Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
6
download

Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg về việc điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 242/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 242/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 V ĐI U HÀNH XU T NH P KH U HÀNG HÓA NĂM 2000 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 ''Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hóa v i nư c ngoài''; Theo đ ngh c a B trư ng B Thương m i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t danh m c hàng hóa xu t kh u, nh p kh u năm 2000: - Danh m c hàng hóa c m xu t kh u, c m nh p kh u (t i ph l c s 01 kèm theo Quy t đ nh này). - Danh m c hàng hóa nh p kh u có gi y phép c a B Thương m i (t i ph l c s 02 kèm theo Quy t đ nh này). Đi u 2. Hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch th c hi n theo Thông tư hư ng d n c a B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p. Các B c n quy đ nh rõ t l đ u th u kho ng 25 - 30% h n ng ch hàng d t, may đ i v i nh ng m t hàng có h n ng ch h n ch so v i năng l c s n xu t. Đi u 3. V xu t kh u g o và nh p kh u phân bón: th c hi n theo Quy t đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph . Đi u 4. V nh p kh u xăng d u (không bao g m d u nh n): a) B Thương m i đi u hành, b o đ m nh p kh u năm 2000 kho ng 08 tri u t n s n ph m xăng d u; giao m t l n t đ u năm toàn b ch tiêu xăng d u nh p kh u cho các doanh nghi p chuyên doanh nh p kh u xăng d u đã đư c Th tư ng Chính ph và B Thương m i cho phép trong năm 1999. Vi c phân b ch tiêu nh p kh u xăng d u cho các doanh nghi p chuyên doanh do B trư ng B Thương m i quy t đ nh c th .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Trư ng h p c n đi u ch nh h n m c nh p kh u, B K ho ch và Đ u tư trao đ i v i B Thương m i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh; c) Giao Ban V t giá Chính ph ch trì cùng các B , ngành liên quan theo dõi sát tình hình giá c , th trư ng xăng d u và trình Th tư ng Chính ph xem xét, đi u ch nh giá tr n bán l xăng d u trong trư ng h p c n thi t đ n đ nh giá c xăng d u trên th trư ng. Đi u 5. Vi c kinh doanh nh p rư u th c hi n theo hư ng d n c a B Thương m i. Đi u 6. V nh p kh u linh ki n IKD xe ô tô, xe hai bánh g n máy các lo i: a) Các doanh nghi p l p ráp, s n xu t ô tô các lo i và xe hai bánh g n máy d ng IKD có v n đ u tư nư c ngoài đư c nh p kh u linh ki n đ s n xu t, l p ráp đúng gi y phép đ u tư đã c p (theo quy đ nh v phân c p qu n lý xu t nh p kh u hi n hành), phù h p v i quy đ nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Công nghi p, B Giao thông v n t i v tiêu chu n phương ti n và chính sách n i đ a hóa hi n hành c a Nhà nư c đ i v i các s n ph m này; b) Các doanh nghi p trong nư c có đ u tư s n xu t - l p ráp xe hai bánh g n máy d ng IKD đã đư c B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Giao thông v n t i cho phép ho t đ ng trong năm 1999 đư c nh p kh u linh ki n IKD đ l p ráp theo năng l c s n xu t và làm th t c t i H i quan; không c p phép thêm các doanh nghi p l p ráp xe g n máy d ng IKD; Vi c l p ráp xe hai bánh g n máy d ng IKD t i đi m a, b nêu trên ph i có b n quy n v nhãn mác s n ph m; c) Doanh nghi p s n xu t l p ráp xe g n máy d ng IKD không đư c s d ng ph tùng, linh ki n nh p kh u thu c chương trình n i đ a hoá c a mình đã đăng ký đ l p ráp xe g n máy. B Công nghi p ch trì cùng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ki m tra vi c th c hi n. Đi u 7. Vi c nh p kh u hàng tiêu dùng đư c đi u ti t ch y u b ng thu , ph thu và các phương th c thanh toán c a ngân hàng. Doanh nghi p nh p kh u hàng tiêu dùng ph i t cân đ i ngo i t đ nh p kh u và ph i thanh toán theo phương th c tr ti n ngay. Đi u 8. Vi c nh p kh u nh ng nhóm hàng và m t hàng nêu t i ph l c s 02 kèm theo Quy t đ nh này ph i có gi y phép c a B Thương m i. Đi u 9. Giao các B , ngành h u quan, sau khi tho thu n v i B Thương m i, công b danh m c và hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hóa thu c danh m c hàng qu n lý chuyên ngành theo nguyên t c: ch quy đ nh các tiêu chu n k thu t, tính năng s d ng, đi u ki n đư c xu t kh u, nh p kh u đ doanh nghi p có cơ s làm th t c xu t kh u, nh p kh u t i H i quan c a kh u, không c p gi y phép ho c duy t m t hàng, s lư ng, tr giá hàng xu t kh u, nh p kh u.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vi c hư ng d n xu t nh p kh u các ngành hàng chuyên dùng nêu trên ph i đư c công b rõ ràng, c th và báo cáo Th tư ng Chính ph bi t trư c ngày 01 tháng 3 năm 2000. Đi u 10. Vi c xu t kh u s n ph m g và nh p kh u g nguyên li u th c hi n theo các văn b n đi u hành riêng c a Th tư ng Chính ph . Đi u 11. Các m t hàng Nhà nư c b o đ m cân đ i ngo i t cho nhu c u nh p kh u như: xăng d u, phân bón, thép ch đư c phép tái xu t khi khách hàng nư c ngoài b o đ m thanh toán l i b ng ngo i t t do chuy n đ i; trư ng h p các nư c có chung đư ng biên có yêu c u chính th c v vi c mua các v t tư nói trên nhưng không có kh năng thanh toán b ng ngo i t t do chuy n đ i, thì B Thương m i báo cáo Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 12. Đ i v i các lo i v t tư, hàng hóa khác ngoài danh m c hàng hóa t i ph l c s 01, ph l c s 02 và quy đ nh t i Quy t đ nh này, các doanh nghi p có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, ngành ngh phù h p, có mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u, đư c xu t kh u, nh p kh u theo nhu c u. Đi u 13. Vi c nh p kh u v t tư, hàng hoá nêu t i ph l c s 02 kèm theo Quy t đ nh này c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như sau: - Đ i v i v t tư ph c v cho xây d ng cơ b n đ hình thành tài s n c đ nh thì doanh nghi p đư c nh p kh u nhưng trư c h t c n ưu tiên s d ng hàng s n xu t trong nư c; - Đ i v i v t tư, nguyên li u đ s n xu t hàng hoá, th c hi n theo các quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 14. Đ t ng bư c lo i b d n các bi n pháp phi quan thu trong đi u hành xu t nh p kh u, giao B Tài chính ph i h p v i Ban V t giá Chính ph trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 01 tháng 3 năm 2000 vi c đi u ch nh nâng thu su t thu nh p kh u (ho c m c ph thu) m t cách h p lý đ i v i nh ng m t hàng đư c lo i b kh i danh m c hàng hoá nh p kh u ph i có gi y phép c a B Thương m i. Đi u 15. B trư ng B Thương m i hư ng d n thi hành Quy t đ nh này; ch u trách nhi m ph i h p v i các B , ngành liên quan đi u hành đ y m nh xu t kh u; qu n lý ch t ch nh p kh u, b o đ m m c nh p siêu c a các doanh nghi p Vi t Nam dư i m c Qu c h i cho phép trong k ho ch năm 2000. Đi u 16. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2000 (tr ch tiêu nh p kh u xăng d u đư c giao t ngày 01 tháng 01 năm 2000) và áp d ng cho c ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u hàng hoá chính ng ch, ti u ng ch và hàng phi m u d ch. Trong quá trình thi hành, B Thương m i theo dõi t ng h p ý ki n các B , ngành, đ a phương, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph x lý các v n đ vư ng m c n y sinh vư t th m quy n các B , ngành. Đi u 17. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nguy n M nh C m (Đã ký) PH L C S 01 HÀNG HÓA C M XU T KH U, C M NH P KH U (Kèm theo Quy t đ nh s : 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) I. HÀNG C M XU T KH U: 1. Vũ khí, đ n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s . 2. Đ c . 3. Các lo i ma túy. 4. Hóa ch t đ c. 5. G tròn, g x , g bóc t g r ng t nhiên trong nư c; c i, than t g ho c c i; các s n ph m bán s n ph m làm t g r ng t nhiên trong nư c quy đ nh c m xu t kh u t i Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n c a Chính ph đi u ch nh Quy t đ nh này (Quy t đ nh s 136/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998; Ch th s 19/1999/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999; văn b n s 743/CP-NN ngày 19 tháng 7 năm 1999; văn b n s 340/CP-NN ngày 07 tháng 4 năm 1999). 6. Các lo i đ ng v t hoang và đ ng v t, th c v t quý hi m t nhiên do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n. II. HÀNG C M NH P KH U: 1. Vũ khí, đ n dư c, v t li u n (tr v t li u n công nghi p theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1535/CP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 1998), trang thi t b k thu t quân s . 2. Các lo i ma túy. 3. Hoá ch t đ c. 4. Các lo i văn hóa ph m đ i tr y, ph n đ ng. 5. Pháo các lo i (tr pháo hi u các lo i cho an toàn hàng h i và nhu c u khác theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1383/CP-KTTH ngày 23 tháng 11 năm 1999). Đ chơi tr em có nh hư ng x u đ n giáo d c nhân cách, đ n tr t t , an toàn xã h i. 6. Thu c lá đi u (tr hành lý cá nhân theo đ nh lư ng). 7. Hàng tiêu dùng đã qua s d ng (tr tài s n di chuy n bao g m c hàng hóa ph c v nhu c u c a các cá nhân thu c thân ph n ngo i giao c a các nư c, các
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t ch c qu c t và hành lý cá nhân theo đ nh lư ng), bao g m các nhóm hàng: + Hàng d t may, gi y dép, qu n áo. + Hàng đi n t . + Hàng đi n l nh. + Hàng đi n gia d ng. + Hàng trang trí n i th t. + Hàng gia d ng b ng g m, s , sành, th y tinh, kim lo i, nh a, cao su, ch t d o và ch t li u khác. (B Thương m i và T ng c c H i quan quy đ nh m t hàng c th có mã s ). 8. Ô tô có tay lái ngh ch (k c d ng tháo r i và d ng đã đư c chuy n đ i tay lái trư c khi nh p vào Vi t Nam), tr các lo i phương ti n t hành chuyên dùng có tay lái ngh ch ho t đ ng ph m vi h p, g m: xe c n c u, máy đào kênh rãnh, xe quét đư ng, xe ch rác, xe thi công m t đư ng, xe ch khách sân bay, xe nâng hàng trong kho, c ng. 9. Hàng đã s d ng: ph tùng, máy, đ ng cơ đ t trong, khung, săm l p c a các lo i ô tô, xe hai bánh và ba bánh g n máy; khung g m có g n đ ng cơ ô tô các lo i; xe đ p; xe ô tô c u thương; xe ô tô t 16 ch ng i tr xu ng, xe ch khách các lo i và xe t i dư i 5 t n có năm s n xu t t năm 1995 tr v trư c. 10. S n ph m v t li u có ch a amiăng thu c nhóm amphibole. PH L C S 02 HÀNG HÓA NH P KH U CÓ GI Y PHÉP C A B THƯƠNG M I (Kèm theo Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) 1. G ch lát Ceramíc và Granít có kích thư c t 400 mm x 400 mm tr xu ng 2. Xi măng Pooc lăng theo các tiêu chu n Vi t Nam do B Xây d ng công b ; clinker. 3. Kính màu, kính tr ng ph ng có đ dày t 1,5-12 mm (không bao g m các lo i kính hoa, kính tr ng nhi u l p, kính an toàn, kính c t thép). 4. Gi y in báo có mã s 4801; gi y in, gi y vi t không tráng có mã s 4802. 5. M t s ch ng lo i thép xây d ng. 6. D u th c v t tinh ch d ng l ng.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Đư ng tinh luy n, đư ng thô. 8. Xe hai bánh, ba bánh g n máy nguyên chi c và linh ki n l p ráp đ ng b SKD, CKD; máy, khung xe hai bánh, ba bánh g n máy các lo i không đ ng b . 9 Ô tô t 16 ch ng i tr xu ng.
Đồng bộ tài khoản