Quyết định số 249/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 249/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 249/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 249/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 249/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N THÀNH PH PLEIKU, T NH GIA LAI LÀ Ô THN LO I II TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Gia Lai t i t trình s 2847/TTr-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2008 và B Xây d ng t i t trình s 13/TTr-BXD ngày 13 tháng 02 năm 2009 v vi c công nh n thành ph Pleiku, t nh Gia Lai là ô th lo i II, QUY T NNH: i u 1. Công nh n thành ph Pleiku, t nh Gia Lai là ô th lo i II. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : Xây d ng, N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản