Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định hướng dẫn hồ sơ giao đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 27/2008/Q -UBND Th D u M t, ngày 04 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH HƯ NG D N H SƠ GIAO T, THUÊ T, GÓP V N B NG QUY N S D NG T VÀ C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T I V I CÁC H P TÁC XÃ TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Ngh nh s 88/2005/N -CP ngày 11/7/2005 c a Chính ph v m t s chính sách h tr , khuy n khích phát tri n h p tác xã; Xét ngh c a Liên ngành Liên minh H p tác xã và S Tài nguyên và Môi trư ng t i văn b n s 1203/CVLN/HTX-STNMT ngày 24/7/2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n quy nh v hư ng d n h sơ giao t, thuê t, góp v n b ng quy n s d ng t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i các H p tác xã trên a bàn t nh Bình Dương. i u 2. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c thu , Ch t ch Liên minh H p tác xã, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Tr n Th Kim Vân QUY NNH V HƯ NG D N H SƠ GIAO T, THUÊ T, GÓP V N B NG QUY N S D NG T VÀ C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T I V I CÁC H P TÁC XÃ TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2008/Q -UBND Ngày 04 tháng 8 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i v i h p tác xã nông nghi p 1. H p tác xã có nhu c u s d ng t xây d ng tr s , nhà kho, sân phơi, cơ s d ch v tr c ti p ph c v xã viên s n su t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, nhưng chưa ư c giao t thì làm th t c xin giao t, U ban nhân dân t nh căn c vào qu t c a a phương xem xét, quy t nh vi c giao t không thu ti n s d ng t và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h p tác xã. 2. H p tác xã ang s d ng t vào các m c ích xây d ng tr s , nhà kho, sân phơi, cơ s d ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh, t i i u 53 c a Ngh nh 181/2004/N -CP. 3. Ngoài di n tích t giao không thu ti n s d ng t, h p tác xã nông nghi p ư c giao t có thu ti n s d ng t ho c thuê t tr ti n hàng năm theo quy nh c a pháp lu t t ai và ư c hư ng chính sách ưu ãi v mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t theo quy nh c a Chính ph . 4. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n thu n l i cho các h p tác xã thuê l i t, s d ng h p pháp t c a t ch c, cá nhân phát tri n s n xu t kinh doanh. i u 2. i v i h p tác xã phi nông nghi p 1. H p tác xã ư c l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t ho c hình th c thuê t tr ti n thuê t hàng năm theo quy nh c a pháp lu t t ai. 2. Di n tích t thuê tr ti n thuê t hàng năm c a h p tác xã ph c v xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh và làm d ch v tr c ti p cho xã viên ư c xác nh theo d án ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng và pháp lu t v t ai.
  3. 3. Trư ng h p t do H p tác xã ang s d ng mà chưa c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì ư c xem xét c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh t i i u 53 c a Ngh nh 181/2004/N -CP. 4. Trư ng h p, H p tác xã phi nông nghi p ang s d ng t mà t ó do xã viên góp vào h p tác xã nhưng ã chuy n sang thuê t theo theo Ch th s 245/CT- TTg ngày 22/4/1996 c a Th tư ng Chính ph thì nay không ph i thuê t c a Nhà nư c. H p tác xã có quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng t theo quy nh kho n 1, i u 6 Quy nh nh này. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m h y h p ng thuê t ã ký v i H p tác xã và ch nh lý Gi y ch ng nh n ã c p ho c c p m i Gi y ch ng nh n cho H p tác xã theo i u 26 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP. i u 3. Nh ng trư ng h p giao t không thu ti n s d ng t H p tác xã nông nghi p s d ng t làm m t b ng xây d ng tr s H p tác xã, sân phơi, nhà kho; xây d ng các cơ s d ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n. i u 4. Trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t ho c thuê t: H p tác xã s d ng t vào m c ích khác, tr trư ng h p nêu t i i u 3 Quy nh này. Chương 2. QUY N VÀ NGHĨA V C A H P TÁC XÃ TRONG S D NG T i u 5. i v i trư ng h p ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t 1. H p tác xã ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t không có quy n chuy n i, chuy n như ng, t ng cho, cho thuê quy n s d ng t; th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng t. 2. H p tác xã ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t xây d ng các công trình không b ng ngu n v n t ngân sách Nhà nư c ư c quy n bán tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t; th ch p, b o lãnh, góp v n b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t. Ngư i mua tài s n ư c nhà nư c ti p t c giao t không thu ti n s d ng t theo m c ích ã ư c xác nh. i u 6. i v i trư ng h p ư c nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t 1. Trư ng h p H p tác xã ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t ã tr không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì có quy n và nghĩa v sau ây: - Chuy n như ng quy n s d ng t và công trình ki n trúc, k t c u h t ng ã ư c xây d ng g n li n v i t; - Cho thuê quy n s d ng t và công trình ki n trúc, k t c u h t ng ã ư c xây d ng g n li n v i t;
  4. - T ng cho quy n s d ng t cho Nhà nư c, t ng cho quy n s d ng t cho c ng ng dân cư xây d ng các công trình ph c v l i ích chung c a c ng ng, t ng cho nhà tình nghĩa g n li n v i t theo quy nh c a pháp lu t; - Th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t t i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam vay v n theo quy nh c a pháp lu t; - Góp v n b ng quy n s d ng t và tài s n thu c s h u c a mình h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p H p tác xã ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n s d ng t ã tr có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì có quy n và nghĩa v như i u 5 c a Quy nh này. i u 7. i v i trư ng h p ư c Nhà nư c cho thuê t - H p Tác xã ư c Nhà nư c cho thuê t thì có quy n và nghĩa v sau: + Th ch p, b o lãnh b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê t i các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam vay v n s n xu t, kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; + Bán tài s n, góp v n b ng tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t thuê; ngư i mua tài s n ư c nhà nư c ti p t c cho thuê t theo m c ích ã ư c xác nh; - Trư ng h p H p tác xã ư c Nhà nư c cho thuê t trư c ngày Lu t t ai năm 2003 có hi u l c thi hành mà ã tr ti n thuê t cho c th i gian thuê ho c ã tr trư c ti n thuê t cho nhi u năm mà th i h n thuê t ã ư c tr ti n còn l i ít nh t là 05 năm thì có các quy n và nghĩa v quy nh t i i u 6 Quy nh này trong th i h n tr ti n thuê t; trư ng h p có nhu c u chuy n sang hình th c giao t có thu ti n s d ng t thì ph i n p ti n s d ng t tr i ti n thuê t ã tr và có các quy n, nghĩa v như kho n 1, i u 6 Quy nh này. Chương 3. H SƠ XIN GIAO T, THUÊ T, GÓP V N B NG QUY N S D NG T VÀ C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T i u 8. i v i trư ng h p giao, thuê t m i: H sơ g m 02 b : 1. ơn xin giao t, thuê t. 2. Văn b n th a thu n a i m ho c văn b n cho phép u tư ho c văn b n ng ý cho xây d ng công trình c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trên a i m ã ư c xác nh.
  5. 3. Quy t nh d án u tư ho c b n sao gi y phép u tư có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c; trư ng h p d án u tư c a t ch c không s d ng v n ngân sách Nhà nư c ho c không ph i d án có v n u tư nư c ngoài thì ph i có văn b n thNm nh v nhu c u s d ng t c a S Tài nguyên và Môi trư ng. i u 9. Trư ng h p c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho H p tác xã ang s d ng t: H sơ g m 02 b : 1. ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 2. M t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai (n u có). 3. Văn b n u quy n xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (n u có). 4. Báo cáo t rà soát hi n tr ng s d ng t (th c hi n theo quy nh t i M u s 01/HT- , 02/HT- kèm theo Quy nh này và ư c niêm y t, c p phát t i b ph n ti p nh n h sơ S Tài nguyên và Môi trư ng). Báo cáo ph i th hi n rõ: - Di n tích t ư c Nhà nư c cho thuê, nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng ho c ti n s d ng t ã n p cho Nhà nư c không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c; t do xã viên góp vào h p tác xã ang s d ng úng m c ích; - Di n tích t ư c Nhà nư c giao không thu ti n s d ng t, trư ng h p nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác ho c ư c Nhà nư c giao có thu ti n s d ng t mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng ho c ti n s d ng t ã n p cho Nhà nư c có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c ang ư c s d ng úng m c ích nhưng chưa chuy n sang thuê t; - t c a H p Tác xã nông nghi p xây d ng tr s , nhà kho, sân phơi, xây d ng các cơ s d ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n; - t không s d ng, s d ng không úng m c ích, di n tích t do thi u trách nhi m b l n chi m, th t thoát; di n tích t ã cho t ch c, cá nhân khác thuê ho c mư n s d ng, liên doanh liên k t trái pháp lu t; - t ; - Di n tích t ã l n, chi m, b l n b chi m; ang có tranh ch p. 5. Quy t nh c a U ban nhân dân t nh v vi c x lý t c a ơn v theo báo cáo rà soát và thNm nh c a S Tài nguyên và Môi trư ng. - Ngoài các quy nh v h sơ nêu trên, các h p tác xã còn ph i n p thêm các t khai v th c hi n nghĩa v tài chính (t khai n p ti n s d ng t, t khai n p ti n thuê t,
  6. t khai l phí trư c b … theo m u và ư c c p phát t i b ph n ti p nh n c a S Tài nguyên và Môi trư ng) theo quy nh c a Thông tư liên t ch s 30/2005/TTLT/BTC- BTNMT ngày 18/4/2005 c a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n vi c luân chuy n h sơ c a ngư i s d ng t th c hi n nghĩa v tài chính, ư c th ch hóa theo văn b n hư ng d n liên ngành s 449/CVLN/T-TC-TNMT ngày 14/4/2008 gi a C c Thu , S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng. i u 10. Trình t th t c góp v n b ng quy n s d ng t c a H p tác xã 1. Trình t th t c ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t: a) H sơ g m: - H p ng góp v n b ng quy n s d ng t c a H p tác xã ph i có ch ng nh n c a công ch ng nhà nư c (theo M u s 22/H GV, 23/H GV, 24/H GV quy nh t i Thông tư s 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 gi a B Tư pháp và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c công ch ng, ch ng th c h p ng, văn b n th c hi n quy n c a ngư i s d ng t). - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. * H sơ ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t c a H p tác xã n p t i Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh. b) Trình t th t c góp v n: Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh có trách nhi m thNm tra h sơ, i v i trư ng h p i u ki n góp v n thì th c hi n ăng ký góp v n vào h sơ a chính và gi y ch ng nh n quy n s d ng t; Trư ng h p vi c góp v n phát sinh pháp nhân m i thì g i h sơ ăng ký góp v n n S Tài nguyên và Môi trư ng làm th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho pháp nhân m i. 2. Trình t th t c xóa ăng ký góp v n b ng quy n s d ng t Khi ch m d t góp v n b ng quy n s d ng t, ngư i s d ng t g i ơn xin xóa ăng ký góp v n. Sau 05 ngày nh n ư c ơn xin xóa ăng ký góp v n, Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh th c hi n xóa ăng ký góp v n trong h sơ a chính và gi y ch ng nh n quy n s d ng t; trư ng h p c n thu h i ho c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t khi ch m d t góp v n thì Văn phòng ăng ký quy n s d ng t c p t nh g i h sơ n S Tài nguyên và Môi trư ng làm th t c thu h i ho c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. a i m n p h sơ: B ph n ti p nh n h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng. 4. Vi c xác nh n ngu n v n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c hay không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c: do S Tài chính th c hi n theo quy nh t i i m b, kho n 4 Thông tư s 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 c a B Tài chính hư ng
  7. d n xác nh ti n s d ng t, ti n nh n chuy n như ng quy n s d ng t ã tr có ngu n g c ngân sách Nhà nư c. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 11. Liên minh H p tác xã t ch c tuyên truy n, v n ng các H p tác xã t rà soát l p h sơ theo quy nh và hư ng d n nêu trên. Sau khi hoàn thi n h sơ, Ch nhi m H p tác xã tr c ti p ho c c cán b tr c ti p n p h sơ t i S Tài nguyên và Môi trư ng; trư ng h p còn vư ng m c s ư c cán b ti p nh n h sơ hư ng d n c th b sung. i u 12. Các H p tác xã ang s d ng t, nhưng chưa th c hi n giao t, thuê t có trách nhi m rà soát l i tình hình s d ng t c a ơn v mình v i th i gian s m nh t, S Tài nguyên và Môi trư ng có cơ s trình U ban nhân dân t nh th c hi n hoàn thi n h sơ t ai cho ơn v . i u 13. Giao U ban nhân dân các huy n, th , xã, phư ng, th tr n; Phòng Tài nguyên và Môi trư ng các huy n, th có trách nhi m ph i h p trong vi c tuyên truy n, ôn c các H p tác xã th c hi n vi c giao t, thuê t theo quy nh hi n hành. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, các H p tác xã có th ph n ánh v S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Liên minh H p tác xã cùng nhau bàn b c tháo g ./.
Đồng bộ tài khoản