Quyết định số 248-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 248-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248-TTg về việc xây dựng trường sở thuộc ngành giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 248-TTg Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 1973 QUY T Đ NH V VI C XÂY D NG TRƯ NG S THU C NGÀNH GIÁO D C. I. PHƯƠNG HƯ NG, CH TRƯƠNG V XÂY D NG CÁC TRƯ NG H C S nghi p giáo d c th h tr trong nh ng năm qua phát tri n v i quy mô l n và t c đ nhanh, đã góp ph n quan tr ng vào s nghi p ch ng M c u nư c và xây d ng ch nghĩa xã h i. Tuy nhiên, nh ng đi u ki n v t ch t c n thi t đ b o đ m ch t lư ng giáo d c thì còn quá thi u th n, nhi u đ a phương ph i t ch c h c nhi u ca, h c sinh ph i ng i chen chúc, l p h c thi u ánh sáng, mùa hè quá nóng b c, mùa đông quá rét, nhi u trư ng chưa có phòng thí nghi m, vư n trư ng, xư ng trư ng, sân chơi, bãi t p… Giáo viên thi u ch làm vi c. Vi c b o qu n b buông l ng. Tình tr ng như trên c n đư c ch m d t càng s m càng t t. Vì v y vi c đ y m nh xây d ng cơ s v t ch t và k thu t cho các trư ng m u giáo, ph thông, sư ph m đã tr thành m t v n đ h t s c c p bách, không nh ng ch nh m có đ ch h c cho h c sinh mà còn ph i nh m b o đ m ch t lư ng giáo d c và chu n b m t s đi u ki n đ th c hi n c i cách giáo d c trong th i gian t i. Căn c vào kh năng c a ta hi n nay, c n ph n đ u đ trong m t th i gian tương đ i ng n tranh th xây d ng t t c các trư ng h c b ng g ch ngói, n a kiên c ho c kiên c , trư c m t b o đ m h c 2 ca, sau này t ng bư c s ti n lên h c hai bu i bình thư ng trong ngày. Trong nh ng năm 1973-1975, c n huy đ ng m i kh năng đ b o đ m đ trư ng s cho h c sinh h c t p; ch m d t tình tr ng ph i h c 3 ca, 4 ca. Mu n v y, ph i nhanh chóng khôi ph c nh ng trư ng b chi n tranh tàn phá, tích c c c i t o các trư ng hi n có, b o đ m đ ánh sáng, không khí, thoáng mát v mùa hè, đ m v mùa đông, đ ng th i làm thêm nh ng trư ng m i; c g ng tranh th xây d ng trư ng n a kiên c ho c kiên c ; nh ng nơi chưa có đi u ki n thì xây d ng b ng tre lá, nhưng ph i đúng quy cách. Trong khi xây d ng trư ng s , ngoài vi c b o đ m xây d ng các phòng h c, ph i tuỳ theo kh năng c a t ng đ a phương mà tranh th l n lư t xây d ng nh ng cơ s khác c a trư ng, như phòng thí nghi m, thư vi n, xư ng trư ng, vư n trư ng, nhà làm vi c và nhà c a giáo viên, sân chơi, bãi t p…
  2. T năm 1976 tr đi, c n đ y m nh t c đ xây d ng b o đ m t t c các trư ng đ u làm n a kiên c ho c kiên c , đ ng th i hoàn thành vi c xây d ng nh ng cơ s khác (ngoài nh ng phòng h c) c a trư ng. Đi đôi v i vi c xây d ng trư ng s , ph i tích c c và t ng bư c gi i quy t trang b c n thi t cho trư ng h c: bàn gh , b ng đen, t , tranh nh, b n đ , sách, đ dùng d y h c, thí nghi m, lao đ ng, th d c th thao. Quy ho ch xây d ng trư ng s ph i k t h p v i quy ho ch xây d ng đô th và nông thôn. Vi c thi t k xây d ng, trang b , thi t b … c n ph i quy đ nh thành m u tiêu chu n và có quy ho ch ch t ch . II. CÁC BI N PHÁP TH C HI N A. Ngu n v n xây d ng và phương hư ng s d ng ngu n v n đó. Trong vi c xây d ng các trư ng h c c a ngành giáo d c, c n k t h p s đóng góp h p lý, t nguy n c a nhân dân v i s đ u tư thích đáng c a Nhà nư c. 1. Ngu n v n dành cho vi c xây d ng các trư ng h c c a ngành giáo d c bao g m: a) S đóng góp c a nhân dân đ a phương v công, ti n, v t li u. B Tài chính và B Giáo d c ph i h p nghiên c u chính sách c th huy đ ng s đóng góp này đ trình Chính ph thông qua vào tháng 12-1973; b) Toàn b s ti n h c phí thu đư c c a h c sinh ph thông; c) Ph n trích t qu phúc l i c a nhà máy, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng và qu công ích c a h p tác xã; d) Ph n v n xây d ng cơ b n mà hàng năm Nhà nư c dành cho vi c xây d ng cơ b n c a ngành giáo d c, theo m t t l thích đáng, ph n trích trong t ng s v n xây d ng cơ b n c a các t nh, thành ph hàng năm c g ng dành ít nh t 5%. Ngân sách c a các xã cũng c n dành m t s v n theo t l do U ban hành chính t nh, thành ph hư ng d n. 2. Phương hư ng s d ng các ngu n v n trên đây vào vi c xây d ng các lo i trư ng h c như sau: a) Vi c tu b , m r ng, xây d ng các trư ng l p m u giáo, v lòng, ph thông c p 1, c p 2, do công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, nhà máy, h p tác xã, khu ph đ m nhi m b ng cách trích qu phúc l i c a nhà máy, công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng, qu công ích c a h p tác xã cùng v i s đóng góp c a nhân dân. Ngoài ra, ngân sách xã và ngân sách t nh, thành ph b tr .
  3. b) Vi c tu b , m r ng, xây d ng các trư ng ph thông c p 3 do ngân sách t nh, thành ph đài th . Khi th t c n thi t cũng có th huy đ ng thêm m t cách có m c đ s đóng góp c a nhân dân b ng nh ng hình th c thích h p. c) Đ i v i nh ng khu kinh t m i, nh ng công trư ng, nông trư ng, lâm trư ng m i thành l p… Nhà nư c s c p v n xây d ng trư ng l p m u giáo, v lòng, ph thông c p 1, 2, 3 cùng v i v n xây d ng toàn b cơ s đó. d) Vi c xây d ng các trư ng sư ph m (đào t o và b i dư ng) v m u giáo, ph thông, b túc văn hóa c a các t nh, thành ph thì do v n xây d ng cơ b n c a trung ương c p (n u ngân sách đ a phương không có v n đ xây d ng ) B Giáo d c c n s p x p l i cho h p lý m ng lư i các trư ng sư ph m hi n nay các đ a phương. e) Riêng đ i v i mi n núi, n u ngân sách c a đ a phương và s đóng góp c a nhân dân v n không đ đ xây d ng các trư ng l p m u giáo, ph thông, thì ngân sách Nhà nư c có trách nhi m tr c p cho đ . B. Vi c quy ho ch xây d ng trư ng s , thi t k thi công và cung c p nguyên li u, v t li u, xây d ng. B Giáo d c cân hư ng d n các U ban hành chính t nh, thành ph l p quy ho ch xây d ng trư ng s c a ngành đ a phương và t ng h p thành quy ho ch chung đ trình Chính ph và ghi vào k ho ch Nhà nư c. B Xây d ng cùng v i B Giáo d c c n ban hành các b n thi t k m u và quy đ nh tiêu chu n s d ng đ t đai và v t li u. Trên cơ s k ho ch c a các đ a phương, y ban k ho ch các c p c n cân đ i l c lư ng thi công và v t li u xây d ng c n thi t như g , s t thép, xi măng, than…đ xây d ng và trang b đ cho trư ng h c. y ban hành chính các c p có trách nhi m l p và ch đ o th c hi n k ho ch xây d ng trư ng s c a ngành giáo d c đ a phương. C th là: - y ban hành chính các xã, th tr n ch đ o vi c xây d ng các trư ng m u giáo, v lòng, các trư ng ph thông c p 1, c p 2; - U ban hành chính các huy n, khu ph ch đ o vi c xây d ng các trư ng ph thông c p 3; - y ban hành chính các t nh, thành ph ch đ o vi c xây d ng các trư ng sư ph m (đào t o và b i dư ng). C n đ ng viên và t ch c t t cho giáo viên và h c sinh tham gia tr ng cây l y g , làm g ch, ngói, vôi và góp ph n xây d ng trư ng s theo đúng ch th s 237-TTg ngày 1-12- 1970 c a Th tư ng Chính ph . C. Vi c b o qu n trư ng s .
  4. B o qu n nhà c a, thi t b c a trư ng h c là trách nhi m chung c a giáo viên, h c sinh, trư c h t là c a Ban giám hi u v i s giúp đ tích c c c a chính quy n và nhân dân đ a phương. Đ t o thêm đi u ki n đưa vi c qu n lý nhà trư ng vào n n n p, t nay quy đ nh cho m i trư ng 2 ngư i đ làm các vi c: b o qu n trư ng s , thi t b (ngư i coi trư ng); công tác văn phòng, thu h c phí, th ng kê, k toán… (cán b văn phòng trư ng). các trư ng ph thông c p 1, c p 2 thành ph , th xã, khu công nghi p và t t c các trư ng ph thông c p 3 (c thành ph và nông thôn) ngư i coi trư ng thu c biên ch Nhà nư c; các trư ng ph thông c p 1, c p 2 nông thôn ngư i coi trư ng hư ng theo ch đ đ nh su t áp d ng cho cán b xã. B Giáo d c, B Lao đ ng và B Tài chính c n có thông tư liên b đ hư ng d n th c hi n v n đ biên ch này. B Giáo d c c n ban hành quy ch qu n lý các trư ng s thu c ngành giáo d c. Các B và U ban hành chính các c p trong ph m vi trách nhi m c a mình, c n thi hành nghiêm ch nh và hư ng d n thi hành quy t đ nh này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n Duy Trinh
Đồng bộ tài khoản