Quyết định Số: 255/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 255/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH NAM ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 255/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 255/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH NAM ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1773/BTC-NSNN ngày 05 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Bộ Tài chính xuất 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nam Định để cứu đói nhân dân bị mất mùa do dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành. Trường hợp số lượng gạo còn lại (không sử dụng hết) tỉnh Nam Định hoàn trả lại dự trữ quốc gia theo quy định. 2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản