Quyết định số 248-TTg về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ khoa học, Công nghệ và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 248-TTg về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ khoa học, Công nghệ và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248-TTg về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ khoa học, Công nghệ và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248-TTg về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ khoa học, Công nghệ và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 248-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1996 QUY T NNH V VI C T CH C VÀ S P X P L I M T S ƠN VN THU C B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Theo ngh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. i u ch nh t ch c m t s ơn v qu n lý Nhà nư c, ơn v s nghi p c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng như sau: 1. T ch c l i V Nghiên c u - Tri n khai và V Phát tri n công ngh thành 3 ơn v : - V Qu n lý khoa h c, - V Qu n lý công ngh , - Văn phòng thNm nh v công ngh và môi trư ng các d án u tư. 2. i tên V K ho ch tài chính thành V K ho ch. 3. Thành l p: - Vi n Nghiên c u chi n lư c và chính sách khoa h c và công ngh trên cơ s Vi n Nghiên c u d báo chi n lư c khoa h c và công ngh và Vi n Nghiên c u qu n lý khoa h c và công ngh . - V Tài chính k toán,
  2. - Trư ng B i dư ng nghi p v qu n lý khoa h c, công ngh và môi trư ng trên cơ s t ch c l i các cơ s ào t o b i dư ng nghi p v v qu n lý khoa h c, công ngh và môi trư ng hi n có thu c B . Ch c năng, nhi m v c th c a các ơn v nói t i i u 1 này do B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh. i u 2. B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản