Quyết định số 24/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
79
lượt xem
18
download

Quyết định số 24/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 24/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 24/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 24/Q -KTNN Hà N i, ngày 09 tháng 01năm 2009 QUY T NNH GIAO K HO CH KI M TOÁN NĂM 2009 CHO CÁC ƠN VN TR C THU C KI M TOÁN NHÀ NƯ C T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Quy t nh s 01/2009/Q -KTNN ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a T ng Ki m toán hà nư c; Căn c ch c năng, nhi m v c a các ơn v tr c thu c Ki m toán hà nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ng h p, QUY T NNH: i u 1. Giao k ho ch ki m toán năm 2009 cho các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c (theo ph l c ính kèm). i u 2. Ki m toán Nhà nư c các chuyên ngành, khu v c và các ơn v tr c thu c có trách nhi m t ch c th c hi n theo k ho ch ư c giao, b o m ch t lư ng, hi u qu và hoàn thành toàn di n k ho ch ki m toán trư c ngày 15/12/2009, báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c k t qu ki m toán theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c và các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - Lưu: Văn thư, TH. Vương ình Hu K HO CH KI M TOÁN NĂM 2009 C A CÁC ƠN VN TR C THU C KI M TOÁN NHÀ NƯ C
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 24/Q -KTNN ngày 09/01/2009 c a T ng Ki m toán hà nư c) TT ơn v th c hi n ki m toán và ơn v ư c ki m toán 1 KI M TOÁN HÀ NƯ C CHUYÊN GÀNH I I ChuNn b ý ki n v phương án phân b NSTW năm 2010 c a B Qu c phòng, B Công an và các ơn v khác thu c ph m vi qu n lý ư c giao. II Ki m toán lĩnh v c qu c phòng: 1 Quân khu 4; 2 Quân khu 9; 3 Quân ch ng Phòng không Không quân; 4 B Tư l nh B i Biên phòng; 5 Quân oàn 3; 6 Quân oàn 4; 7 B Tư l nh Pháo binh; 8 D án ư ng tu n tra biên gi i (B Qu c phòng); 9 T ng c c Công nghi p Qu c phòng; 10 T ng Công ty Vi n thông quân i. III Ki m toán lĩnh v c an ninh: 1 T ng c c An ninh; 2 Công an các t nh: B c Ninh; B c Giang; L ng Sơn; Cao B ng; B c K n; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Ngh An; Hà Tĩnh; Qu ng Bình; Qu ng Tr và Th a Thiên Hu . IV Ki m toán kh i ng: 1 Công ty TNHH m t thành viên An Phú; 2 Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a các t nh y Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Khánh Hòa, Bình Thu n và thành u à N ng. 2 KI M TOÁN HÀ NƯ C CHUYÊN GÀNH II I ChuN b ý ki n v phương án phân b NSTW năm 2010 c a 10 ơn v thu c n ph m vi qu n lý ư c giao. II Ki m toán chuyên : 1 Ch trì ki m toán chuyên qu n lý và s d ng Qu d tr Qu c gia; 2 Ch trì ki m toán chuyên qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p môi trư ng giai o n 2006-2008. III Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2 B Thông tin Truy n thông;
  3. 3 B Tư pháp; 4 Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; 5 B Công Thương; 6 Tòa án Nhân dân T i cao; 7 Kho b c Nhà nư c; 8 Thanh tra Chính ph ; 9 B N iv . IV Ki m toán báo cáo quy t toán D án Cung thi u i n kinh trong nhà - UBND thành ph Hà N i. V Ph i h p v i V T ng h p ki m toán báo cáo quy t toán NSNN năm 2008. 3 Ki m toán nhà nư c chuyên ngành III I ChuN b ý ki n v phương án phân b NSTW năm 2010 c a 10 ơn v thu c n ph m vi qu n lý ư c giao. II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 B Giáo d c và ào t o; 2 i h c Qu c gia Hà N i; 3 i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh; 4 Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; 5 Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam; 6 B Khoa h c và Công ngh ; 7 T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; 8 ài Truy n hình Vi t Nam; 9 ài Ti ng nói Vi t Nam; 10 Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh; 11 Ki m toán Nhà nư c. III Ki m toán D án u tư xây d ng Công trình Nhà Trung tâm ào t o - Trư ng i h c Kinh t qu c dân. IV Ph i h p v i V T ng h p ki m toán báo cáo quy t toán NSNN năm 2008 và ki m toán Chương trình 135 giai o n II. 4 Ki m toán nhà nư c chuyên ngành IV I Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a ơn v sau: 1 T ng công ty ư ng sông mi n Nam (B Giao thông V n t i). II Ki m toán báo cáo quy t toán các d án sau: D án ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương (B Giao thông 1 V n t i);
  4. 2 D án Xây d ng Nhà ga hành khách Qu c t sân bay Tân Sân Nh t (TCT C ng hàng không mi n Nam); 3 D án Nâng c p c i t o Qu c l 3 (B Giao thông V n t i); 4 D án a d ng hóa nông nghi p (B Nông nghi p và PTNT); 5 D án B o v và Phát tri n vùng ng p m n ven bi n mi n Nam (WB2 - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); 6 D án u tư xây d ng công trình thoát nư c nh m c i t o môi trư ng Hà N i - D án II (2005 – 2010) (UBND thành ph Hà N i); 7 D án u tư xây d ng C u Vĩnh Tuy và tuy n ư ng hai u c u - giai o n I (UBND thành ph Hà N i); 8 D án u tư xây d ng ư ng 5 kéo dài (UBND thành ph Hà N i); 9 án b i thư ng, di dân, tái nh cư D án th y i n Sơn La. 5 ki m toán nhà nư c chuyên ngành V I Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T ng công ty u tư xây d ng c p thoát nư c và môi trư ng Vi t Nam (VIWASEEN) (B Xây dưng); 2 T ng công ty Xây d ng Hà N i (B Xây d ng); 3 T ng công ty Xây d ng Công nghi p Vi t Nam (B Công Thương); II Ki m toán báo cáo quy t toán các d án và chương trình MTQG sau: 1 D án ư ng dây 500KV Pleiku - Phú Lâm (T p oàn i n l c Vi t Nam); D án Nhà máy nhi t i n Sơn ng - B c Giang (T p oàn Than và Khoáng 2 s n Vi t Nam); 3 D án Nhà máy Xi măng H i Phòng (m i) (Công ty Xi măng H i Phòng thu c T ng công ty Xi măng Vi t Nam); 4 D án u tư xây d ng Tr s B Ngo i giao; Chương trình M c tiêu Qu c gia Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn 5 (B NN&PTNT); 6 D án Giáo d c ti u h c cho tr em có hoàn c nh khó khăn (B GD& T); 7 D án u tư xây d ng Tr s Kho b c Nhà nư c; 8 D án u tư xây d ng Tr s Thanh tra Chính ph . 6 ki m toán nhà nư c chuyên ngành VI Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T ng công ty Hàng không Vi t Nam; 2 T ng công ty Cà phê Vi t Nam; 3 T ng công ty Lương th c mi n Nam; 4 T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam;
  5. 5 Công ty C ph n Phát tri n u tư công ngh FPT; Ch trì ki m toán chuyên : C p bù l t i các u m i nh p khN xăng, d u u 6 giai o n 2006-2008. 7 ki m toán nhà nư c chuyên ngành VII I ChuN b ý ki n v phương án phân b NSTW năm 2010 c a Ngân hàng Nhà n nư c Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n và Ngân hàng Chính sách xã h i. II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. III Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a các ơn v sau: 1 Ngân hàng Thương m i C ph n Ngo i thương Vi t Nam; 2 Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; 3 Ngân hàng Công thương Vi t Nam; 4 Ngân hàng Chính sách Xã h i Vi t Nam; 5 Ngân hàng Phát tri n Nhà ng b ng sông C u Long; 6 T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c; 7 Công ty B o hi m Bưu i n; 8 Công ty C ph n B o Minh; 8 Ki m toán nhà nư c Khu v c I I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a thành ph Hà N i và m t s n a phương khác theo s phân công c a T ng KTNN (d khi n kho ng 10 – 15 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T nh H i Dương; 2 T nh Hưng Yên; 3 T nh Hòa Bình; 4 T nh B c Ninh; 5 T nh Vĩnh Phúc; 6 T nh Thái Bình; 7 T nh Nam nh. III Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T ng công ty u tư phát tri n H t ng ô th (UBND thành ph Hà N i); T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam (B Nông nghi p và Phát tri n nông 2 thôn); 3 T ng công ty Cơ khí xây d ng (B Xây d ng); 4 T ng công ty V n t i Hà N i (UBND thành ph Hà N i). IV Ph i h p v i các Ki m toán chuyên ngành th c hi n ki m toán chuyên và
  6. chương trình m c tiêu qu c gia theo s phân công c a T ng KTNN. 9 ki m toán nhà nư c Khu v c II I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a t nh Ngh An, Thanh Hoá. n II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T nh Ngh An; 2 T nh Hà Tĩnh; 3 T nh Qu ng Bình; 4 T nh Thanh Hóa; III Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a ơn v sau: 1 T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 4 (B Giao thông V n t i). IV Ki m toán báo cáo quy t toán các d án: 1 D án ư ng Qu c l 7 Tây c u ô Lương - Khe Thơi n i Di n Châu (bi n Di n Thành) (BQLDA ư ng b 4 - B Giao thông V n t i); 2 D án Xây d ng B n c ng s 2 thu c c ng Vũng áng - Giai o n II (BQLDA 85-B Giao thông V n t i). 3 D án ư ng Vũng áng-Biên gi i Vi t Lào (B Giao thông V n t i; t nh Hà Tĩnh, Qu ng Bình - bao g m c o n ng p l t km17-km29, Qu c l 12 t i Qu ng Bình, Khe Ve, Cha Lo); V Ph i h p v i các Ki m toán chuyên ngành th c hi n ki m toán chuyên và chương trình m c tiêu qu c gia theo s phân công c a T ng KTNN. 10 Ki m toán nhà nư c Khu v c III I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a thành ph n à N ng. II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 Thành ph à N ng; 2 T nh Gia Lai; 3 T nh Kon Tum; 4 T nh Qu ng Ngãi; 5 T nh Ninh Thu n. III Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a ơn v sau: 1 T ng công ty C ng hàng không mi n Trung; IV Ph i h p v i các Ki m toán chuyên ngành th c hi n ki m toán chuyên và chương trình m c tiêu qu c gia theo s phân công c a T ng KTNN. 11 Ki m toán nhà nư c Khu v c IV I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a thành ph H Chí Minh; n t nh ng Nai, Bà R a- Vũng Tàu và Bình Dương. II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau:
  7. 1 Thành ph H Chí Minh; 2 T nh Bình Dương; 3 T nh Bà R a - Vũng Tàu; 4 T nh Tây Ninh; 5 T nh Long An. III Ki m toán báo cáo quy t toán các d án sau: 1 D án m r ng ư ng i n Biên Ph - o n t ư ng inh Tiên Hoàng n C u Sài Gòn (UBND thành ph H Chí Minh); 2 D án Khu Y t k thu t cao (UBND thành ph H Chí Minh). IV Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T ng công ty Du l ch Sài Gòn; 2 T ng công ty B n Thành (UBND thành ph H Chí Minh); 3 T ng công ty Công trình Giao thông 6 (B Giao thông V n t i); 4 T ng công ty V t li u xây d ng s 1 (B Xây d ng); 5 T ng công ty C ng hàng không mi n Nam. IV Ki m toán chuyên : 1 án t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n trên a bàn thành ph H Chí Minh - UBND thành ph H Chí Minh. 12 ki m toán nhà nư c Khu v c V I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a thành ph C n Thơ và m t n s ơn v khác theo s phân công c a T ng KTNN. II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 Thành ph C n Thơ; 2 T nh Kiên Giang; 3 T nh An Giang. III Ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 c a ơn v sau: 1 Ch trì ki m toán T ng công ty u tư Phát tri n ô th và Khu công nghi p Vi t Nam (B Xây d ng); IV Ph i h p v i các Ki m toán chuyên ngành th c hi n ki m toán chuyên , chương trình m c tiêu qu c gia theo s phân công c a T ng KTNN. 13 ki m toán nhà nư c Khu v c VI I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a t nh Qu ng Ninh, thành ph n H i Phòng. II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T nh B c K n; 2 T nh B c Giang;
  8. 3 T nh L ng Sơn; 4 Thành ph H i phòng. 14 ki m toán nhà nư c Khu v c VII Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T nh Sơn La; 2 T nh Tuyên Quang; 3 T nh Phú Th . 15 ki m toán nhà nư c Khu v c VIII I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a t nh Khánh Hoà. n II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T nh Khánh Hòa; 2 T nh Lâm ng; 3 T nh ăk Nông. 16 ki m toán nhà nư c Khu v c IX I ChuN b ý ki n v d toán NSNN năm 2010 c a t nh Ti n Giang. n II Ki m toán ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c năm 2008 c a các ơn v sau: 1 T nh ng Tháp; 2 T nh Vĩnh Long; 3 T nh Ti n Giang. 17 V t ng h p I Ch trì ki m toán Báo cáo quy t toán NSNN năm 2008; II Ch trì ki m toán Xí nghi p Liên doanh Vietsovpetro; III Ch trì ki m toán Chương trình 135 - giai o n II t i 14 t nh; IV Ch trì chuN b ý ki n c a KTNN v d toán NSNN năm 2010. n
Đồng bộ tài khoản