Quyết định số 268/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
3
download

Quyết định số 268/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 268/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2003 -2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 268/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 268/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính , Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2003 - 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan theo chức năng của mình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Quyết định này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân: 07 doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp hoạt động công ích: 01 doanh nghiệp Trung tâm Truyền giống gia súc Hải Dương, 2. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh: 06 doanh nghiệp Công ty Giống cây trồng Hải Dương, Công ty Xổ số kiến thiết Hải Dương, Công ty Xi măng Hải Dương, Xí nghiệp In Hải Dương,
  3. Công ty Cấp nước Hải Dương (tiếp nhận thêm các Trạm cấp nước các huyện về Công ty quản lý), Nông trường Chí Linh (sẽ sắp xếp sau khi có chính sách mới của Chính phủ về nông trường quốc doanh). II. Lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước A. Năm 2003: 1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: 10 doanh nghiệp a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ : 01 doanh nghiệp Công ty Khai thác Chế biến đá và khoáng sản Hải Dương. b. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, bán cổ phần lần đầu Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất là 51%: 04 doanh nghiệp: Công ty Giày Hải Dương, Công ty Xuất nhập khẩu Hải Dương, Công ty Bia và Nước giải khát Hải Dương, Công ty Xây lắp I Hải Dương. c. Những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 05 doanh nghiệp Công ty May II Hải Dương, Công ty Xây lắp điện Hải Dương, Công ty Du lịch khách sạn Hải Dương, Công ty Xây lắp thủy lợi Hải Dương, Công ty Vật tư chất đốt Hải Dương. 2. Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang đơn vị sự nghiệp có thu: 01 doanh nghiệp Lâm trường Chí Linh. 3. Giải thể: 02 doanh nghiệp
  4. Công ty Nông sản thực phẩm Hải Dương, Công ty Vật tư nông nghiệp Hải Dương. 4. Hợp nhất 12 xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố và các huyện thành Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố Hải Dương, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Kim Thành, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thanh Hà, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chí Linh, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Kinh Môn, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Ninh Giang, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Cẩm Giàng, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tứ Kỳ, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Gia Lộc, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thanh Miện, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Bình Giang, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Nam Sách. 5. Doanh nghiệp giao cho tập thể người lao động: 01 doanh nghiệp Công ty Đầu tư và Kinh doanh dâu tằm Hải Dương. 6. Doanh nghiệp thực hiện khoán kinh doanh: 01 doanh nghiệp Công ty Thương mại dịch vụ Hải Dương. 7. Sáp nhập: 02 doanh nghiệp Cảng Cống Câu và Cụm phà Hải Dương vào Công ty Công trình giao thông Hải Dương, Xí nghiệp Cây ăn quả Cầu Xe vào Công ty Giống cây trồng Hải Dương. B. Năm 2004:
  5. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: 15 doanh nghiệp a. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất là 51%: 04 doanh nghiệp Công ty Công trình giao thông Hải Dương, Công ty Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, Công ty Kinh doanh nhà Hải Dương, Công ty Sách và thiết bị trường học Hải Dương. b. Những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần: 11 doanh nghiệp Công ty Xây dựng đê kè Hải Dương, Công ty May I Hải Dương, Công ty Xây lắp III Hải Dương, Công ty Kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị Hải Dương, Công ty Công nghệ phẩm Hải Dương, Công ty Cơ điện nông nghiệp Hải Dương, Công ty Hưng Hải, Công ty Tư vấn và phát triển đô thị xây dựng Hải Dương, Công ty Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương, Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Hải Dương, Công ty Xây lắp IV Hải Dương./.
Đồng bộ tài khoản