Quyết định số 254/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
4
download

Quyết định số 254/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 254/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 254/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 254/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 50/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Thái Bình; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 02. Trường Mầm non xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; 03. Trường Mầm non 1/6, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; 04. Trường Tiểu học xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; 05. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; 06. Trường Trung học Cơ sở Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; 07. Trường Trung học Cơ sở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; 08. Trường Trung học Phổ thông Bắc Kiến Xương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 09. Ông Nguyễn Bá Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; 10. Ông Trần Hồng Nhuận, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình, tỉnh Thái Bình; 11. Bà Nguyễn Thị Vui, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; 12. Bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; 13. Bà Nguyễn Thị Út (Trầm), Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; 14. Ông Nguyễn Xuân Chanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
  3. 15. Ông Giang Văn Hưởng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp dạy nghề huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 16. Ông Phí Trọng Quang, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; 17. Ông Nguyễn Xuân Đoan, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; 18. Ông Nguyễn Viết Chinh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bắc Đông Quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; 19. Ông Nguyễn Phúc Điền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bắc Kiến Xương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình; 20. Bà Đào Kim Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản