Quyết định Số: 267/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 267/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG HUỲNH THÀNH ĐẠT, GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 267/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 267/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG HUỲNH THÀNH ĐẠT, GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 2102/TTr-ĐHQG-TCCB, ngày 17 tháng 12 năm 2009, của Bộ Nội vụ tại văn bản số 342/TTr-BNV, ngày 03 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Huỳnh Thành Đạt, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và ông Huỳnh Thành Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản