Quyết định số 248/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
6
download

Quyết định số 248/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tại thành phố Đà Nẵng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 248/Q -BTTTT Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN I DI N C A B T I THÀNH PH À N NG B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a Trư ng Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng (g i t t là Cơ quan i di n) là cơ quan tr c thu c B Thông tin và Truy n thông, có ch c năng tham mưu, t ng h p; giúp B trư ng th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, báo chí, xu t b n theo phân c p c a B trư ng trên a bàn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bao g m: Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm ng, Gia Lai, Kon Tum, c L c, Ninh Thu n, Bình Thu n và c Nông (g i t t là khu v c mi n Trung-Tây nguyên); làm u m i ph i h p v i các cơ quan tr c thu c B và các cơ quan ch c năng c a a phương t ch c các ho t ng c a B trên a bàn ư c phân công. Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng có con d u và tài kho n giao d ch theo quy nh c a pháp lu t, có tr s t t i 42 Tr n Qu c To n, thành ph à N ng. i u 2. Nhi m v và quy n h n Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng có các nhi m v và quy n h n sau : 1. Trình B trư ng k ho ch dài h n và hàng năm v chương trình công tác, ho t ng c a Cơ quan i di n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t;
  2. 2. Ti p nh n, t ng h p thông tin, báo cáo lãnh o B v ho t ng chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a B trên a bàn ư c phân công; 3. Ti p nh n, truy n t, ôn c th c hi n các ch trương, chính sách, chương trình, k ho ch, nhi m v tr ng tâm c a B i v i các cơ quan, ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan trên a bàn; 4. Ph i h p v i các cơ quan tr c thu c B , ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a các t ch c, cá nhân v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B trên a bàn ư c phân công; t ch c th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; 5. Ph i h p v i các cơ quan tr c thu c B ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v qu n lý nhà nư c c a các S Thông tin và Truy n thông t i khu v c mi n Trung - Tây nguyên; 6. Ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c ưa tin, cung c p thông tin v ho t ng c a B và các ho t ng chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a B trên a bàn; 7. Ph i h p v i các cơ quan c a B và các cơ quan ch c năng c a Trung ương và a phương t i a bàn t ch c giao ban báo chí, xu t b n; qu n lý thông tin theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 8. Tham gia nghiên c u xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách; quy ho ch, chi n lư c phát tri n v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, báo chí, xu t b n; 9. Ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v b o v an toàn, an ninh cơ s h t ng, các cơ ch , chính sách v s d ng chung cơ s h t ng thông tin và truy n thông; 10. Hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n các chương trình, án, d án v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, báo chí, xu t b n trên a bàn; 11. Ph i h p v i các cơ quan liên quan thu c B t ch c và ph c v các cu c h p, làm vi c, h i ngh , h i th o, t p hu n, giao ban c a B , cơ quan thu c B trên a bàn; qu n lý biên b n ho t ng nêu trên; 12. T ch c th c hi n các nhi m v l tân, khánh ti t, tang l c a B t i a bàn mi n Trung - Tây nguyên; 13. Làm u m i c a B trong quan h , ph i h p v i các cơ quan Trung ương và a phương có liên quan trên a bàn; tham d các cu c h p do các B , ngành, a phương m i theo phân công c a B trư ng; 14. Tham gia xu t vi c xét khen thư ng thành tích hàng năm và t xu t theo ngh c a các ơn v ho t ng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, báo chí, xu t b n trên a bàn;
  3. 15. Tham gia ch o thông tin ph c v các trư ng h p khNn c p v an ninh qu c gia, thiên tai, d ch h a và các thông tin khNn c p khác trên a bàn; 16. Tham gia Ban ch huy phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai c a B t i khu v c; 17. Tham gia, t ch c th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh , b o v môi trư ng trong ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ; 18. Ph i h p các t ch c, cơ quan có liên quan h tr ào t o, b i dư ng, phát tri n ngu n nhân l c thông tin và truy n thông, phát tri n ng d ng công ngh thông tin trên a bàn ư c phân công; 19. Qu n lý, s d ng tài s n, t ai, cơ s v t ch t ư c B giao theo quy nh c a Nhà nư c và c a B ; nghiên c u, xu t k ho ch u tư xây d ng cơ b n, c i t o, nâng c p, xây d ng m i, s a ch a tr s làm vi c c a Cơ quan i di n; 20. T ch c, qu n lý công tác k toán, tài chính, qu n lý các ngu n kinh phí ho t ng c a ơn v theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a B trư ng; 21. T ch c th c hi n công tác b o v , m b o tr t t an ninh, an toàn và phòng, ch ng cháy n cơ quan; th c hi n chính sách, nghĩa v c a ơn v i v i a phương; 22. Th c hi n ch qu n lý cán b , công ch c, nhân viên h p ng, h sơ, tài li u ơn v theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh phân c p qu n lý c a B ; 23. Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các ch , chính sách và chăm lo i s ng cho cán b , công ch c, viên ch c ương ch c và ngh hưu thu c trách nhi m c a Cơ quan i di n; 24. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Lãnh o Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng : Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng có Trư ng Cơ quan i di n, các Phó Trư ng Cơ quan i di n. Trư ng Cơ quan i di n ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c t ch c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. Phó trư ng Cơ quan i di n giúp Trư ng Cơ quan i di n và ch u trách nhi m trư c Trư ng Cơ quan i di n v ph n vi c ư c phân công. 2. T ch c b máy, biên ch : - Phòng Hành chính - T ng h p. - Phòng K ho ch - Tài chính.
  4. - Phòng Nghi p v qu n lý Bưu chính, Vi n thông, Công ngh thông tin. - Phòng Nghi p v qu n lý Báo chí, Xu t b n. ơn v s nghi p tr c thu c : - Trung tâm H tr phát tri n thông tin và truy n thông. Trung tâm H tr phát tri n thông tin và truy n thông có con d u, tài kho n giao d ch theo quy nh c a pháp lu t. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c th c a Trung tâm H tr phát tri n thông tin và truy n thông do Trư ng Cơ quan i di n xây d ng, trình B trư ng quy t nh. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng ch c năng và m i quan h công tác gi a các ơn v do Trư ng Cơ quan i di n quy nh. Biên ch c a Cơ quan i di n do Trư ng Cơ quan i di n xây d ng, trình B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy t nh. Theo nhu c u công vi c, Trư ng Cơ quan i di n ư c quy n ký h p ng lao ng ph thông theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Trư ng Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - UBND, Công an: TP. à N ng; - Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c TP à N ng; - Các S TTTT các t nh, thành ph tr c thu c TW; Lê Doãn H p - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản