Quyết định số 2540/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 2540/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2540/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2540/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2540/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN T CH C CÁC HO T NG K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ N I NĂM 2010 B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 795/Q -TTG ngày 10/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình k ni m 1000 năm Thăng Long Hà N i 2010; Căn c Quy t nh s 2382/Q -BVHTTDL ngày 03/7/2009 c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch v vi c giao nhi m v t ch c các ho t ng trong Chương trình k ni m 1000 năm Thăng Long-Hà N i năm 2010; Xét ngh c a Chánh Văn phòng, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban T ch c các ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long-Hà N i năm 2010 c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch g m các ông, bà có tên sau: 1) Ông Hoàng Tu n Anh, B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Trư ng ban ; 2) Ông Lê Ti n Th , Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Phó Trư ng ban Thư ng tr c; 3) Ông Nguy n Danh Thái, Th trư ng Thư ng tr c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Phó Trư ng ban; 4) Ông Tr n Chi n Th ng, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du lích, Phó Trư ng ban; 5) Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, phó Trư ng ban; 6) Ông Tô Văn ng, Chánh Văn phòng B , y viên Thư ng tr c; 7) Ông Nguy n Văn Tu n, T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, y viên; 8) Ông Vương Bích Th ng, Phó T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, y viên;
  2. 9) Ông H Anh Tu n, Trư ng ban Qu n lý Làng Văn hóa-Du l ch các dân t c Vi t Nam, y viên; 10) Ông Hoàng c H u, V trư ng V Văn hóa dân t c, y viên; 11) Ông Lê Khánh H i, V trư ng V Thi ua-Khen thư ng, y viên; 12) Ông H Vi t Hà, V trư ng V K ho ch, Tài chính, y viên, 13 ) Ông Nguy n Th Hùng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, y viên; 14) Ông Lê Ng c Cư ng, C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n, y viên 15) Ông Nguy n ăng Chương, Phó C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n, y viên 16) Ông L i Văn Sinh, C c trư ng C c i n nh, y viên 17) Ông Nguy n o Toàn, C c trư ng C c Văn hóa cơ s , y viên 18) Ông Nguy n Văn Tình, C c trư ng C c H p tác qu c t , y viên 19) Ông Hoàng c Toàn, C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, y viên; 20) Ông Tr n Văn Tân, Giám c Trung tâm H i ch Tri n lãm Vi t Nam, y viên; 21) Ông T M nh Lương, Giám c Trung tâm Tri n lãm Văn hóa ngh thu t Vi t Nam, y viên; 22) Ông Ph m Quang Long, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành ph Hà N i, y viên; 23) Ông Nguy n H u Thu, Giám c Khu Liên h p Th thao qu c gia, y viên; 24) Bà ng Th Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng B , T trư ng T thư ký; 25) Ông Nguy n Huy Hoàng, Chuyên viên Phòng T ng h p-Tuyên truy n, Thư ký 26) Bà H Th Ki u Anh, Chuyên viên Phòng T ng h p-Tuyên truy n, Thư ký; 27) Ông Nguy n Thu ông, Chuyên viên Phòng Ngh thu t, C c Ngh thu t bi u di n, Thư ký; 28) Bà Vũ Ph m Thanh Hương, Chuyên viên C c Văn hóa cơ s Thư ký; i u 2. Ban T ch c có nhi m và ch o, ôn c các cơ quan, ơn v liên quan thu c B tri n khai th c hi n các nhi m v ư c giao, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph Hà N i và các T nh-Thành liên quan t ch c thành công các ho t ng trong Chương trình k ni m 1000 năm Thăng Long- Hà N i.
  3. i u 3. Trư ng Ban T ch c phân công nhi m v cho các thành viên. Ban T ch c t gi i th khi hoàn thành nhi m v . i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch, Tài chính và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 4; Lãnh o B ( b/c); Lưu:VT, THTT,KA (40b), Hoàng Tu n Anh
Đồng bộ tài khoản