Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 248/1998/QĐ-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 248/1998/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1998 V M T S CH TRƯƠNG, BI N PHÁP ĐI U HÀNH K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 1999 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c các Ngh quy t kỳ h p th 4 Qu c h i khoá X s 18/1998/QH 10 v d toán ngân sách nhà nư c năm 1999 và s 20/1998/QH 10 v nhi m v năm 1999; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. V phát tri n s n xu t nông nghi p và nông thôn 1- T p trung ch đ o s n xu t nông nghi p, nh t là s n xu t lương th c, cây công nghi p, cây ăn qu xu t kh u. Rà soát l i vùng nguyên li u t p trung ph c v cho công nghi p ch bi n, nơi nào đã có cơ s ch bi n nhưng vùng nguyên li u chưa đáp ng đư c thì có k ho ch phát tri n b sung, nơi nào có vùng nguyên li u nhưng thi u cơ s ch bi n thì có phương án tiêu th h t nguyên li u cho nông dân. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph hoàn thành vi c này trong quý I năm 1999. 2- Đ y nhanh ti n đ giao đ t đ b o đ m 85% s h đư c giao đ t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t nông nghi p. Khuy n khích m i thành ph n kinh t khai thác, s d ng đ t tr ng, đ i núi tr c, bãi cát và đ t r ng vào m c đích phát tri n nông, lâm nghi p. Rà soát l i ph n đ t do các nông, lâm trư ng qu n lý; quy đ nh m i nông, lâm trư ng đư c gi l i di n tích phù h p v i ch c năng, nhi m v và kh năng th c t s n xu t kinh doanh, ph n còn l i chuy n cho chính quy n đ a phương đ giao cho dân s d ng. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i T ng c c Đ a chính và các B , ngành liên quan hoàn thành trong quý I năm 1999. 3- T ng k t, xây d ng và ph bi n r ng rãi các mô hình liên k t kinh t gi a h nông dân, kinh t trang tr i, mô hình liên k t các khâu s n xu t, ch bi n, tiêu th nông s n đ b sung chính sách và t ch c th c hi n đ i v i m t s nông s n ch y u (lúa g o, cà phê, chè, h t đi u, mía đư ng, rau qu , th t, s a, th y h i s n...). B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i y ban nhân dân t nh, thành ph hoàn thành t ng k t trong quý I năm 1999.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i y ban Dân t c và Mi n núi và y ban nhân dân các t nh ch đ o x lý nh ng t n đ ng c a chương trình 327 và tri n khai th c hi n d án tr ng 5 tri u ha r ng. 5- B Th y s n ti p t c ch đ o t t chương trình đánh b t cá xa b , chú tr ng vi c đ u tư đ ng b , t ch c l i s n xu t, đánh b t, h u c n, d ch v ...ch bi n th y, h i s n; ph i h p cùng các đ a phương có bi n pháp khôi ph c ngh đánh b t và nuôi tr ng th y h i s n nh ng nơi b bão l t. Đi u 2. V s n xu t công nghi p và đ i m i doanh nghi p nhà nư c 1-Trong quý I năm 1999, B K ho ch và Đ u tư ch trì cùng các B , ngành liên quan rà soát l i các s n ph m và d ch v có l i th , có s c c nh tranh, có th trư ng tiêu th trong và ngoài nư c, các s n ph m hư ng v xu t kh u, thay th nh p kh u đ t p trung phát tri n. 2- Ti p t c hoàn thi n các cơ ch đ t o đi u ki n thu n l i cho vi c c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c như : thí đi m vi c cho phép ngư i nư c ngoài mua c ph n c a các công ty trong nư c, k c doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa, ban hành nh ng quy đ nh v vi c thành l p và s d ng qu h tr c ph n hoá...; gi i quy t và tháo g k p th i các khó khăn vư ng m c n y sinh trong quá trình c ph n hoá đ trong năm 1999 c ph n hoá ít nh t 400 doanh nghi p nhà nư c. 3- Ban hành quy ch v bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nh p, h p nh t, gi i th doanh nghi p nhà nư c lo i nh . 4- S a đ i, b sung Ngh đ nh s 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph , v ''Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh đ i v i doanh nghi p nhà nư c'' theo hư ng tăng cư ng quy n ch đ ng cho các doanh nghi p trong vi c x lý các v n đ tài chính, gi m b t và ti n t i xóa b s can thi p tr c ti p c a các cơ quan qu n lý nhà nư c gây tr ng i cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p, đ ng th i quy đ nh rõ trách nhi m đ i v i các doanh nghi p. 5- Cu i năm 1999, cơ b n hoàn thành vi c x lý công n giai đo n II đ góp ph n lành m nh hóa tài chính doanh nghi p. Đi u 3. V phát tri n th trư ng 1- Ban hành đ y đ các văn b n pháp quy đ c th hoá Lu t thương m i, xây d ng quy ch v c nh tranh và ki m soát đ c quy n trong kinh doanh. 2- Xây d ng đ án phát tri n th trư ng trong nư c. C ng c và m r ng m ng lư i thương nghi p và d ch v nông thôn. Xây d ng các trung tâm thương m i, d ch v huy n, th tr n và c m xã ( mi n núi ), trong đó thương nghi p qu c doanh ph i là l c lư ng nòng c t trong vi c b o đ m ngu n hàng. M r ng các lo i hình h p tác xã tiêu th , khuy n khích và t o đi u ki n đ m i thành ph n kinh t tham gia vào vi c đ y m nh lưu thông v t tư, hàng hoá nông thôn. Trong quý I năm 1999, B Thương m i trình Th tư ng Chính ph đ án này.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Có chính sách h tr và khuy n khích nhân dân mua tư li u s n xu t và hàng tiêu dùng theo hình th c mua tr góp, mua tr ch m ho c cung c p tín d ng mua hàng. 3- Th c hi n các bi n pháp đ ng b đ đ y m nh xu t kh u; thành l p qu h tr xu t kh u, qu tín d ng h tr xu t kh u; có chính sách đ u tư h tr đ i v i các m t hàng xu t kh u có ti m năng nhưng kém s c c nh tranh thâm nh p th trư ng do b t l i v t giá. Nâng cao trách nhi m c a các cơ quan đ i di n ngo i giao, thương m i c a ta nư c ngoài trong vi c xúc ti n xu t kh u. Xúc ti n thành l p t i nư c ngoài các Công ty thương m i liên doanh v i nư c ngoài. B Thương m i hư ng d n, giúp đ các doanh nghi p đàm phán, ký k t các h p đ ng l n; tho thu n v i cơ quan thương m i các nư c đ th ng nh t kim ng ch buôn bán hai chi u. Duy trì và phát tri n các th trư ng xu t kh u truy n th ng, m thêm th trư ng xu t kh u m i. Nâng cao ch t lư ng hàng hoá xu t kh u đ gi th trư ng. M r ng hình th c xu t đ i hàng v i th trư ng Nga, các nư c SNG, ASEAN và các nư c có chung biên gi i. B Thương m i ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u xây d ng quy ch đ i hàng, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 01 năm 1999, trư c khi ban hành th c hi n. Đi u 4. V huy đ ng v n, đi u ch nh cơ c u đ u tư 1- B K ho ch và Đ u tư ch trì cùng các B , ngành liên quan ti p t c nghiên c u, đ xu t các gi i pháp, các cơ ch chính sách c th đ khuy n khích m nh m vi c huy đ ng các ngu n v n, nh t là ngu n v n t trong nư c, đ c bi t là huy đ ng ngu n v n theo kênh tr c ti p trong khu v c dân cư đ đ u tư phát tri n s n xu t kinh doanh và xây d ng cơ s h t ng trên đ a bàn (bao g m c huy đ ng lao đ ng công ích) và trình Chính ph ban hành chính sách ưu đãi đ c bi t đ i v i các d án đ u tư không s d ng ngu n v n nhà nư c, khuy n khích đ u tư theo hình th c BOT. 2- Các B , ngành, các T ng Công ty nhà nư c và các đ a phương ti p t c đi u ch nh cơ c u đ u tư theo hư ng : - Ưu tiên b trí v n cho các công trình c p bách, công trình th c s có hi u qu , các công trình s p hoàn thành ho c kh i lư ng đã th c hi n đư c trên 80% thu c nh ng ngành, s n ph m then ch t có đóng góp l n cho ngân sách, b o đ m các cân đ i l n c a n n kinh t . - Nghiêm c m vi c tri n khai xây d ng các công trình không b trí trong k ho ch, ho c vư t d toán đư c duy t. - Các d án đưa vào k ho ch ph i b o đ m có ngu n v n ch c ch n, b trí t p trung b o đ m ti n đ (k c ngu n v n nư c ngoài). - Trong năm 1999, h n ch t i đa vi c kh i công m i các d án nhóm B và C c a các B và đ a phương, không kh i công xây d ng m i tr s làm vi c và h i trư ng... (tr các đ a phương m i chia tách và các trư ng h p đã đư c b trí trong k ho ch đ u năm). - Vi c b trí v n cho các d án nhóm C ph i b o đ m theo nguyên t c : b trí đ v n đ u tư đ b o đ m có 70% d án hoàn thành trong năm; d án nào chưa đ th t c
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. xây d ng cơ b n thì không b trí v n, n u b trí v n thì cơ quan Tài chính không c p phát, đình hoãn các công trình chưa th t c p bách, không hi u qu . Ch m nh t 31 tháng 3 năm 1999, B K ho ch và Đ u tư ch trì cùng B Tài chính và các cơ quan liên quan có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c này. 3- B o đ m b trí đ v n đ i ng trong nư c cho các d án có v n đ u tư nư c ngoài (ODA) đã đư c ghi k ho ch. Gi i quy t nhanh chóng, d t đi m các vư ng m c liên quan t i vi c th c hi n các d án có ngu n v n ODA (v n đ thu , gi i phóng m t b ng,...). 4- Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s d ng ngu n đ u tư tương ng 100% s thu s d ng đ t nông nghi p đ đ u tư vào các công trình th y l i, h t ng nông nghi p, nông thôn. Ti p t c th c hi n như năm 1998 cơ ch s d ng các ngu n thu đ l i cho ngân sách đ a phương như: thu giao quy n s d ng đ t, ti n bán nhà thu c quy n s h u nhà nư c, thu t ho t đ ng x s ki n thi t, thu tài nguyên r ng, thu t qu ng cáo truy n hình... đ đ u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i đ a phương, tái t o qu r ng, phát tri n nhà , phát tri n truy n hình... Đ i v i các đ a phương đư c đ u tư tr l i m t ph n s thu trên đ a bàn m t s c a kh u, s thu đư c đ u tư l i không bao g m s thu thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u. Đi u 5. V tài chính - ti n t 1- T p trung ch đ o th c hi n t t Lu t thu giá tr gia tăng, k p th i tháo g nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n đ không nh hư ng đ n s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p và cân đ i ngân sách c a các đ a phương. B Tài chính căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 1999, t ch c th c hi n ngay t đ u năm 1999 nh ng quy đ nh b sung, s a đ i Lu t thu giá tr gia tăng. Trong quá trình th c hi n, n u có bi n đ ng ngu n thu thu giá tr gia tăng làm nh hư ng đ n ngân sách đ a phương thì B Tài chính đi u ch nh s b sung t ngân sách trung ương cho đ a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu đi u ch nh. 2- Th c hi n chính sách tri t đ ti t ki m trong chi tiêu ngân sách, s d ng tài s n, công qu , g n v i vi c th c hi n công khai ngân sách, công khai các kho n đóng góp c a nhân dân theo Quy t đ nh s 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và tăng cư ng ki m tra, thanh tra vi c chi tiêu ngân sách. Trong năm 1999, th c hi n gi m chi so v i năm 1998 : 30% đ i v i chi công tác phí trong nư c, 40% đ i v i kinh phí đoàn ra, đoàn vào, 60 - 70% đ i v i chi mua s m trang thi t b , s a ch a, chi h i ngh , khánh ti t, ti p khách, ti n thư ng các lo i c a các cơ quan hành chính, s nghi p; nghiêm c m s d ng xe ô tô công vào vi c riêng c a cá nhân và dùng xe ô tô công đ đưa đón cán b không đúng tiêu chu n quy đ nh, dùng ti n công qu đ làm quà bi u, t ng, l i d ng h i, h p đ t ch c đi ngh ...T ch c thí đi m vi c khoán qu lương, khoán chi hành chính đ i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan Đ ng và đoàn th , trên cơ s xác đ nh rõ kh i lư ng nhi m v đư c giao hàng năm.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c vào tiêu chu n, đ nh m c s d ng xe ô tô, sau khi s p x p, đi u hòa xe ô tô t nơi th a sang nơi thi u, B Tài chính t ng h p s lư ng xe ô tô c n mua trong năm 1999 trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 3- Giao d toán chi thư ng xuyên năm 1999 cho các B , cơ quan trung ương b ng m c 90% d toán theo phương án phân b ngân sách trung ương đã đư c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua (tr các kho n chi ti n lương và có tính ch t lương, chi b ng ngu n vi n tr , b ng ngu n v n vay ngoài nư c). U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n m c giao d toán chi thư ng xuyên năm 1999 cho các đơn v tr c thu c b ng m c 90% (tr các kho n chi ti n lương và có tính ch t lương, chi t ngu n v n vay và vi n tr ngoài nư c) và giao d toán ngân sách cho chính quy n c p dư i b ng m c 100% theo phương án phân b d toán chi ngân sách đã đư c H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh. Căn c nguyên t c trên, y ban nhân dân huy n giao d toán chi thư ng xuyên cho các đơn v tr c thu c b ng 90% và giao d toán ngân sách cho chính quy n c p xã b ng m c 100% theo phương án phân b d toán chi ngân sách đã đư c H i đ ng nhân dân huy n quy t đ nh. 4- Thư ng vư t d toán thu v thu xu t kh u, thu nh p kh u và thu tiêu th đ c bi t (tr các kho n thu tiêu th đ c bi t ngân sách đ a phương đư c hư ng 100%) cho các đ a phương theo m c do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. S vư t thu làm căn c xét thư ng đ i v i thu tiêu th đ c bi t hàng nh p kh u và thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c xác đ nh trên cơ s chênh l ch gi a d toán thu đư c Th tư ng Chính ph giao và s th c thu đ i v i hàng hóa th c t có xu t kh u, nh p kh u thu c đ a bàn c a đ a phương. S thư ng do vư t thu nêu trên ch đư c s d ng cho m c đích đ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i. 5- Ki m soát ch t ch lư ng ti n cung ng, ch tiêu tăng dư n tín d ng và m c vay thương m i nư c ngoài. Trong tháng 1 năm 1999, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh các ch tiêu này. 6- Ban hành đ y đ các văn b n pháp quy đ c th hoá Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t các t ch c tín d ng. Ti p t c ch n ch nh và c ng c h th ng Ngân hàng thương m i, s p x p và x lý các t ch c tín d ng y u kém, nâng cao năng l c và hi u qu ho t đ ng c a Thanh tra ngân hàng. Tăng cư ng năng l c th m đ nh c a t ch c tín d ng, b o đ m hi u qu c a các kho n cho vay. Có bi n pháp x lý và gi m t i đa các kho n n quá h n, làm lành m nh hoá tình hình tài chính c a h th ng ngân hàng. 7- Có chính sách, bi n pháp khuy n khích mang ngo i t vào Vi t Nam, đ ng th i ki m soát ch t ch lư ng ngo i t mang ra kh i Vi t Nam. 8- T ch c ho t đ ng c a th trư ng ch ng khoán quy mô và hình th c thích h p. Trư c m t, cho phép m t s doanh nghi p có đ đi u ki n đư c phát hành c phi u ra công chúng, t ng bư c th c hi n vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u kho
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b c, trái phi u công trình qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. Trong quý I năm 1999, U ban Ch ng khoán Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phương án t ch c ho t đ ng c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. 9- Trong tháng 5 năm 1999 ban hành cơ ch tín d ng đ u tư nhà nư c theo hư ng h tr v n đ u tư t p trung cho các d án c p thi t, có hi u qu ; đ i m i phương th c xét duy t và th m đ nh d án cho vay; có chính sách ưu đãi sau đ u tư cho các d án c a t t c các thành ph n kinh t ... Đi u 6. Các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình qu c gia cũ 1- Cơ ch qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình qu c gia cũ th c hi n theo các Quy t đ nh s 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998, s 19/1998/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 1998 và các Quy t đ nh có liên quan c a Th tư ng Chính ph . Các cơ quan qu n lý chương trình qu c gia ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính hư ng d n các đ a phương phân b , s d ng v n đúng m c đích, k p th i tháo g khó khăn, vư ng m c đ đ t đư c m c tiêu đ ra. B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m theo dõi, hư ng d n các đ a phương t ch c vi c l ng ghép các m c tiêu qu c gia v i các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình khác trên đ a bàn đ tránh ch ng chéo, nh m t p trung ngu n l c cho các đ i tư ng c n ưu tiên và các vùng tr ng đi m. 2- Cơ ch qu n lý đ i v i chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã nghèo đ c bi t khó khăn: - Căn c vào d toán chi ngân sách đu c giao và danh sách các xã nghèo trên đ a bàn đã đư c duy t, y ban nhân dân t nh thông báo công khai đ n t ng xã m c chi cho các chương trình m c tiêu năm 1999, trong đó m c chi xây d ng cơ b n ph i b o đ m m i xã xây d ng xong m t công trình thi t y u như th y l i, nư c sinh ho t, giao thông, trư ng h c, tr m xá, đi n, ch ; y ban nhân dân xã căn c tình hình th c t c a xã, xác đ nh lo i công trình c n xây d ng đ trình H i đ ng nhân dân xã duy t và báo cáo c p trên; y ban nhân dân t nh t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph , B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính trư c ngày 31 tháng 3 năm 1999. - B Tài chính ch u trách nhi m t ch c th c hi n vi c c p phát kinh phí đ n t ng xã theo đúng danh m c, đúng m c đích đã đư c y ban nhân dân các t nh phê duy t. - Đ u quý III năm 1999, B K ho ch và Đ u tư ch trì cùng B Tài chính, Văn phòng Chính ph t ch c ki m tra tình hình tri n khai th c hi n các đ a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph . - K t thúc năm, y ban nhân dân các t nh báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n kh i lư ng công vi c, v n và kinh phí dành cho các xã nghèo đ c bi t khó khăn. Đi u 7. V m t s v n đ xã h i
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Xúc ti n nhanh chương trình gi i quy t vi c làm, khuy n khích phát tri n ngành ngh , thu hút thêm lao đ ng dôi dư t các doanh nghi p g p khó khăn, k c các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. Xây d ng phương án toàn di n, gi i quy t s lao đ ng dôi dư trong quá trình s p x p l i lao đ ng và c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c. - M r ng m ng lư i, quy mô đi đôi v i nâng cao ch t lư ng d y ngh , đào t o công nhân k thu t. Các ngành, các c p, các doanh nghi p tìm ki m các gi i pháp đ h tr v v n, tay ngh cho s lao đ ng m i đ n tu i, nh t là s h c sinh m i ra trư ng chưa có vi c làm. - Đơn gi n hóa và công khai hóa các th t c đi lao đ ng có th i h n ngoài nư c, có bi n pháp duy trì và phát tri n các th trư ng xu t kh u lao đ ng truy n th ng, đ y m nh vi c tìm ki m m r ng th trư ng lao đ ng m i. 2- Trong qúy I năm 1999, các B : Giáo d c và Đào t o, Y t , Văn hóa - Thông tin và y ban th d c th thao cùng các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph ban hành nh ng ch đ , chính sách c th đ tri n khai các đ án xã h i hóa theo Ngh quy t s 90/CP ngày 21 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph nh m phát huy và khai thác các ngu n l c trong xã h i đ t o đi u ki n cho các lĩnh v c này phát tri n nhanh, có ch t lư ng cao hơn. 3- Ban hành các văn b n pháp quy đ tri n khai th c hi n Lu t Giáo d c. Ti n hành quy ho ch, c ng c h th ng các trư ng đào t o, chuy n m t s trư ng công l p sang bán công. Đ i v i các trư ng Đ i h c ngoài công l p, Nhà nư c s tăng cư ng qu n lý v ch t lư ng, ch đ thu chi đ b o đ m công b ng xã h i. Đi u 8. Ch đ o, đi u hành th c hi n k ho ch 1- Trên cơ s nh ng ch trương, bi n pháp đi u hành k ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c đã đư c Th tư ng Chính ph thông qua, các B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i xây d ng chương trình k ho ch c th c a mình đ đi u hành th c hi n. Ngay t tháng 12 năm 1998 và trong quý I năm 1999, các B , các ngành l p chương trình nghiên c u xây d ng và ban hành các cơ ch chính sách thu c ph m vi mình ph trách theo chương trình hành đ ng th c hi n Ngh quy t Trung ương 6 (l n 1) c a Chính ph đ tri n khai th c hi n trong năm 1999; đ ng th i c th hóa và hư ng d n nh ng v n đ thu c B , ngành và đ a phương ph trách đ th c hi n th ng nh t trong c nư c. 2- Th c hi n t t s ph i h p công tác gi a các B , ngành trong t ng v n đ đư c phân công c th dư i s ch đ o th ng nh t c a Th tư ng Chính ph . Các c p, các ngành c n đ c bi t coi tr ng vi c nâng cao ch t lư ng, hi u l c ch đ o đi u hành và t ch c th c hi n; tăng cư ng k lu t, k cương trong vi c thi hành công v ; đ cao tinh th n t ch u trách nhi m đ i v i công vi c đư c giao, đi sâu, đi sát tháo g nh ng vư ng m c cho doanh nghi p và nhân dân, không đùn đ y trách nhi m lên c p trên và cơ quan khác. 3- Thư ng xuyên theo dõi, phân tích các di n bi n kinh t vĩ mô nh m có gi i pháp đ ng b , k p th i đ ki m soát l m phát, n đ nh giá tr đ ng ti n, duy trì tăng trư ng
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kinh t . Các B , ngành, đ a phương ph i th c hi n ch đ báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch trên m t s lĩnh v c ch y u : s n xu t, xây d ng cơ b n, thu - chi ngân sách, ti n t , xu t nh p kh u, lưu thông v t tư hàng hóa, l m phát... theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph . - Đ i v i các T ng công ty 91, ngoài vi c g i báo cáo theo quy đ nh c a Th tư ng Chính ph còn ph i g i báo cáo cho B qu n lý ngành. Đ i v i báo cáo quý, c n ph i đánh giá các m t làm đư c và chưa làm đư c, phân tích sâu hơn v nguyên nhân, ki n ngh các bi n pháp đi u hành. - Các B : Tài chính, Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ban V t giá Chính ph , T ng c c Th ng kê và các B , ngành liên quan t ch c l i vi c cung c p thông tin k p th i trư c ngày 22 hàng tháng đ B K ho ch và Đ u tư k p t ng h p báo cáo Chính ph trong các phiên h p thư ng kỳ (theo quy đ nh t i Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm theo Ngh đ nh s 11/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 1998). Giao B K ho ch và Đ u tư hư ng d n các B , ngành v n i dung báo cáo tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i hàng tháng và các gi i pháp tháo g khó khăn đ đáp ng yêu c u đi u hành c a Chính ph . Đi u 9. H th ng ch tiêu giao k ho ch năm 1999 1- Th tư ng Chính ph giao cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T ng công ty 91 các ch tiêu sau : a) Xu t nh p kh u: T ng kim ng ch xu t kh u, nh p kh u (giao cho B Thương m i). b) Hàng hóa, v t tư, thi t b ch y u tăng d tr qu c gia : thóc, g o, thi t b , v t tư, nhà b t c u sinh, hàng chuyên dùng cho qu c phòng, an ninh và m t s ngành. c) Đ u tư xây d ng cơ b n : - T ng m c v n đ u tư xây d ng cơ b n t p trung(v n trong nư c và v n nư c ngoài), trong đó: v n th c hi n d án, cơ c u theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng. - Danh m c và v n đ u tư các d án nhóm A, trong đó : v n trong nư c và v n nư c ngoài. d) Tài chính: - T ng m c chi ngân sách và các kho n chi theo lĩnh v c, trong đó chi cho các chương trình qu c gia, các chương trình m c tiêu. - T ng m c thu ngân sách nhà nư c : giao cho B Tài chính. - T ng m c thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t đ i v i hàng nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u, ph thu đ i v i m t s hàng hóa nh p kh u: giao cho T ng c c H i quan.
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Th tư ng Chính ph giao cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các ch tiêu sau: a) Đ u tư xây d ng cơ b n : - T ng m c v n đ u tư xây d ng cơ b n t p trung, trong đó: v n trong nư c và v n ngoài nư c. - Danh m c và v n đ u tư các d án thu c nhóm A, trong đó: v n trong nư c và v n nư c ngoài. b) Tài chính : - T ng s thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn và chi ti t các kho n thu : thu tiêu th đ c bi t hàng s n xu t trong nư c, thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t đ i v i hàng nh p kh u, thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u. - T ng s chi ngân sách đ a phương. - Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu chương trình, trong đó : chi cho các xã nghèo đ c bi t khó khăn. - B sung t ngân sách trung ương (n u có). 3- Th tư ng Chính ph y quy n cho B trư ng B K ho ch và Đ u tư : - Hư ng d n các B , cơ quan Trung ương, đ a phương, các T ng công ty 91 các ch tiêu k ho ch v s n xu t, xu t nh p kh u, lưu thông v t tư hàng hóa, giáo d c, đào t o, khoa h c công ngh , nhi m v đi u tra cơ b n, văn hóa và xã h i nh m b o đ m nh ng cân đ i l n c a n n kinh t qu c dân th c hi n theo đúng đ nh hư ng k ho ch đã đ ra. - Hư ng d n v m c tiêu, nhi m v và v n c a các chương trình m c tiêu qu c gia và các m c tiêu, nhi m v c a các chương trình qu c gia cũ cho các B , ngành và đ a phương. - Giao cho các B , các T ng công ty 91 danh m c và v n đ u tư các công trình, d án nhóm B, trong đó: v n trong nư c, v n nư c ngoài, v n cho công tác thi t k quy ho ch, v n chu n b đ u tư và v n chu n b th c hi n d án. - Giao cho các đ a phương v n cho công tác thi t k quy ho ch, v n chu n b đ u tư, v n chu n b th c hi n d án, cơ c u v n đ u tư th c hi n d án theo m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng, danh m c d án và v n đ u tư nhóm B, trong đó: v n trong nư c, v n nư c ngoài; thông báo danh m c nh ng d án nhóm A, B c a Trung ương trên đ a bàn. - Đ i v i v n tín d ng đ u tư theo k ho ch nhà nư c, B K ho ch và Đ u tư thông báo danh m c và m c v n cho t ng d án thu c nhóm A (sau khi đã đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh t ng m c v n, đ i tư ng, lãi xu t và cơ ch cho vay) và giao t ng s v n c a các d án nhóm B, C cho các B , ngành đ a phương.
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B Tài chính : - Giao d toán thu, chi ngân sách nhà nư c cho các cơ quan trung ương ngoài các B , cơ quan do Th tư ng Chính ph đã tr c ti p giao. - Hư ng d n các B , ngành, đ a phương, T ng công ty 91 các ch tiêu thu, chi ngân sách nhà nư c bao g m c d toán chi các chương trình qu c gia, chương trình m c tiêu nh m b o đ m th c hi n d toán ngân sách nhà nư c đã đư c Qu c h i thông qua và Th tư ng Chính ph giao. Đi u 10. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i đ ng qu n tr và T ng Giám đ c các T ng công ty 91 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản