Quyết định số 27/2017/QĐ­-TTg

Chia sẻ: Thong Tu Cp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
10
lượt xem
0
download

Quyết định số 27/2017/QĐ­-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2017/QĐ­-TTg ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2017/QĐ­-TTg

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<br /> Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn<br /> Cơ quan: Văn phòng Chính phủ<br /> Thời gian ký: 05.07.2017 14:24:46 +07:00<br /> <br /> THU TUONG CHiNH PHU<br /> <br /> .<br /> <br /> CONG HOA<br /> <br /> xA<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> HOI CHU NGHiA VIET NAM<br /> <br /> DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc<br /> 86: 27/20 17/QU-TTg<br /> <br /> Ha Ne}i, ngay 03 thcmg 7 nam 2017<br /> <br /> r~if~9NGTIN-P!iNTV Wli1Hp~'<br /> DEN Gld: ••.. S..........<br /> QUYET D!NH<br /> A<br /> Ngay'...... .. k:1:1. h c h'U'C nang, n h.'"<br /> r<br /> ~<br /> ).<br /> '<br /> I..<br /> .<br /> u;m vy, quyen h ~n va coocau t 0 c h'U'C<br /> cua TBng cyc Thuy san trl}'c thuQc BQNang nghi~p va Phat tri~n nang than<br /> Can cu Lugt t6 chuc Chinh phil ngay 19 thcmg 6 nam 2015;<br /> Can cu Nghi ainh s6 123/2016/ND-CP ngay 01 thang 9 nam 2016 cila<br /> Chinh phil quy ainh chuc nang, nhi?m v¥, quy~n hc;mva co cdu t6 chuc cila<br /> be},co quan ngang be};<br /> Can cu Nghi ainh s6 15/2017/ND-CP ngay 17 thang 02 nam 2017 cila<br /> Chinh phil quy ainh chuc nang, nhi?m v¥, quy~n hc;mva co cdu t6 chuc cila<br /> Be}Nang nghi?p va Phat triin nang than;<br /> Thea a~ nghi cila Be}truang Be}Nang nghi?p va Phat triin nang than;<br /> Thil tuang Chinh phil ban hanh Quyit ainh quy ajnh chuc nang, nhi?m<br /> v¥, quy~n hc;znva co cdu t6 chuc cila T6ng c¥c Thily scm thue}c Be} Nang<br /> nghi?p va Phat triin nang than.<br /> Di~u 1. Vi tri va chrrc nang<br /> 1. T6ng C\lCThuy san Ia t6 chilc thuQc BQ Nong nghi~p va Phit triSn<br /> nong thon, th\fc hi~n chilc nang tham muu, giup BQ truang BQ Nong nghi~p<br /> va Phit triSn nong thon quan Iy nha nuac va t6 chilc th\fc thi phap Iu~t vS<br /> thuy san trong ph'itm vi ca nuac; t6 chilc th\fc hi~n cac ho'itt dQng dich V\l S\f<br /> nghi~p cong thuQc ph'itm vi quan Iy nha nuac cua T6ng C\lCtheo quy dinh cua<br /> phapIu~t.<br /> 2. T6ng C\lCThuy san co tu cach phap nhan, con d~u hinh Qu6c huy, tai<br /> khoan rieng, kinh phi ho'itt dQng do ngan sach nha nuac c~p.<br /> 3. Tr\l<br /> <br /> sa cua T6ng C\lCThuy san d?t t'itithanh ph6 Ha NQi.<br /> <br /> Di~u 2. Nhi~m vy va quy~n h~n<br /> 1. Trinh BQ truang BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon:<br /> a) Dy an h.l~~t, thao nghi quySt cua Qu6c hQi; d\f an phap I~nh, d\f thao<br /> d\f<br /> nghi quyet cua Uy ban thl!Ong V\lQu6c hQi; d\f thao nghi dinh, nghi quySt cua<br /> Chinh phu; d\f thao quyet dinh, chi thi cua Thu tuang Chinh phu; co chS,<br /> chinh sach va cac van ban khac thuQc ph'itm vi quan Iy cua T6ng cvc;<br /> <br /> ,l<br /> <br /> 2<br /> <br /> b) Chi@nluQ'c, quy ho~ch, kS ho~ch phat triSn dai h~n, trung h~n, hang<br /> nam, cac chuang trinh, d\f an, dS an va cong trinh quan trQng qu6c gia thuQc<br /> ph~m vi qu~n ly cua T6ng C\lC;<br /> c) Tieu chuAn qu6c gia, quy chuAn kY thu~t qu6c gia, quy ph~m kY thu~t<br /> va dinh milc kinh tS - ky thu~t chuyen nganh, tiSn bQ ky thu~t thuQc ph~m vi<br /> qmin ly cua T6ng C\lC.<br /> 2. HuOOgdan chuyen mon, nghi~p V\lthuQc ph~m vi quim ly cua T6ng C\lC.<br /> 3. TB chilc tuyen truySn, ph6 biSn, giao d\lc phap lu~t vS cac lInh V\fC<br /> thuQc ph~m vi quan ly cua T6ng C\lC.<br /> 4. Huang dfuJ.,kiSm tra va t6 chilc th\fc hi~n cac van ban quy ph~m phap<br /> .<br /> lu~t, chiSn luQ'c, quy ho~ch, kS ho~ch, chuang trinh, d\f an, dS an thuQc ph~m<br /> vi quan ly cua T6ng C\lC.<br /> 5. VS bao tfm va phat triSn ngu6n lQ'ithuy san:<br /> a) Trinh BQ truang BQ Nong nghi~p va Phat triSn nong thon:<br /> Cong b6 danh m\lc cac loai thuy san da duQ'cghi trong sach do Vi~t Nam<br /> va cac loai thuy san c~n duQ'c bao v~, tai t~o, phat triSn; cac loai thuy sim bi<br /> c~m khai thac, c~m khai thac co thai h~n; quy dinh thai gian va khu V\fCc~m<br /> khai thac, khu V\fCc~m khai thac co thai h~n, phuang phap khai thac, lo~i<br /> nghS kh.ai thac, ngu C\l bi c~m sir d\lng, chung lo~i, kich cO't6i thiSu cac loai<br /> thuy san duQ'cphep khai thac, mua V\lkhai thac;<br /> Tieu chi phan lo~i va cong b6 cac khu bao t6n vling nuac nQi dia, khu<br /> bao t6n biSn; quy ho~ch va phan c~p quan ly cac khu bao t6n vung nuac nQi<br /> dia, khu bao t6n biSn; quy chS quan ly khu bao t6n vling nuac nQi dia, khu<br /> bao t6n biSn co lien quan tai ngu6n lQ'ithuy san theo quy dinh cua phap lu~t;<br /> b) Chi d~o, huOOg d~n, kiSm tra vi~c th\fc hi~n cac quy dinh vS bao v~<br /> moi truang s6ng cua cac 10M thuy san; bao t6n, tM t~o va phat triSn ngu6n lQ'i<br /> thuy san; bi~n phap bao v~ moi truang cac h~ sinh thai thuy san; bao t6n quy<br /> gen, da d~ng sinh hQc thuy san;<br /> c) T6 chilc diSu tra:, danh gia ngu6n lQ'ithuy san a timg vling biSn, ngu<br /> truang, cac thuy V\fC,song, h6 100; d\f bao va cong b6 ngu truang, vung khai<br /> thac thuy san; xac dinh tru luqng, san luqng khai thac hang nam tung vung<br /> biSn, ngu truang;<br /> <br /> a<br /> <br /> d) Quan ly cac loai thuy san nguy c~p, quy, hiSm; ho~t dQng xu~t, nh~p<br /> khAu, t~m nh~p tai xu~t, nh~p nQi tu biSn, qua canh; nuoi sinh, san, sinh truang<br /> va tr6ng c~y nhan t~o cac loai thuy sinh v~t nguy cap, quy, hiem.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6. V~ khai thac thuy san:<br /> a) Trinh B9 truang B9 Nong nghi~p va Phat triSn nong thon v~ phan<br /> vung khai thac thuy san; phan cong, phan d.p quan ly khai thac thuy san; quy<br /> chS quan ly khai thac thuy san; trinh t\f, thu t\lC d.p, thu h6i gi~y phep khai<br /> thac thuy san; di~u ki~n hO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản