Quyết định số 2506/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 2506/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2506/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức hội thảo lấy ý kiên 03 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2506/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ----- S : 2506/Q -BVHTTDL Hà n i, ngày 14 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C T CH C H I TH O L Y Ý KIÊN 03 ÁN TRÌNH B CHÍNH TRN, BAN BÍ THƯ NĂM 2009 B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c vào công văn s 6822/CV-VPTW ngày 10 tháng 3 năm 2009 c a Văn phòng Trung ương ng v vi c tri n khai chu n b án trình B Chính tr , Ban Bí thư năm 2009; Căn c vào công văn s 333/VPCP-TH ngày 9 tháng 4 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c tri n khai chu n b án trình B Chính tr , Ban Bí thư năm 2009; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , C c trư ng C c Văn hóa cơ s và C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, QUY T NNH: i u 1. Giao cho C c Văn hoá cơ s ch trì ph i h p v i V T ch c cán b , C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm t ch c h i th o và l y ý ki n góp ý v 3 án trình B Chính tr , Ban Bí thư năm 2009 g m: án v t ch c các ngày k ni m; án quy ho ch tư ng ài danh nhân; án quy nh t ch c l tang i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà trư c khi t tr n. Th i gian t ch c: cu i tháng 7 năm 2009. i u 2. Kinh phí t ch c h i th o trích trong kinh phí phát tri n s nghi p c a C c Văn hoá cơ s năm 2009. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch Tài chính, V trư ng V T ch c Cán b ; C c trư ng C c Văn hoá cơ s , C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 3; -B trư ng Hoàng Tu n Anh( b/c) -Lưu.VT, VHCS, TTTM 10 Huỳnh Vĩnh Ái
Đồng bộ tài khoản