Quyết định số 248/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 248/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng phát triển bền vững quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 248/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH CH C NĂNG, NHI M V , CƠ C U T CH C C A H I NG PHÁT TRI N B N V NG QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 153/2004/Q -TTg ngày 17 tháng 08 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph vi c ban hành nh hư ng chi n lư c phát tri n b n v ng Vi t Nam (Chương trình ngh s 21 c a Vi t Nam). Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư. QUY T NNH i u 1. T ch c l i H i ng Phát tri n b n v ng qu c gia trên cơ s sáp nh p U ban Qu c gia v Th p k giáo d c vì s Phát tri n b n v ng c a Vi t Nam thành m t b ph n trong H i ng Phát tri n b n v ng qu c gia (g i t t là H i ng), bao g m; 1. Ch t ch H i ng: Phó Th tư ng Nguy n thi n Nhân 2. Phó ch t ch thư ng tr c: B trư ng B K ho ch và u tư 3. Phó ch t ch: Lãnh o B Tài nguyên và Môi trư ng 4. Phó ch t ch: Lãnh o B Lao ng - Thương binh và Xã h i 5. Phó ch t ch: Lãnh o B Ngo i giao 6. Phó ch t ch: Lãnh o B Giáo d c và ào t o Các U viên H i ng: 7. Lãnh o B k ho ch và u tư, U viên kiêm T ng thư ký H i ng 8. Lãnh o Văn phòng Chính ph 9. Lãnh o B Tài chính 10. Lãnh o B Khoa h c và Công ngh
  2. 11. Lãnh o B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 12. Lãnh o B Công thương 13. Lãnh o B Thông tin và Truy n thông 14. Lãnh o B Văn hóa, Th thao và Du l ch 15. Lãnh oB Yt 16. Lãnh o Ban Tuyên giáo Trung ương 17. Lãnh o U ban Khoa b c, Công ngh và Môi trư ng Qu c h i 18. Lãnh o T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam 19. Lãnh o Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam 20. Lãnh o Liên hi p các H i Khoa h c K thu t Vi t Nam 21. Lãnh o trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh 22. Lãnh o h i liên hi p Ph n Vi t Nam 23. Lãnh o T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam 24. Lãnh o T p oàn D u khí Vi t Nam 25. Lãnh o H i b o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam 26. Lãnh o H i Khoa h c Kinh t Vi t Nam 27. Lãnh o H i Xã h i h c Vi t Nam 28. Lãnh o ài truy n hình Vi t Nam 29. Lãnh o ài Ti ng nói Vi t Nam 30. Lãnh o T ng Công ty Vi n thông quân i i u 2. Nhi m v c a H i ng: - xu t v i Th tư ng Chính ph nh ng m c tiêu, nhi m v , cơ ch , chính sách và gi i pháp c n thi t m b o th c hi n có hi u qu m c tiêu phát tri n b n v ng Vi t Nam. - xu t các chương trình, nhi m v và ho t ng thúc Ny phát tri n b n v ng, cũng như h th ng ch s qu c gia v Phát tri n b n v ng giám sát, ánh giá quá trình th c hi n.
  3. - Nghiên c u, xu t nh ng gi i pháp ch o v công tác tuyên truy n nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các c p, các ngành và các t ng l p nhân dân v phát tri n b n v ng; các v n liên quan n chi n lư c, chính sách và chương trình th c hi n giáo d c vì s phát tri n b n v ng. - Tư v n, xu t, giúp Th tư ng Chính ph th c hi n nh ng ho t ng liên quan n nh ng cam k t c a Chính ph Vi t Nam i v i Liên H p Qu c và qu c t trong khuôn kh ho t ng c a th p k giáo d c vì s phát tri n b n v ng c a Liên H p Qu c (giai o n 2005-2014). - Tư v n, giúp Th tư ng Chính ph ch o t ch c th c hi n các nhi m v theo Quy t nh s 153/2004/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng phát tri n b n v ng Vi t Nam trong ph m vi c nư c. - Giúp Th tư ng Chính ph ch o v công tác giám sát và ánh giá vi c th c hi n có hi u qu các m c tiêu phát tri n b n v ng Vi t Nam. T ng h p và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình ho t ng, h p tác liên quan n phát tri n b n v ng Vi t Nam. T ng h p k t qu ho t ng nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . - Th c hi n các nhi m v khác liên quan n phát tri n b n v ng do th tư ng Chính ph giao. i u 3. Cơ c u t ch c c a H i ng 1. H i ng g m có 4 U ban chuyên môn: - U ban phát tri n bên v ng v kinh t do Lãnh o B K ho ch và u tư ch trì; - U ban phát tri n b n v ng v xã h i do Lãnh o B Lao ng Thương binh và Xã h i làm ch t ch; - U ban phát tri n b n v ng v tài nguyên và môi trư ng do B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì; - U ban v Th p k giáo d c vì s Phát tri n b n v ng c a Vi t Nam do B Ngo i giao ch trì. 2. H i ng ho t ng theo quy ch do Ch t ch H i ng Phát tri n B n v ng Qu c gia phê duy t. Trong quy ch ho t ng c a H i ng có quy ch ho t ng và cơ c u t ch c c a các U ban chuyên môn. H i ng s d ng con d u c a B K ho ch và u tư. H i ng có b ph n thư ký, h tr hành chính là Văn phòng phát tri n bên v ng, t t i B K ho ch và u tư. Văn phòng Phát tri n b n v ng ư c s d ng con d u và tài kho n riêng. Kinh phí ho t ng c a H i ng và Văn phòng phát tri n b n v ng do ngân sách nhà nư c b o m, ư c tính trong ngân sách c p cho B K ho ch và u tư và ư c s d ng theo quy nh tài chính hi n hành.
  4. i u 4. H i ng làm vi c theo ch h i ngh , tuân theo nguyên t c t p trung dân ch , th c hi n theo k t lu n c a Ch t ch H i ng ho c Phó ch t ch H i ng (khi ư c Ch t ch H i ng y quy n). Các thành viên c a H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m. Riêng U ban v Th p k giáo d c vì s Phát tri n b n v ng c a Vi t Nam giao B Ngo i giao nghiên c u, xu t quy ch ho t ng, cơ quan giúp vi c, kinh phí ho t ng trình Ch t ch H i ng Phát tri n b n v ng qu c gia xem xét, quy t nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th các Quy t nh 1032/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H i ng phát tri n b n v ng qu c gia và Quy t nh s 295/2005/Q -TTg ngày 11 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban qu c gia v th p k giáo d c vì s phát tri n b n v ng c a Vi t Nam. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này không còn hi u l c thi hành. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản