Quyết định Số: 263/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 263/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG TRẦN MINH TUẤN, GIỮ CHỨC PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 263/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 263/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG TRẦN MINH TUẤN, GIỮ CHỨC PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 12/TTr-NHNN, ngày 04 tháng 02 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 450/TTr-BNV, ngày 11 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Trần Minh Tuấn, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Trần Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, HC, Cổng Nguyễn Tấn Dũng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản