, gi i quy t k p th i các tin báo ho c t giác c a nhân dân và các cơ quan có liên quan khi có bi n ng b t thư ng; th c hi n ch báo cáo nhanh và t xu t hàng ngày cho Ban Ch o. 3. Các ngành, các c p khi nh n ư c thông tin, báo cáo ho c phát hi n có x y ra bi n ng b t thư ng ph i ch ng x lý và báo cáo, xu t ngay cho Thư ng tr c Ban Ch o thành ph có bi n pháp bình n k p th i. Công tác báo cáo và x lý thông tin ph i ư c th c hi n khNn trương, c p bách, tr c ti p n c p có thNm quy n gi i quy t, không nh t thi t ph i theo trình t t c p dư i lên c p trên, t c p th p hơn lên c p cao hơn. 4. ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph và các cơ quan báo, ài t p trung, ưu tiên ưa tin v tình hình bi n ng b t thư ng và các ch trương, chính sách bình n th trư ng ang ư c tri n khai th c hi n nh hư ng dư lu n; k p th i ưa tin v nh ng ơn v , cá nhân tham gia hư ng ng, tri n khai tích c c các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; ng th i làm rõ và công khai dư lu n nh ng hành vi, th o n c a các i tư ng vi ph m. 5. Thư ng tr c Ban Ch o thành ph là cơ quan phát ngôn c a Ban ch o. i u 7. Ph i h p trong ho t ng ki m tra liên ngành 1. Khi phát hi n x y ra bi n ng b t thư ng, tùy tình hình c th , y ban nhân dân các qu n - huy n có th quy t nh thành l p các T ki m tra liên ngành t dư i s ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n - huy n nh m th c hi n nhi m v bình n giá; các S qu n lý hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá thành l p oàn ki m tra liên ngành do l c lư ng thanh tra chuyên ngành ch trì và các cán b c a các ngành ch c năng tham gia, ph i h p v i Công an và chính quy n a phương ki m tra, x lý các bi n ng th trư ng theo ch c năng, nhi m v c a ngành. 2. Trư ng h p c n thi t, S Công Thương thành l p ho c báo cáo Trư ng Ban Ch o thành ph thành l p các oàn ki m tra liên ngành t ch c ki m tra, x lý bi n ng th trư ng theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . 3. Công tác ph i h p trong ho t ng ki m tra liên ngành ư c th c hi n theo quy ch v trách nhi m và quan h ph i h p trong công tác u tranh ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Chương III TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, T CH C VÀ DOANH NGHI P i u 8. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c 1. S Công Thương:
 7. a) Là cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o thành ph , có trách nhi m nghiên c u, d báo cung - c u các m t hàng thi t y u; ki m tra, rà soát và ánh giá kh năng cung ng hàng hóa t ng th i kỳ c a các doanh nghi p u m i; m b o d tr hàng hóa thi t y u m c t i thi u, s n sàng cung ng, tham gia i u ph i th trư ng khi c n thi t. Tham mưu y ban nhân dân thành ph giao nhi m v d tr hàng hóa thi t y u cho các doanh nghi p hàng năm t o ngu n hàng bình n th trư ng; b) T ch c ư ng dây nóng c a Ban Ch o thành ph , thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng ti p nh n thông tin c a các cơ quan nhà nư c, các l c lư ng ch c năng và c a nhân dân v bi n ng b t thư ng; c) Ph i h p v i các S qu n lý hàng hóa, d ch v thu c danh m c bình n giá có hàng hóa, d ch v ang bi n ng và các ngành ch c năng báo cáo, xu t Ban Ch o thành ph các gi i pháp x lý k p th i; d) Là u m i quan h ph i h p v i B Công Thương, các doanh nghi p u m i, S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n ch o c a c p thNm quy n v bình n giá; ) Ch o Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph có k ho ch ki m tra thư ng xuyên, ti n hành ki m tra t xu t theo ch c năng nhi m v ư c giao và theo ch o c a Ban Ch o thành ph . 2. S Tài chính: a) Là cơ quan qu n lý nhà nư c v giá, có trách nhi m thu th p thông tin, phân tích tình hình bi n ng giá c ; thư ng xuyên theo dõi, phát hi n các bi n ng b t thư ng, báo cáo, xu t Thư ng tr c Ban Ch o thành ph và y ban nhân dân thành ph x lý k p th i. b) i v i hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá thu c thNm quy n quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ho c c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, S Tài chính có trách nhi m: - Ph i h p S Công Thương và các cơ quan, ơn v liên quan k p th i báo cáo, xu t Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá th c hi n trên a bàn thành ph . - Ch trì, ph i h p v i các ngành ch c năng th c hi n ki m soát các y u t hình thành giá i v i các m t hàng thu c thNm quy n theo quy nh t i kho n 10 i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP c a Chính ph và quy nh t i M c V Thông tư s 104/2008/TT-BTC c a B Tài chính; th c hi n ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan như: ki m tra vi c niêm y t giá, bán hàng hóa và d ch v theo giá niêm y t; vi c ăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin v giá i v i lo i hàng hóa, d ch v thu c danh m c ph i ăng ký giá, kê khai giá (theo thNm quy n), phát hi n và x lý k p th i i v i các hành vi vi ph m theo quy nh c a Pháp l nh Giá và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; ki m tra vi c ch p hành các bi n pháp bình n giá.
 8. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan: Qu n lý th trư ng, Công Thương, Thu , H i quan, Công an... ki m tra, thanh tra và x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành i v i các hi n tư ng c quy n, liên minh c quy n, c nh tranh không úng pháp lu t v giá, l i d ng ch trương i u hành giá c a Nhà nư c, l i d ng s bi n ng c a th trư ng, tình hình thiên tai, d ch b nh tăng giá, ép giá b t h p lý. - K p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph , B Tài chính v tình hình t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá do Ch t ch y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Tài chính, Th tư ng Chính ph quy t nh và công b áp d ng trên a bàn thành ph . 3. S Thông tin và Truy n thông: a) Ch o các cơ quan báo chí, các phương ti n thông tin i chúng t p trung, ưu tiên ưa tin v tình hình bi n ng b t thư ng và các ch trương, chính sách bình n th trư ng ang ư c tri n khai th c hi n; k p th i ưa tin v nh ng ơn v , cá nhân tham gia hư ng ng, tri n khai tích c c các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; ng th i làm rõ và công khai dư lu n nh ng hành vi, th o n c a các i tư ng vi ph m. b) H tr S Công Thương trong công tác thông tin, tuyên truy n v tình hình x lý bi n ng b t thư ng nh hư ng dư lu n; ph i h p cơ quan an ninh k p th i ngăn ch n nh ng hành vi phát tán, gây nhi u thông tin, làm bi n ng th trư ng b t thư ng ho c l i d ng bi n ng th trư ng làm m t n nh chính tr và tr t t - an toàn xã h i. 4. S Giao thông v n t i: a) Có k ho ch ch o các phương ti n v n t i th y, b ph i h p v i các cơ quan hành chính nhà nư c, m b o các i u ki n c n thi t v n chuy n hàng hóa ư c thông su t, nhanh chóng khi x y ra bi n ng b t thư ng. b) C p gi y phép v n chuy n vào ư ng c m, v n chuy n vào gi cao i m cho các phương ti n v n t i theo yêu c u c a Ban Ch o thành ph , nh m ưu tiên v n chuy n hàng hóa ph c v bình n th trư ng. 5. Các S qu n lý hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá: a) T ch c th c hi n công tác bình n giá, tr c ti p x lý các v n có liên quan n hàng hóa, d ch v do cơ quan mình qu n lý khi x y ra bi n ng b t thư ng. ng th i, nhanh chóng báo cáo, xu t Ban Ch o thành ph và các B , ngành ch o, gi i quy t k p th i. b) Ph i h p v i cơ quan nhà nư c Trung ương và a phương, các ngành ch c năng th c hi n các bi n pháp bình n giá theo t ng a bàn, khu v c, ngành hàng, ngăn ng a và x lý k p th i các bi n ng b t thư ng theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 6. C c Thu :
 9. a) Ch o các phòng ch c năng và Chi c c Thu qu n - huy n ki m tra ch t ch các t ch c, cá nhân có hành vi l i d ng nh ng bi n ng b t thư ng u cơ tr c l i, nâng giá b t h p lý; x lý vi ph m v thu i v i các a i m kinh doanh và d ch v t ý nâng giá, x lý nghiêm các i tư ng vi ph m. b) Ph i h p ki m tra và ti p nh n các h sơ vi ph m có liên quan, x lý ngay trong th i gian ng n nh t, báo cáo Ban Ch o thành ph ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng t o tác ng răn e. 7. Công an thành ph : a) Ch o các phòng ch c năng và Công an qu n - huy n áp d ng các bi n pháp nghi p v ti n hành i u tra, xác nh cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m làm bi n ng th trư ng b t thư ng; làm rõ ng cơ, m c ích và x lý nghiêm theo quy nh pháp lu t. b) Ch o Công an các qu n - huy n, phư ng - xã c nhân s ph i h p v i các l c lư ng ch c năng ho c tham gia vào các t , oàn ki m tra liên ngành khi ư c yêu c u; k p th i x lý các i tư ng có hành vi gây r i, m b o tr t t - an toàn xã h i t i các a i m kinh doanh và trên a bàn trong th i gian x y ra bi n ng b t thư ng. c) T o i u ki n thu n l i, ưu tiên cho các phương ti n v n chuy n lưu thông cung ng hàng hóa thi t y u, khi có yêu c u c a Ban Ch o thành ph . 8. C c H i quan thành ph : a) Khi x y ra bi n ng b t thư ng i v i hàng hóa xu t nh p khNu thu c danh m c th c hi n bình n giá, có bi n pháp nhanh chóng gi i quy t thông quan các m t hàng có liên quan n bi n ng, m b o cho các doanh nghi p nhanh chóng ưa ra tiêu th , cân i cung c u c a th trư ng. b) Trư ng h p phát hi n có ch hàng c tình lưu gi t i c ng, không thông quan nh m găm hàng, u cơ, tích tr , t o khan hi m gi t o thì ti n hành các bi n pháp nghi p v truy tìm ch hàng, xem xét, x lý theo pháp lu t và báo cáo Ban Ch o thành ph . 9. B Ch huy Quân s thành ph : Ch o l c lư ng quân s qu n - huy n, phư ng - xã, nhanh chóng ph i h p v i các l c lư ng ch c năng a phương gi gìn an ninh, tr t t khi x y ra bi n ng b t thư ng v giá c , th trư ng t i các a i m kinh doanh. 10. B Ch huy B i Biên phòng thành ph : a) Ph i h p v i các l c lư ng ch c năng c a thành ph và các t nh giáp ranh tăng cư ng giám sát trên các tuy n c a khNu, ngăn ch n các hành vi l i d ng nh ng bi n ng b t thư ng gây r i, phao tin n th t thi t, có bi n pháp tuyên truy n v n ng, tr n an dư lu n t i các a bàn ư c phân công qu n lý.
 10. b) S d ng các bi n pháp nghi p v trong i u tra, xác minh các i tư ng tung tin n th t thi t, u cơ, găm hàng khu v c c a khNu c ng và bi n c a thành ph . c) Chi vi n phương ti n, l c lư ng h tr cho các ngành ch c năng, m b o phân ph i các m t hàng thi t y u n t n tay ngư i dân vùng sâu, vùng xa khi x y ra bi n ng b t thư ng. 11. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n: a) Có cơ ch ti p nh n thông tin v bi n ng b t thư ng, k p th i x lý theo thNm quy n; báo cáo, xu t ngay cho Thư ng tr c Ban Ch o và y ban nhân dân thành ph trong trư ng h p c n thi t. b) T p trung x lý nh ng v n có liên quan n bi n ng b t thư ng, x y ra trên a bàn qu n lý theo quy nh t i i u 4, i u 5, i u 6, i u 7 Quy ch này. c) Ny m nh phong trào toàn dân b o v an ninh t qu c, b o v tr t t an toàn xã h i, phát hi n các d u hi u phao tin n th t thi t, u cơ, tích tr , găm hàng, Ny giá lên cao k p th i x lý. d) Ch u trách nhi m v i y ban nhân dân thành ph khi không k p th i x lý ho c không n m ư c nh ng bi n ng b t thư ng, x y ra trên a bàn qu n lý. i u 9. Trách nhi m c a các doanh nghi p um i 1. Xây d ng chi n lư c, k ho ch và bi n pháp phát tri n s n xu t - kinh doanh; ki m soát các y u t hình thành giá, không tăng giá b t h p lý; nâng cao ch t lư ng ph c v , h giá thành s n phNm; t ch c m ng lư i phân ph i c nh và lưu ng r ng kh p n ngư i tiêu dùng, không x y ra tình tr ng nơi th a, nơi thi u. 2. Ch ng phân tích tình hình, có k ho ch d tr hàng hóa thi t y u t i thi u theo yêu c u, nh m k p th i b o m ngu n cung ng trong th i gian s m nh t ra th trư ng; cùng v i các cơ quan qu n lý nhà nư c nhanh chóng tri n khai các bi n pháp bình n giá khi x y ra bi n ng b t thư ng theo ch o c a Trung ương và thành ph . i u 10. Trách nhi m ph i h p c a cơ quan M t tr n và các oàn th , các t ch c chính tr - xã h i, các Hi p h i ngành - ngh 1. y ban nhân dân các qu n - huy n và Thư ng tr c Ban Ch o thành ph có trách nhi m thông tin cho Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam cùng c p, các oàn th , các t ch c chính tr - xã h i, các Hi p h i ngành - ngh v tình hình bi n ng, di n bi n th trư ng; các bi n pháp bình n ã và ang th c hi n và ngh ph i h p tri n khai công tác x lý bi n ng b t thư ng. 2. y ban M t tr n T qu c Vi t Nam các c p và các oàn th , các t ch c chính tr - xã h i, các Hi p h i ngành - ngh : a) Trên cơ s ngh c a y ban nhân dân cùng c p và Thư ng tr c Ban Ch o thành ph , t ch c quán tri t, tuyên truy n sâu r ng v các ch trương, chính sách c a
 11. ng và Nhà nư c trong t t c các t ng l p nhân dân trên a bàn nhân dân tin tư ng vào s ch o, i u hành và tích c c hư ng ng các bi n pháp bình n giá c a chính quy n a phương; b) V n ng nhân dân k p th i phát hi n và t cáo các t ch c, cá nhân có hành vi tung tin n th t thi t, l i d ng bi n ng b t thư ng nh m u cơ tr c l i, tăng giá b t h p lý, gây r i lo n th trư ng n các cơ quan ch c năng xem xét, x lý. c) Các Hi p h i ngành - ngh có h i viên ho t ng s n xu t, kinh doanh các lo i hàng hóa, d ch v ang bi n ng b t thư ng có trách nhi m v n ng h i viên tham gia ph i h p cùng v i các cơ quan qu n lý nhà nư c a phương s m can thi p, x lý bi n ng, nhanh chóng bình n th trư ng. Chương IV T CH C TH C HI N i u 11. Căn c n i dung Quy ch này, Trư ng Ban Ch o thành ph có trách nhi m ch o các ngành, các c p c th hóa ch công tác và t ch c tri n khai các nhi m v ư c giao; chuNn b các i u ki n c n thi t s n sàng ng phó và ch ng ph i h p x lý nh ng bi n ng th trư ng b t thư ng x y ra trên a bàn thành ph . i u 12. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph , các t ch c chính tr - xã h i, các Hi p h i ngành - ngh ph i h p th c hi n t t Quy ch này. i u 13. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh khó khăn, vư ng m c, c n i u ch nh, b sung Quy ch này, các cơ quan, ơn v , doanh nghi p c n báo cáo, xu t Thư ng tr c Ban Ch o thành ph và y ban nhân dân thành ph xem xét, x lý k p th i./.
Đồng bộ tài khoản