intTypePromotion=3

Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT về thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2414/Q -BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH THÀNH L P BAN SO N TH O VÀ T BIÊN T P XÂY D NG D TH O NGHN NNH HƯ NG D N THI HÀNH PHÁP L NH TH T C B T GI TÀU BI N B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Pháp l nh th t c b t gi tàu bi n s 05/2008/UBTVQH12 c a y ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2009 c a Chính ph ; Căn c Công văn c cán b c a các t ch c, cơ quan liên quan; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban So n th o xây d ng D th o Ngh nh hư ng d n thi hành Pháp l nh Th t c b t gi tàu bi n (sau ây g i t t là Ban So n th o) g m các ông (bà) có tên sau ây: 1. Ông Tr n Doãn Th , Th trư ng B Giao thông v n t i: Trư ng Ban; 2. Ông Nguy n Thanh Sơn, Th trư ng B Ngo i giao: Phó trư ng Ban; 3. Ông Tr n Thanh Minh, Phó C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam: Phó trư ng Ban thư ng tr c; 4. Ông Nguy n Hoàng, Phó V trư ng V Pháp ch : Phó trư ng Ban; 5. Ông Lê Vũ Bình, Cán b bi t phái V N i chính, Văn phòng Chính ph : Thành viên; 6. Ông Bùi Thiên Thu, Phó V trư ng V H p tác qu c t : Thành viên; 7. Ông Vũ Xuân C u, Phó V trư ng V Tài chính: Thành viên;
  2. 8. Ông Nguy n Văn Hi n, Phó V trư ng V V n t i: Thành viên; 9. Ông Tr n Kỳ Hình, Phó C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam: Thành viên; 10. Ông Ngô H u L i, Phó V trư ng V Pháp ch , B Tài chính: Thành viên; 11. Ông Nguy n Văn Cư ng, Phó Vi n trư ng Vi n Khoa h c xét x , Tòa án nhân dân t i cao: Thành viên; 12. Ông Hoa H u Long, Phó V trư ng V Pháp lu t qu c t , B Tư pháp: Thành viên. i u 2. Giúp vi c cho Ban So n th o là T Biên t p g m các ông (bà) có tên sau ây: 1. Ông Tr n Thanh Minh, Phó C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam: T trư ng; 2. Ông Nguy n Hoàng, Phó V trư ng V Pháp ch , B GTVT: T phó; 3. Bà Nguy n Th Như Mai, Hàm V phó V Pháp lu t, Văn phòng Chính ph : T viên; 4. Ông Tr nh c H i, Phó C c trư ng C c Lãnh s , B Ngo i giao: T viên; 5. Ông Nguy n Văn Thơ, Chuyên viên V Pháp ch , B GTVT: T viên kiêm Thư ký; 6. Ông Nguy n Công B ng, Chuyên viên V V n t i, B GTVT: T viên; 7. Ông Tr n Vi t Hà, Chuyên viên V H p tác qu c t , B GTVT: T viên; 8. Bà Hà Th H ng Khang, Chuyên viên V Tài chính, B GTVT: T viên; 9. Bà Tr nh Hà Mai Long, Chuyên viên V Pháp ch , B Tài chính: T viên; 10. Ông Tr n Huy L c - Chuyên viên Phòng Nghiên c u Lu t Hình s - Hành chính, Vi n Khoa h c xét x , Tòa án nhân dân t i cao: T viên; 11. Ông Nguy n Qu Dương, Trư ng ban Qu n lý khai thác tàu bi n, T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam: T viên; 12. Bà Tr n Th H i Y n, Phó trư ng Ban Pháp ch , T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam: T viên; 13. Các thành viên khác c a T Biên t p thu c biên ch c a C c Hàng h i Vi t Nam, giao C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh. i u 3. Nhi m v , ch làm vi c c a Ban So n th o 1. Ban So n th o có nhi m v sau ây:
  3. a. Ch u trách nhi m v ch t lư ng và ti n so n th o D th o Ngh nh trư c B trư ng B Giao thông v n t i; b. Xem xét, thông qua n i dung D th o Ngh nh do T Biên t p xây d ng, báo cáo Ban So n th o; trình B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, quy t nh. c. Th o lu n nh ng v n cơ b n, n i dung c a D th o Ngh nh, nh ng v n còn có ý ki n khác nhau gi a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; nh ng n i dung c n ư c ti p thu, ch nh lý theo ý ki n c a cơ quan thNm nh và ý ki n tham gia c a cơ quan, t ch c, cá nhân; d. B o m các quy nh c a D th o văn b n phù h p v i ư ng l i, chính sách c a ng, v i Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i; b o m tính th ng nh t c a D th o v i h th ng pháp lu t; b o m tính kh thi c a văn b n; . Trên cơ s ý ki n th o lu n c a Ban So n th o, Trư ng Ban So n th o ch oT Biên t p so n th o và ch nh lý D th o Ngh nh. 2. Nguyên t c ho t ng c a Ban So n th o, nhi m v c a Trư ng Ban, trách nhi m c a thành viên, cu c h p c a Ban So n th o ư c quy nh t i i u 21, i u 22, i u 23, i u 24 Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008. i u 4. Nhi m v c a T Biên t p: 1. Hoàn thi n, ch nh lý D th o Ngh nh và các báo cáo liên quan do C c Hàng h i Vi t Nam xây d ng; th c hi n ý ki n ch o c a Ban So n th o v vi c ch nh lý D th o Ngh nh; báo cáo Ban So n th o thông qua D th o Ngh nh; 2. T trư ng T Biên t p có trách nhi m báo cáo Trư ng Ban So n th o v công vi c ư c giao; 3. Thành viên T Biên t p có trách nhi m tham gia y các ho t ng c a T Biên t p và ch u s phân công c a T trư ng T Biên t p. i u 5. Kinh phí ph c v cho vi c xây d ng D th o Ngh nh và ho t ng c a Ban So n th o, T Biên t p ư c l y t ngu n ngân sách nhà nư c. Vi c qu n lý, s d ng kinh phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ban So n th o và T Biên t p ch m d t ho t ng và t gi i th khi Ngh nh ư c ban hành. 2. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V có liên quan thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, T ng giám c T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và cá nhân có tên t i i u 1, i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; H Nghĩa Dũng - Các B : Tư pháp, Ngo i giao, Tài chính; - Các Th trư ng; - Website B GTVT; - Lưu: VT, PC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản