Quyết định Số: 257/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 257/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN, DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở SINH VIÊN CỦA TỈNH THÁI BÌNH VÀ TỈNH VĨNH PHÚC BẰNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 257/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 257/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN, DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở SINH VIÊN CỦA TỈNH THÁI BÌNH VÀ TỈNH VĨNH PHÚC BẰNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ và địa phương; Căn cứ Điều 2, Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 04/TTr-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2010 về việc điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh vốn và danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình, tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, như sau: - Chuyển toàn bộ kinh phí 20 tỷ đồng của dự án Cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình khu 1 sang bổ sung cho dự án Cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình khu 2; - Điều chỉnh danh mục dự án Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, thành danh mục dự án Ký túc xá trường Cao đẳng Giao thông vận tải tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giữ nguyên tổng số vốn là 27 tỷ đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thiện Nhân - HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ban Tuyên giáo Trung ương;
  3. - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản