Quyết định số 260/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 260/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 260/QĐ-UBDT về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 260/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 260/Q -UBDT Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a y ban Dân t c t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a y ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này B th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a y ban Dân t c. 1.Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2.Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a y ban Dân t c có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
  2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a y ban Dân t c có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan trình B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, th trư ng các V , ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng CP, các PTTg CP ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - T công tác CT c a TTgCP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - B trư ng, Ch nhi m UBDT; Giàng Seo Ph - Các Phó Ch nhi m UBDT; - Ngư i phát ngôn c a UBDT; - Các V , ơn v tr c thu c UBDT; - Website y ban Dân t c; - Lưu: VT, TCT 30 (8 b n). TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A Y BAN DÂN T C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 260/Q -UBDT ngày 12 tháng 8 năm 2009 c a y ban Dân t c) PH N I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A Y BAN DÂN T C STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. TH T C HÀNH CHÍNH C P TRUNG ƯƠNG 1 Gi i quy t khi u n i Dân t c Thanh tra U ban Dân t c 2 Gi i quy t T cáo Dân t c Thanh tra U ban Dân t c 3 Ti p công dân Dân t c Thanh tra U ban Dân t c 4 Thi ua khen thư ng Dân t c Văn phòng U ban Dân t c 5 Xét t ng K ni m chương “Vì Dân t c Văn phòng U ban Dân s nghi p phát tri n các dân t c t c” II. TH T C HÀNH CHÍNH C P XÃ 1 Cho vay v n phát tri n s n xu t Dân t c U ban nhân dân xã iv ih ng bào dân t c
  3. thi u s c bi t khó khăn 2 H tr h c sinh là con h nghèo Dân t c U ban nhân dân xã ih c 3 H tr h nghèo c i thi n v Dân t c U ban nhân dân xã sinh môi trư ng. 4 H tr gi i quy t t cho Dân t c U ban nhân dân xã ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn vùng ng b ng sông C u Long. 5 H tr gi i quy t t s n xu t Dân t c U ban nhân dân xã cho ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn vùng ng b ng sông C u Long. 6 H tr gi i quy t vi c làm cho Dân t c U ban nhân dân xã ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn vùng ng b ng sông C u Long.
Đồng bộ tài khoản