Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 245/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 245/2003/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C GHI N L PHÍ TRƯ C B NHÀ , T I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN CÁC XÃ THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ H GIA ÌNH, CÁ NHÂN NG BÀO DÂN T C THI U S TÂY NGUYÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v nhà , t và khuy n khích nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn yên tâm nh cư, n nh i s ng; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NH: i u 1. Cho phép h gia ình, cá nhân các xã thu c Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và h gia ình, cá nhân ng bào dân t c thi u s Tây Nguyên ư c c p t theo Quy t nh s 132/2002/Q -TTg ngày 08 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph khi ư c nhà nư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t mà chưa n p ho c n p chưa l phí trư c b theo quy nh thì ư c ghi n s l phí trư c b còn thi u ho c chưa n p. Trư ng h p h gia ình, cá nhân ã ư c ghi n l phí trư c b n u chuy n như ng, chuy n i nhà , t cho t ch c, cá nhân khác thì ph i n p s l phí trư c b còn n trư c khi chuy n như ng, chuy n i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh này.
  2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản