Quyết định số 271/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 271/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 271/2003/QĐ-UB về việc cho phép chuyển Trường Trung học phổ thông Dân lập Nhân Trí thành Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 271/2003/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 271/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP CHUYỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP NHÂN TRÍ THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC NHÂN TRÍ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường Trung học ; Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ- BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập ; Xét đề nghị của Liên đoàn Lao động quận 10 tại Công văn số 217/LĐLĐ ngày 14 tháng 10 năm 2003, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 479/GD.ĐT-TC ngày 05 tháng 9 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố tại Tờ trình số 137/TCCQ ngày 06 tháng 11 năm 2003 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay cho phép chuyển Trường Trung học phổ thông Dân lập Nhân Trí (thành lập theo Quyết định số 2697/QĐ-UB-NCVX ngày 30 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí kể từ năm học 2003-2004. Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Trụ sở của Trường đặt tại số 59-61-63 đường Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Điều 2.- Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Trường trung học (ban hành theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo) và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ngoài công lập (ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo). Điều 3.- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Dân lập Nhân Trí thành Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí. Liên đoàn Lao động quận 10 có trách nhiệm thực hiện đúng phương án chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều 4.- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp và toàn diện về mọi mặt công tác chuyên môn của Trường, đảm bảo Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước. Ủy nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan, Liên đoàn Lao động quận 10, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân lập Nhân Trí và Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tư thục Nhân Trí có trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như điều 6 PHỐ - Bộ Giáo dục-Đào tạo KT. CHỦ TỊCH - Thường trực HĐND/TP - Ban TTVH/TU, Ban TC/TU PHÓ CHỦ TỊCH - TTUB : CT, PCT/VX - Công an TP (PC.13) - NHNN/TP, Sở TC, Sở KH&ĐT - Ban TCCQ thành phố (2b) - Ủy ban nhân dân quận 10 - VPHĐ-UB : PVP/VX, Tổ VX - Lưu (VX-N) Nguyễn Thành Tài
Đồng bộ tài khoản