Quyết định số 263/QĐ-TM-TTr

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 263/QĐ-TM-TTr

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 263/QĐ-TM-TTr về việc thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của công ty cổ phần Sinh Lợi do Giám đốc Sở thương mại thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 263/QĐ-TM-TTr

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ------- SỞ THƯƠNG MẠI ----- Số: 263/QĐ-TM-TTR TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SINH LỢI GIÁM ĐỐC SỞ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Thanh tra, ngày 15/6/2004; Căn cứ Luật Thương mại, ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý bán hàng đa cấp và Thông tư 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UB ngày 14/5/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Thương mại; Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-STM ngày 13/3/2006 của Giám đốc Sở Thương mại về thành lập Đoàn thanh tra công ty cổ phần Sinh lợi và kết luận thanh tra công ty cổ phần Sinh Lợi số 2647/BC-TM-TTr ngày 22/6/2006; Xét đề nghị của Thanh tra Sở Thương mại ngày 23/6/2006; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số 41-03-000001 ngày 06/01/2006 của Sở Thương mại cấp cho Công ty cổ phần Sinh Lợi, địa chỉ số 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13 Quận 4, vì những lý do sau đây: - Hồ sơ xin cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp có thông tin gian dối do cố ý. - Có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động bán hàng đa cấp. Điều 2. Công ty cổ phần Sinh Lợi phải đình chỉ ngay việc bán hàng đa cấp, đình chỉ việc tuyển dụng người tham gia mới và phải thực hiện trách nhiệm đối với người tham gia theo quy định hoặc bồi thường cho người tiêu dùng, người tham gia đối với các vụ việc phát sinh từ những giao kết trước ngày bị thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 của Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ.
  2. Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Thương mại dịch vụ, Quyền Chánh thanh tra Sở Thương mại và Giám đốc Công ty cổ phần Sinh Lợi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: -Như trên. -Cục QLCT Bộ TM. -UBND/TP ( để báo cáo ). -Sở TM, Sở TM&DL các địa phương. -BGĐ Sở TMTP. Trương Trung Việt -Lưu VT; TTr ( Đ.30 ).
Đồng bộ tài khoản