Quyết định số 25/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 25/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25/2007/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, như sau: Giải thể Nông trường Chí Linh. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương: 1. Chỉ đạo thực hiện việc giải thể Nông trường Chí Linh. 2. Quyết định thu hồi đất của Nông trường Chí Linh giao cho các đơn vị khác quản lý và sử dụng hiệu quả. Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện Đề án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng; PHÓ THỦ TƯỚNG - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; - Ban Kinh tế Trung ương; - UBND tỉnh Hải Dương; - Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: NN, TH, ĐP, Công báo; - Lưu: VT, ĐMDN (5b).
Đồng bộ tài khoản