Quyết định số 2473/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
131
lượt xem
34
download

Quyết định số 2473/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc về việc thành lập Ban Chỉ đạo xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và bậc trung học do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2473/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 2473/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÓA MÙ CHỮ, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BẬC TRUNG HỌC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Căn cứ Thông tư số 14/GD-ĐT ngày 05/8/1997 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả Chống mù chữ và phổ cập giáo dục Tiểu học; Căn cứ Quyết định số 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 về việc thực hiện phổ cập bậc trung học và Công văn số 10819/GDTrH ngày 07/12/2004 về việc điều chỉnh tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 1431/TT-SGD&ĐT ngày 13/11/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học của Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) – có danh sách kèm theo. Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định đã ban hành về thành lập Ban chỉ đạo công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bậc trung học của Thành phố Hà Nội. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ GD&ĐT (để báo cáo); - Thường trực Thành ủy; (để báo cáo); - Thường trực HĐND TP; (để báo cáo); Nguyễn Thế Thảo - Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo); - Các đ/c PCT UBND TP; - V1, V3, VHKG, TH; - Lưu: VT, VHKGv. DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO XÓA MÙ CHỮ, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BẬC TRUNG HỌC (kèm theo Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND Thành phố) Trưởng ban 1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Phó Trưởng ban Thường trực 2. Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT. Phó Trưởng ban 3. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; 4. Ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 5. Bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 6. Ông Ngô Văn Quý, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 7. Bà Trần Thị Lê Trinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ủy viên 8. Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 10. Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 11. Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 12. Bà Hà Thị Lê Nhung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
  3. 13. Ông Dương Kỳ Lân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 14. Ông Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 15. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế; 16. Ông Nguyễn Văn Nuôi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 17. Ông Lê Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 18. Bà Lê Thị Tân Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. 19. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; 20. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; 21. Ông Lê Trọng Khuê, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; 22. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; 23. Ông Đỗ Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; 24. Ông Nguyễn Duy Phương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; 25. Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố; 26. Ông Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố; 27. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT.
Đồng bộ tài khoản