Quyết định số 25/2001/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 25/2001/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Công ty tôn Việt - Úc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2001/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Số: 25/2001/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP CÔNG TY TÔN VIỆT - ÚC BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước; Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP, và Thông tư số 08 BKH/DN ngày 11/6/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện hai Nghị định nói trên; Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TC.UB ngày 02 tháng 6 năm 2000 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty liên doanh sản xuất tấm lợp tôn mầu Việt - Úc; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 10 HĐQT/TCLĐ/TT ngày 08/01/2001), và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty tôn Việt - Úc trên cơ sở tổ chức lại Công ty liên doanh sản xuất tấm lợp tôn mầu Việt - Úc; Tên giao dịch quốc tế của Công ty : Viet Uc Roofing Company; Tên viết tắt : AUSVIET Co. Công ty tôn Việt - Úc là đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước và được dùng con dấu riêng để giao dịch; Trụ sở chính của Công ty đặt tại 386 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ; Điều 2. a) Vốn điều lệ của Công ty tôn Việt - Úc : 8.748 triệu đồng;
  2. b) Ngành nghề kinh doanh của Công ty : - Sản xuất và kinh doanh tôn các loại và các loại tấm lợp khác; - Sản xuất và kinh doanh khung nhà tiền chế bằng thép và các khung dầm thép dùng trong các công trình xây dựng; - Chế biến và kinh doanh lâm, nông sản; - Xuất nhập khẩu tôn các loại, vật liệu xây dựng và lâm, nông sản; - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, trang trí nội thất; Điều 3. Công ty tôn Việt - Úc có Giám đốc và Phó giám đốc giúp việc; có Điều lệ tổ chức và hoạt động, do Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty; Tổ chức bộ máy quản lý và mạng lưới sản xuất, kinh doanh của Công ty, do Giám đốc Công ty xây dựng phương án cụ thể, trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phê duyệt; Điều 4. Công ty tôn Việt - Úc có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng pháp luật; Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty tôn Việt - Úc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thiện Luân
Đồng bộ tài khoản