Quyết định số 27/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 27/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 21 tháng 04 năm 2004 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T I U L (S A I) C A H I B O V THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯ NG VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102- SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban b Lu t quy nh quy n l p H i. Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N - CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N - CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lư H i; Xét ngh c a Ch t ch B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t i u l (s a i) c a H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam ă ư c i h i l n th IV ngày 06 tháng 11 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam, V trư ng V V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I U L (S A I)
  2. H I B O V THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯ NG VI T NAM Chương 1: TÊN H I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam là t ch c xă h i- ngh nghi p c a nh ng ngư i quan tâm c ng hi n ho c ho t ng trong lĩnh v c b o v thiên nhiên và môi trư ng, ư c thành l p theo Quy t nh s 299/CT ngày 23/11/1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ). i u 2. M c ích c a H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam là nh m t p h p và huy ng cá nhân và t ch c xă h i Vi t Nam tham gia các ho t ng ph c v cho vi c s d ng h p lư và b o v tài nguyên thiên nhiên, b o v và c i thi n môi trư ng, góp ph n vào s phát tri n lâu b n c a t nư c trong s công nghi p hoá, hi n i hoá, góp ph n b o v môi trư ng khu v c và th gi i. i u 3. H i ho t ng theo i u l c a mnh và pháp lu t c a Nhà nư c. H i ch u s qu n lư c a B Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan qu n lư Nhà nư c h u quan. H i là thành viên c a Liên hi p các Hô Khoa h c và K thu t Vi t Nam. H i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và tài kho n t i ngân hàng, có cơ quan ngôn lu n và bi u tư ng riêng. H i có tr s t i thành ph Hà N i. Tuỳ theo nhu c u, H i có th thành l p văn phng i di n t i m ts a phương trong nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C AH I i u 4. H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam có quy n và nghĩa v : 1. Tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c và ph bi n ki n th c v b o v thiên nhiên và môi trư ng trong nhân dân, góp ph n ưa n i dung b o v thiên nhiên và môi trư ng vào chương tŕnh gi ng d y trong các trư ng h p. 2. V n ng nhân dân th c hi n úng lu t pháp, tích c c óng góp công s c cho các ho t ng b o v thiên nhiên và môi trư ng và xây d ng phong trào qu n chúng b o v thiên nhiên và môi trư ng, u tranh ch ng m i hành vi vi ph m pháp lu t và các quy nh v b o v thiên nhiên và môi trư ng. 3. Huy ng và t ch c h i viên: tham gia xây d ng và th c hi n các chính sách, lu t pháp và bi n pháp liên quan n b o v thiên nhiên và môi trư ng; th c hi n các ho t ng tư v n, ph n
  3. bi n và giám nh xă h i cho các cơ quan Nhà nư c và các t ch c kinh doanh, v các v n thu c lĩnh v c ho t ng c a H i. 4. T ch c các ho t ng nâng cao nh n th c, tŕnh ki n th c và kh năng c a h i viên trong công tác b o v thiên nhiên và môi trư ng, tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v b o v thiên nhiên và môi trư ng. 5. B o v quy n, l i ích h p pháp c a H i và h i viên. 6. Gây qu h i trên cơ s h i phí c a h i viên và các ngu n thu t ho t ng c a H i, nh n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t t trang tr i v kinh phí ho t ng. 7. H p tác v i các H i và t ch c xă h i khác c a ngư i Vi t Nam, các cá nhân và t ch c c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài, các cá nhân và t ch c c a các nư c và t ch c qu c t th c hi n t t vi c b o v thiên nhiên và môi trư ng Vi t Nam và góp ph n b o v thiên nhiên và môi trư ng khu v c và th gi i. 8. Tham gia là thành viên c a các t ch c, hi p h i khu v c và qu c t ho t ng trong lĩnh v c b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: H I VIÊN i u 5. H i viên c a H i g m: H i viên cá nhân, H i viên t p th và H i viên danh d . 1. H i viên cá nhân là công dân Vi t Nam quan tâm n b o v thiên nhiên và môi trư ng, t nguy n ho t ng cho H i, tán thành i u l c a H i, làm ơn gia nh p H i và ư c Ban Ch p hành Chi h i công nh n. 2. H i viên t p th là t p th nh ng ngư i ang công tác, h c t p t i các cơ quan qu n lư, cơ quan khoa h c, trư ng h c, các t ch c s n xu t kinh doanh, các ơn v thu c l c lư ng công an và quân i, các t ch c xă h i khác Vi t Nam, t nguy n ho t ng cho H i, tán thành i u l c a H i, do ngư i ng u thay m t làm ơn ra nh p H i và ư c Ban ch p hành Trung ương H i công nh n. 3. H i viên danh d là t ch c, cá nhân có nhi u óng góp cho công tác b o v thiên nhiên và môi trư ng Vi t Nam và h tr tích c c cho các ho t ng c a H i ư c Ban ch p hành Trung ương H i xem xét công nh n. i u 6. H i viên có nh ng quy n sau: 1. ư c c p th H i viên theo quy nh c th c a Ban ch p hành Trung ương H i. 2. Tham gia th o lu n và bi u quy t s các công vi c c a H i trong các h i ngh c a H i.
  4. 3. ng c và b u c vào cơ quan lănh o. 4. Tuỳ theo i u ki n c th và kh năng c a H i, ư c giúp trong công vi c th c hi n các công vi c c a H i ho c các ho t ng b o v thiên nhiên và môi trư ng, như: cung c p thông tin; s d ng m t s phương ti n, tài li u c a H i; tham gia th c hi n các d án ho c tài nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh do H i ch tŕ th c hi n; d các l p hu n luy n, ào t o; gi i thi u ho c c i d , các cu c h p trong và ngoài nư c. 5. Xin ra kh i H i. i u 7. H i viên có nh ng nghĩa v sau: 1. Gương m u ch p hành chính sách và pháp lu t v b o v môi trư ng c a Nhà nư c. 2. Tôn tr ng và ch p hành i u l , Ngh quy t c a H i. 3. Tham gia tích c c vào vi c th c hi n c a nhi m v c a H i và xây d ng H i. 4. H p ng phí theo quy nh c a H i. i u 8. 1. T ch c và cá nhân nêu t i kho n 1, 2 i u 5 nói trên, t nguy n tham gia H i th làm ơn theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương H i. 2. ơn xin gia nh p ư c ch p nh n n u có trên 50% s u viên Ban Ch p hành Chi h i ( i v i trư ng h p h i viên cá nhân) ho c 50% s u viên Ban ch p hành Trung ương H i ( i v i trư ng h p h i viên t p th ) tán thành. i u 9. H i viên t nguy n xin ra kh i H i ch c n n p ơn cho Ban ch p hành Chi h i ho c Ban ch p hành Trung ương H i, tương ng v i quy nh kho n 2 i u 8. Chương 4: T CH C H I i u 10. H i ư c t ch c và ho t ng theo hnh th c t nguy n, t qu n và t trang tr i kinh phí. T ch c c a H i bao g m: i h i i bi u toàn qu c, Ban Ch p hành Trung ương, Ban Thư ng v , Ban Ki m tra, Ch t ch và các Phó Ch t ch, T ng Thư kư và Văn phng H i, các ơn v tr c thu c. H i ư c t ch c Trung ương và a phương. Trung ương là H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam.
  5. a phương, n u có nhu c u th thành l p H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng a phương. Vi c thành l p do U ban nhân dân a phương quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. H i a phương tán thành i u l c a H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam, làm ơn xin gia nh p th ư c công nh n là H i thành viên. nh ng cơ s chưa i u ki n thành l p H i th thành l p Chi h i. i u 11. Cơ quan lănh o cao nh t c a H i là i h i i bi u toàn qu c do Ban Ch p hành Trung ương H i tri u t p 5 năm 1 l n. Trong trư ng h p có t 2/3 u viên Ban Ch p hành Trung ương H i tr lên chính th c ngh th có th tri u t p i h i b t thư ng. i h i có nhi m v : 1. Thông qua báo cáo c a Ban Ch p hành Trung ương H i v ho t ng c a H i. 2. Thông qua phương hư ng công tác trong nhi m kỳ. 3. Thông qua i u l và quy t nh s a i i u l c a H i. 4. Quy t nh nh ng v n kinh t , tài chính và nh ng v n khác c a H i. 5. B u Ban Ch p hành Trung ương H i và Ban Ki m tra. 6. C i bi u i d i h i Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam. i u 12. Cơ quan lănh o gi a hai kỳ i h i là Ban Ch p hành Trung ương H i do i h i b u ra. S lư ng u viên Ban Ch p hành Trung ương và hnh th c b u Ban Ch p hành Trung ương do i h i quy t nh. Gi a hai kỳ i h i, Ban Ch p hành Trung ương có quy n băi nhi m, b sung u viên, nhưng s lư ng y viên do i h i b u ra. Ban Ch p hành Trung ương H i h p m i năm m t l n. Ban Ch p hành Trung ương H i có nhi m v : 1. Lănh o th c hi n Ngh quy t c a i h i toàn qu c. 2. Gi m i liên h v i các cơ quan Nhà nư c, các h i b n và các t ch c qu c t . 3. B u các ch c danh Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư kư, các U viên thư ng v và Trư ng Ban Ki m tra. Hnh th c b u do Ban Ch p hành Trung ương quy t nh. 4. Qu n lư cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Trung ương H i. i u 13. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Trung ương H i là Ban thư ng v , g m có Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư kư và các U viên thư ng tr c.
  6. T ng s thành viên Ban thư ng v không quá 1/5 t ng s u viên Ban Ch p hành Trung ương. Ban thư ng v nh kỳ h p 6 tháng m t l n : - Ki m tra, ôn c vi c th c hi n chương tŕnh công tác c a các Ban, các u viên Ban Ch p hành Trung ương H i và các Ban Ch p hành các c p H i. - Gi i quy t các công vi c phát sinh. Ch t ch H i có quy n h n và trách nhi m: - Là i di n pháp nhân c a H i trư c pháp lu t. - T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các Quy t nh c a Ban Ch p hành Trung ương và Ban Thư ng v . - Tri u t p và ch tŕ cu c h p c a Ban Ch p hành Trung ương H i. - B nhi m nhân s Văn phng H i và các t ch c tr c thu c do H i thành l p. - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành Trung ương và toàn th h i viên v các ho t ng c a H i. Các Phó Ch t ch H i là nh ng ngư i giúp vi c cho Ch t ch H i, ư c Ch t ch phân công ph trách t ng lĩnh v c và ư c u quy n i u hành công vi c c a Ban Ch p hành Trung ương khi Ch t ch v ng m t. i u 14. 1. Ban Ki m tra có 1 Trư ng ban là u viên Ban Ch p hành Trung ương H i do i h i b u và g m t 3 n 5 thành viên. 2. Ban Ki m tra có nhi m v ki m tra, xác minh, xem xét và ki n ngh bi n pháp x lư iv i trư ng h p vi ph m i u l ho c các quy nh khác c a H i. i u 15. Cơ quan giúp vi c Ban Ch p hành Trung ương H i là Văn phng H i do T ng Thư kư H i ph trách. 1. T ng Thư kư H i i u hành ho t ng c a Văn phng H i, ư c quy n gi i quy t các công vi c do Ch t ch H i và Ban Thư ng v giao, gi a các kỳ h p c a Ban Thư ng v . 2. Văn phng H i có nhi m v và quy n h n sau: - T ch c th c hi n các Ngh quy t, quy t nh c a Ban Ch p hành Trung ương H i và Ban Thư ng v H i.
  7. - B o m thông tin thư ng xuyên trong n i b H i và quan h công tác c a H i v i các cơ quan ngoài. - Th c hi n công tác hành chính- lưu tr c a H i. - Qu n lư tài s n c a H i. - Th c hi n công tác tài v c a H i theo các quy nh hi n hành. i u 16. Các H i thành viên c a H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam ho t ng theo i u l ư c Ban Thư ng v H i thông qua. i u 17. 1. Các Chi h i ho t ng theo i u l c a H i. 2. Chi h i h p i h i toàn th h i viên theo nhi m kỳ 5 năm. 3. i h i Chi b b u ra Ban Ch p hành Chi h i i u hành công vi c chung c a Chi h i. i u 18. Tuỳ theo yêu c u công vi c, H i có th thành l p m t s t ch c và ơn v tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI S N C A H I i u 19. Ngu n tài chính c a H i g m: 1. H i phí do các H i viên óng góp. 2. Thu nh p t các ho t ng d ch v khoa h c k thu t. 3. Các kho n tài tr h p pháp c a các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. Kinh phí thu ư c ph i dành cho ho t ng c a H i theo i u l c a H i và các quy nh c a pháp lu t. i u 20. Tài s n c a H i g m b t ng s n (n u có), ng s n và ti n, thu c s h u c a H i. Tài s n c a H i ư c qu n lư và s d ng cho các ho t ng c a H i; theo quy nh c a Ban Ch p hành Trung ương H i. Khi H i gi i th , tài s n c a H i ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6:
  8. KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 20. Nh ng t ch c c a H i và h i viên có thành tích xu t s c s ư c Ban Ch p hành Trung ương H i khen thư ng ho c ngh Nhà nư c khen thư ng. i u 22. H i thành l p gi i thư ng "V s nghi p b o v môi trư ng" nh m ng viên khuy n khích các cá nhân và t p th có óng góp xu t s c cho phong trào b o v môi trư ng. Hàng năm, Ban Ch p hành Trung ương xem xét và quy t nh t ng thư ng. i u 23. Nh ng t ch c c a H i và H i viên vi ph m i u l H i, gây t n h i n uy tín và l i ích c a H i, vi ph m pháp lu t Nhà nư c, tuỳ m c n ng nh s b khi n trách, c nh cáo ho c ưa ra kh i H i ( i v i H i viên) ho c gi i th ( i v i t ch c c a H i). Chương 7: HI U L C VÀ S A I I UL H I i u 24. Ban i u l này g m 7 chương 25 i u, ă ư c i h i i bi u toàn qu c l n th IV ngày 06/11/2003 c a H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam thông qua và có hi u l c khi ư c B N i v phê duy t và ư c phép lưu hành theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Ch có i h i i bi u toàn qu c c a H i B o v Thiên nhiên và Môi trư ng Vi t Nam m i có quy n b sung và s a i i u l này. M i s a i, b sung ph i ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t và ư c phép lưu hành theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản