Quyết định số 2580/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
4
download

Quyết định số 2580/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2580/QĐ-BVHTTDL về việc phân công công tác trong Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2580/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------- S : S 2580/Q -BVHTTDL Hà n i, ngày 22 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG C NG TÁC TRONG BAN SO N TH O VÀ T BIÊN T P ÁN "XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N NHÂN L C VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN 2030" B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 1477/Q -BVHTTDL, ngày 21 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch v vi c thành l p Ban So n th o và T Biên t p án xây d ng Chi n lư c phát tri n nhân l c văn hóa, th thao và du l ch n năm 2020 và t m nhìn 2030"; Xét ngh c a V trư ng V ào t o và T trư ng T Biên t p án, QUY T NNH: i u 1. Phân công công tác trong Ban So n th o và T Biên t p án "Xây d ng Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c văn hóa, th thao và du l ch n năm 2020 và t m nhìn n 2030" như trong B ng phân công công tác kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V ào t o, Th trư ng các ơn v liên quan và nh ng ngư i có tên trong B ng phân công công tác nêu t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ; - B trư ng ( báo cáo) - Lưu:VT, T, NVL 60. Tr n Chi n Th ng B NG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TRONG BAN SO N TH O VÀ T BIÊN T P ÁN "XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N NHÂN L C VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN 2030" (Kèm theo Quy t nh S 2580/Q -BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) 1. Phân công công tác trong Ban So n th o án S H TÊN Y VIÊN H TÊN Y VIÊN
  2. TT 1 Ông Tr n Chi n Th ng, Ph trách chung; ch trì các phiên h p Ban và các H i ngh , H i th o liên quan Th trư ng, Trư ng ban 2 Ông Bùi Văn Ti n, V Ph trách các n i dung liên quan n tri n trư ng khai K ho ch c a Ban; ph trách tr c ti p các n i dung liên quan n ào t o nhân l c V ào t o, Phó trư ng ban văn hóa, th thao và du l ch. 3 Ông H Vi t Hà, V Ph trách các n i dung liên quan n các trư ng v K ho ch, Tài chính sách, cơ ch chung v phát tri n nhân chính, l c toàn Ngành. 4 Ông Nguy n Phúc Th nh, Ph trách các n i dung liên quan n phát V trư ng V T ch c cán tri n nhân l c văn hóa, ngh thu t và gia b , y viên ình; các chính sách, cơ ch liên quan n t ch c, cán b toàn Ngành. 5 Ông Vương Bích Th ng, Ph trách các n i dung liên quan n phát Phó T ng c c trư ng, T ng tri n nhân l c th d c th thao. c c th d c th thao, y viên 6 Ông Nguy n M nh Cư ng, Ph trách các n i dung liên quan n phát Phó T ng c c trư ng T ng tri n nhân l c du l ch, c c Du l ch, y viên 7 Ông Tô Văn ng, Chánh Ch o chuNn b công vi c liên quan n các Văn phòng B , y viên ho t ng c a Ban, các cu c h p và h i th o; ph trách v m t tài chính, ch trong quá trình th c hi n án. 8 Lê Ng c Cư ng, C c Ph trách tr c ti p các n i dung liên quan n trư ng C c Ngh thu t phát tri n nhân l c mang tính chuyên ngành Bi u di n, y viên ngh thu t bi u di n 9 Ông Nguyên Th Hùng, Ph trách tr c ti p các n i dung liên quan n C c trư ng C c Di s n Văn phát tri n nhân l c mang tính chuyên ngành hóa, y viên di s n. 10 Ông Nguy n Văn Lưu, Phó T trư ng T Biên t p; ch o T Biên t p V trư ng V ào t o, y chuNn b các phiên h p Ban So n th o; t ng viên thư ký h p chung. 2. Phân công công tác trong Ban So n th o án S H TÊN Y VIÊN CÔNG VI C TT 1 Ông Nguy n Văn Lưu, Phó Ph trách chung; ch trì ch p bút vi t báo V trư ng V ào t o, T cáo t ng h p; ch trì t ch c các phiên h p trư ng T Biên t p; u m i t ch c các nhiên h p c a Ban So n th o. 2 Ông Nguy n Chí B n, Vi n Ph trách các n i dung liên quan n phát
  3. trư ng Vi n Văn hóa ngh tri n nhân l c văn hóa ngh thu t và gia thu t Vi t Nam, Phó t ình; ch trì ch p bút các báo cáo chuyên trư ng phát tri n nhân l c văn hóa ngh thu t và gia ình; tham gia vi t báo cáo t ng h p. 3 Ông Lê Quý Phư ng, Vi n Ph trách các n i dung liên quan n phát trư ng Vi n Khoa h c Th tri n nhân l c th d c th thao; ch trì ch p d c th thao, Phó t trư ng bút các báo cáo chuyên phát tri n nhân l c th d c th thao; tham gia vi t báo cáo t ng h p. 4 Ông Hà Văn Siêu, Vi n Ph trách các n i dung liên quan n phát trư ng Vi n Nghiên c u tri n nhân l c du l ch; ch trì ch p bút các phát tri n Du l ch, Phó t báo cáo chuyên phát tri n nhân l c du trư ng l ch; tham gia vi t báo cáo t ng h p 5 Ông Nguy n Tu n Anh, Phó ChuNn b các n i dung liên quan n phát trư ng ban Ban Chính sách tri n nhân l c văn hóa ngh thu t và gia và Phát tri n Văn hóa, Vi n ình; tham gia vi t báo cáo t ng h p. Văn hóa ngh thu t Vi t Nam, 6 Ông ng Tr n Hoàn, ChuNn b các n i dung liên quan n phát Trư ng phòng hành chính, tri n nhân l c th d c th thao; tham gia vi t Vi n Khoa h c Th d c th báo cáo t ng h p. thao, y viên 7 Bà Th Thanh Hoa, Phó ChuNn b các n i dung liên quan n phát trư ng phòng Phòng ào tri n nhân l c du l ch; tham gia vi t báo cáo t o và H p tác Qu c t , t ng h p. Vi n Nghiên c u phát tri n Du l ch ; y viên 8 Bà oàn Quỳnh Dung, Ph i h p v i Ông Nguy n Tu n Anh chuNn Trư ng phòng Hành chính b các n i dung liên quan n phát tri n T ch c Văn phòng B , y nhân l c gia ình; Ph i h p v i Bà oàn viên Th Th m chuNn b tài li u cho các viên cu c h p T Biên t p và Ban So n th o. 9 Bà Lê Th Thu Hi n, ChuNn b công vi c liên quan n các cu c Chuyên viên v ào t o, y h p T Biên t p, Ban So n th o và các cu c viên h i th o; Ph trách v m t tài chính, ch trong th c hi n hi n xây d ng án 10 Bà oàn Th Th m, Chuyên Thư ký c a T Biên t p, chuNn b tài li u viên v ào t o, y viên cho các cu c h p T Biên t p và Ban So n th o.
Đồng bộ tài khoản