Quyết định số 25/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 25/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2002/QĐ-UB về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 25/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÂN C P CHO Y BAN NHÂN DÂN CÁC QU N - HUY N C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG T . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c B lu t dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th ; Căn c Ngh nh s 81/2001/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p, qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 38/2000/Q -UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ô th ; th t c chuy n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S a chính - Nhà t t i T trình s 12313/TT-KK K ngày 06 tháng 11 năm 2001 và c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 1461/STP- VB ngày 27 tháng 11 năm 2001; QUY T NNH i u 1. Nay phân c p cho y ban nhân dân các qu n - huy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t i v i nhà, t do y ban nhân dân c p qu n th lý theo quy nh t i i m 1.1, kho n 1 và i m 2.2, kho n 2, i u 5 Quy t nh s 38/2000/Q -UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph . i u 2.
  2. 2.1. y ban nhân dân các qu n - huy n th c hi n ăng ký c p nh t bi n ng nhà, t thu c thNm quy n ư c phân c p. 2.2. S a chính- Nhà t th c hi n vi c ăng ký c p nh t bi n ng i v i các trư ng h p còn l i. i u 3. Giao S a chính- Nhà t hư ng d n quy trình, th t c, t ch c b i dư ng nghi p v chuyên môn y ban nhân dân các qu n - huy n th c hi n th ng nh t theo quy nh trong vi c xét c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , lưu tr h sơ và c p nh t bi n ng nhà, t. i u 4. Giao S Tài chánh- V t giá xem xét, gi i quy t yêu c u kinh phí c a các qu n - huy n m b o th c hi n t t công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t . i u 5. Giao Ban T ch c Chính quy n thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n b trí nhân s phù h p theo yêu c u kh i lư ng công vi c ư c phân c p, m b o hoàn thành ch tiêu, k ho ch c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ư c giao. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 6.1. i v i h sơ do y ban nhân dân các qu n - huy n th lý trình y ban nhân dân thành ph c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy trình trư c ngày quy t nh này có hi u l c thì v n ti p t c gi i quy t cho n khi hoàn t t. 6.2. Trong trư ng h p có yêu c u ph i ch nh s a i v i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t do y ban nhân dân thành ph ã c p, y ban nhân dân các qu n - huy n l p th t c trình l i y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S a chính- Nhà t, Giám c S Tài chánh- V t giá, Giám c S Xây d ng, Ki n trúc sư Trư ng thành ph , C c trư ng C c Thu , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, các t ch c, h gia ình, cá nhân s h u nhà và s d ng t ô th trên a bàn thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 7, - Th tư ng Chính ph , KT. CH TNCH - Văn phòng Chính ph , PHÓ CH TNCH - B Xây d ng, - T ng c c a chính, - B Tài chính, - Thư ng tr c Thành y, - TT H i ng nhân dân thành ph , - y ban nhân dân thành ph , - Vi n ki m sát nhân dân TP, - VP H -UB: các PVP, - Các T NC-TH, Vũ Hùng Vi t - Lưu ( T).
Đồng bộ tài khoản