Quyết định số 2560/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 2560/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2560/QĐ-BVHTTDL về việc dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy Tetsuji Honna, nghệ sỹ ghita Keisuke Sakaba và tổ chức chương trình hoà nhạc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2560/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ----- S : 2560/Q -BVHTTDL Hà n i, ngày 20 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C DÀN NH C GIAO HƯ NG VI T NAM ÓN CH HUY TETSUJI HONNA, NGH S GHITA KEISUKE SAKABA VÀ T CH C CHƯƠNG TRÌNH HOÀ NH C B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy ch ho t ng i ngo i c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch ban hành kèm theo Quy t nh s 83/2008/Q -BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a C c trư ng C c Hơp tác qu c t , C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n và Giám c Dàn nh c Giao hư ng Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Cho phép Dàn nh c Giao hư ng Vi t Nam ón nh c trư ng ngư i Nh t B n Tetsuji Honna, ngh s ghita Keisuke Sakaba n Vi t Nam, ph i h p cùng Dàn nh c t p luy n và bi u di n chương trình hoà nh c L'espace Senes. Th i gian t p luy n: Ngày 03/8 - 06/8/2009. Th i gian bi u di n: 20h00 ngày 07/8/2009 và ngày 8/8/2009. a i m: Trung tâm Văn hoá Pháp (L'espace - 24 Tràng Ti n, Hà N i). i u 2. Kinh phí: Nhà tài tr Vietnam Airlines cung c p vé máy bay cho nh c trư ng và ngh s ghita, Trung tâm văn hoá Pháp ch u trách nhi m v a i m bi u di n và in n chương trình. Dàn nh c Giao hư ng Vi t Nam ch u trách nhi m thanh toán các chi phí v n chuy n nh c c , ti n luy n t p và bi u di n cho di n viên dàn nh c, l tân ón ti p và chi ti n thù lao bi u di n cho ch huy Tetsuji Honna và ngh s ghita (l y t ngu n tài tr ). i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K ho ch, Tài chính, C c trư ng C c Hơp tác qu c t , C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n và Giám c Dàn nh c Giao hư ng Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ; - B trư ng Hoàng Tu n Anh ( b/c);
  2. - Lưu: VT, HTQT (1), VTA.9. Lê Ti n Th
Đồng bộ tài khoản