Quyết định số 252/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
86
lượt xem
9
download

Quyết định số 252/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 252/2007/QĐ-UBND về việc chia tách và thành lập các thôn của thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 252/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂNT NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ***** ***** S : 252/2007/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH VÀ THÀNH L P CÁC THÔN C A TH TR N PHƯ C DÂN,HUY N NINH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B N i v v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Theo ngh c a Giám c S N i v t nh Ninh Thu n t i T trình s 310/TTr-SNV ngày 28/8/2007 và Báo cáo th m nh s 699/BC-STP ngày 13/9/2007 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Nay chia tách và thành l p các khu ph thu c th tr n Phư c Dân, huy n Ninh Phư c như sau: 1. Nay chia tách khu ph 11 thành l p khu ph M Nghi p (khu ph 11) và khu ph 13: 1.1. Khu ph M Nghi p (khu ph 11): - Dân s : 310 h /1.903 khNu; - Di n tích: 108,27 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c H i; phía Tây giáp khu ph 13; phía Nam giáp khu ph 13; phía B c giáp khu ph 5. 1.2. Khu ph 13: - Dân s : 239 h /1.442 khNu; - Di n tích: 150,29 ha; - V trí a lý: phía ông giáp khu ph M Nghi p; phía Tây giáp khu ph 5; phía Nam giáp khu ph 6; phía B c giáp khu ph 12. 2. Nay i u ch nh khu ph 4 và khu ph 7 thành l p khu ph 12: 2.1. Khu ph Bàu Trúc (khu ph 7) sau khi ã i u ch nh: - Dân s : 487 h /2.731 khNu; - Di n tích: 265,91 ha; - V trí a lý: phía ông giáp khu ph 12; phía Tây giáp khu ph 14; phía Nam giáp khu ph 4; phía B c giáp xã Phư c H u. 2.2. Khu ph 4 (sau khi i u ch nh): - Dân s : 490 h /2.320 khNu; - Di n tích: 35,28 ha; - V trí a lý: phía ông giáp khu ph 5; phía Tây giáp khu ph 3; phía Nam giáp khu ph 2 và khu ph 5; phía B c giáp khu ph Bàu Trúc. 2.3. Khu ph 12: - Dân s : 342 h /1.789 khNu; - Di n tích: 322,91 ha;
  2. - V trí a lý: phía ông giáp khu ph 10; phía Tây giáp khu ph Bàu Trúc; phía Nam giáp khu ph Bàu Trúc và khu ph 4; phía B c giáp xã Phư c H u. 3. Chia tách khu ph 1 thành l p khu ph 1 và khu ph 14. 3.1. Khu ph 1: - Dân s : 333 h /1.495 khNu; - Di n tích: 360,92 ha; - V trí a lý: Phía ông giáp khu ph 14; phía Tây giáp xã Phư c H u; phía Nam giáp khu ph 6; phía B c giáp xã Phư c H u. 3.2. Khu ph 14: - Dân s : 298 h /1.491 khNu; - Di n tích: 107,83 ha; - V trí a lý: phía ông giáp khu ph Bàu Trúc và khu ph 4; phía Tây giáp khu ph 1; phía Nam giáp khu ph 6; phía B c giáp khu ph Bàu Trúc. 4. Nay chia tách khu ph 8 thành l p khu ph 8 và khu ph 15: 4.1. Khu ph 8: - Dân s : 277 h /1.318 khNu; - Di n tích: 81,57 ha; - V trí a lý: phía ông giáp khu ph 15; phía Tây giáp khu ph 12; phía Nam giáp khu ph 15; phía B c giáp xã Phư c Thu n. 4.2. Khu ph 15: - Dân s : 250 h /1.127 khNu; - Di n tích: 105,59 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã An H i; phía Tây giáp khu ph 8; phía Nam giáp xã Phư c H i; phía B c giáp xã Phư c Thu n. Th tr n Phư c Dân có t ng c ng 15 khu ph : khu ph 1, khu ph 2, khu ph 3, khu ph 4, khu ph 5, khu ph 6, khu ph Bàu Trúc (khu ph 7), khu ph 8, khu ph 9, khu ph 10, khu ph M Nghi p (khu ph 11), khu ph 12, khu ph 13, khu ph 14 và khu ph 15. i u 2. S lư ng cán b khu ph 1; khu ph 14; khu ph 8; khu ph 15; khu ph M Nghi p; khu ph 13; khu ph 12 là 2 ngư i. S lư ng cán b khu ph 4; khu ph Bàu Trúc là 3 ngư i. M c sinh ho t phí h ng tháng c a Ban qu n lý thôn căn c theo quy nh t i Quy t nh s 462/2005/Q -UB ngày 30/12/2005 và công văn s 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. i u 3. Giao cho Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c ch o Ch t ch y ban nhân dân th tr n Phư c Dân t ch c tri n khai và ti n hành b u c Ban qu n lý thôn theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c, Ch t ch y ban nhân dân th tr n Phư c Dân và th trư ng các cơ quan có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  3. Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản