Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
74
lượt xem
7
download

Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành khung chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2730/Q -BNN-KHCN Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG THÍCH NG V I BI N I KHÍ H U C A NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PTNT GIAI O N 2008-2020 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét t trình s 40 /TTr-VPB KH ngày 27 tháng 8 năm 2008 c a Chánh Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u v vi c phê duy t Khung Chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u c a ngành nông nghi p và PTNT giai o n 2008-2020; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Khung Chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u c a ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giai o n 2008- 2020. i u 2. Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u ch trì, ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giúp Ban Ch o theo dõi, hư ng d n, ki m tra ôn c và giám sát các ơn v th c hi n n i dung c a Khung Chương trình hành ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng Khoa h c, Công ngh & Môi trư ng, Chánh Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c các T ng Công ty, Giám c các Công ty thu c B Nông nghi p & PTNT và Thành viên Ban Ch o chương trình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó TTg CP ( báo cáo); - Các B , cơ quan tr c thu c Chính ph ;
 2. - UBND các t nh; - Lãnh o B Nông nghi p và PTNT; - Các ơn v tr c thu c B ; Cao c Phát - Công oàn ngành NN&PTNT; - ng y, Công oàn cơ quan B ; - Các S Nông nghi p và PTNT; - Website c a B , Website c a VPB KH; - Thành viên Ban Ch o chương trình; - Lưu VT, V KHCN&MT. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG THÍCH NG V I BI N I KHÍ H U C A NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PTNT GIAI O N 2008-2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2730/Q -BNN-KHCN ngày 05 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) I. M C TIÊU 1.1. M c tiêu chung Nâng cao kh năng gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u (B KH) nh m gi m thi u m c thi t h i, m b o phát tri n b n v ng lĩnh v c nông nghi p và nông thôn trong b i c nh b tác ng b i bi n i khí h u, trong ó trú tr ng n: - m b o n nh, an toàn dân cư cho các thành ph , các vùng, mi n, c bi t là vùng ng b ng sông C u Long, ng b ng B c b , Mi n trung, Mi n núi; - m b o s n xu t nông nghi p n nh, an ninh lương th c; m b o 3,8 tri u ha canh tác lúa hai v ; - m b o an toàn h th ng ê i u, các công trình dân sinh, h t ng kinh t k thu t, áp ng yêu c u phòng tránh và gi m nh thiên tai. 1.2. M c tiêu c th 1.2.1. Xây d ng ư c h th ng chính sách, l ng ghép v i chương trình c a ngành và các nhi m v c th , xác nh trách nhi m c a các cơ quan ban ngành liên quan và ngu n v n, cơ ch qu n lý các nhi m v c a chương trình hành ng gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; 1.2.2. Xây d ng k ho ch hành ng và xu t chính sách h tr các vùng ch u nh hư ng b t l i c a bi n i khí h u s n xu t b n v ng i v i các lĩnh v c trong ngành nông nghi p; 1.2.3. Tăng cư ng năng l c trong các ho t ng nghiên c u, d báo nh hư ng c a bi n i khí h u i v i các lĩnh v c nông nghi p, th y l i, lâm nghi p, diêm nghi p, th y s n và phát tri n nông thôn làm cơ s khoa h c xây d ng các chính sách, chi n lư c và gi i pháp gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành;
 3. 1.2.4. Tăng cư ng h p tác qu c t , k t n i v i các chương trình qu c t và khu v c, ti p nh n s tr giúp qu c t v kinh nghi m và công ngh trong vi c gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; 1.2.5. Phát tri n ngu n nhân l c trong các ho t ng c a ngành v gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u; 1.2.6. Nâng cao ư c nh n th c c a cán b , công ch c, viên ch c trong ngành và c ng ng trong vi c gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; 1.2.7. m b o cho c ng ng dân cư nông thôn ư c hư ng l i bình ng t các ho t ng thích ng và gi m nh bi n i khí h u. II. NH NG NHI M V CH Y U 2.1. Công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c, thông tin, nâng cao nh n th c v tác ng c a bi n i khí h u và hành ng gi m thi u, thích ng c a ngành 2.1.1. Ph bi n, tuyên truy n và quán tri t các ch trương, quan i m c a Chính ph và c a ngành cho cán b , công ch c, viên ch c trong ngành và c ng ng v ho t ng nh m gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u; 2.1.2. Xây d ng k ho ch ph bi n các cam k t c a Chính ph , c a ngành i v i qu c t v ho t ng nh m gi m thi u và thích ng liên quan n bi n i khí h u; 2.1.3. Thi t l p h th ng thông tin, trang Web c a Ban ch o bi n i khí h u c a ngành t B n các a phương, doanh nghi p nh m cung c p thông tin, d báo, gi i áp các v n v bi n i khí h u và nh hư ng th c hi n các gi i pháp gi m nh và thích ng; 2.1.4. T ch c các h i ngh , h i th o chuyên , các l p ào t o, b i dư ng, t p hu n ki n th c v bi n i khí h u, tác ng và các gi i pháp gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u cho cán b , công ch c, viên ch c c a ngành t Trung ương n a phương. 2.2. ào t o ngu n nhân l c, tăng cư ng công tác nghiên c u làm cơ s khoa h c xu t các gi i pháp gi m nh và thích ng v i bi n i khí h u 2.2.1. ng d ng công ngh thông tin trong thu th p lưu tr , x lý thông tin; Xây d ng h th ng lưu tr và cơ s d li u ph c v vi c xây d ng và th c hi n các bi n pháp gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u; 2.2.2. Xây d ng và th c hi n chương trình nghiên c u v tác ng c a bi n i khí h u n ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn và xu t các gi i pháp gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u; 2.2.3. ào t o ngu n nhân l c, nâng cao nh n th c, tăng cư ng công tác nghiên c u khoa h c, xu t các gi i pháp gi m nh và thích ng v i bi n i khí h u;
 4. 2.3. Xây d ng h th ng chính sách, l ng ghép bi n i khí h u v i chương trình c a ngành 2.3.1. Xây d ng t m nhìn chi n lư c thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; 2.3.2. Xây d ng cơ ch chính sách l ng ghép bi n i khí h u trong quy ho ch và các chương trình phát tri n ngành; 2.3.3. Rà soát, i chi u h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các chính sách c a ngành, ki n ngh s a i, b sung và ban hành m i các văn b n còn thi u v v n gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u; 2.3.4. Xây d ng cơ ch ph i k t h p gi a các B , ngành, gi a Trung ương và a phương và cơ ch qu n lý các chương trình, d án trong th c hi n chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u; 2.4. H p tác qu c t trong công tác gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành 2.4.1. Xây d ng và xu t các tài, d án, tìm ngu n tài tr c a c ng ng qu c t cho ho t ng gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; 2.4.2. Tăng cư ng h p tác, k t n i v i các chương trình qu c t và khu v c, trao i thông tin, thi t l p m ng lư i i tác song phương và a phương v bi n i khí h u liên quan n ngành; 2.4.3. T ch c ho t ng ào t o nhân l c, chuy n giao kinh nghi m và công ngh v gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u ngành; 2.4.4. Nghiên c u xây d ng cơ ch huy ng, s d ng các ngu n v n h tr hi u qu và thi t l p qu th c hi n chương trình thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; 2.4.5. Tăng cư ng ph i k t h p, l ng ghép v i các chương trình, k ho ch hành ng th c hi n các cam k t a phương v môi trư ng. 2.5. M t s ho t ng tr ng tâm trong công tác gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành 2.5.1. Tăng cư ng năng l c cho Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o chương trình thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; 2.5.2. Xây d ng các Tiêu chuNn qu c gia (TCVN), Quy chuNn k thu t qu c gia (QCVN) trong quy ho ch, thi t k , xây d ng các h th ng cơ s h t ng, các ngành: Thu l i, Nông nghi p, Thu s n, Lâm nghi p, Diêm nghi p và Phát tri n nông thôn phù h p v i bi n i khí h u; 2.5.3. Th c hi n các chương trình nghiên c u và công tác quy ho ch h th ng h t ng cơ s nông nghi p, nông thôn; h th ng canh tác s n xu t nông, lâm, thu s n và ngh mu i, phòng ch ng gi m nh thiên tai v.v... theo hư ng tăng cư ng thích ng v i bi n
 5. i khí h u, trong ó c bi t chú tr ng nv n nhi t tăng và nư c bi n dâng, trong ó trú tr ng n: a) Chương trình nghiên c u và quy ho ch gi i pháp m b o dân cư vùng ng b ng sông C u Long, Mi n trung, ng b ng B c b , Mi n núi phía b c s ng n nh, an toàn trong i u ki n nhi t tăng và nư c bi n dâng; b) Chương trình nghiên c u và quy ho ch gi i pháp m b o di n tích lúa hai v là 3,8 tri u ha nh m m b o an ninh lương th c qu c gia; c) Chương trình nghiên c u và quy ho ch t ng th thu l i ng b ng sông C u Long trong i u ki n bi n i khí h u và nư c bi n dâng. d) Chương trình nghiên c u và quy ho ch phòng, ch ng lũ cho h th ng sông H ng, sông Thái Bình, ng b ng sông C u Long, các sông thu c khu v c mi n Trung t Thanh Hoá n Khánh Hoà, khu v c Nam Trung b và ông Nam B thích ng v i bi n i khí h u; e) Chương trình nghiên c u và quy ho ch b o v và phát tri n r ng phòng h ê bi n và ven bi n; g) Chương trình nghiên c u và quy ho ch h th ng h t ng cơ s ng mu i, phòng ch ng gi m nh thiên tai v.v… theo hư ng tăng cư ng thích ng v i B KH, trong ó c bi t chú tr ng n v n nhi t tăng và nư c bi n dâng; h) Chương trình nghiên c u và quy ho ch các vùng s n xu t cây lương th c, cây công nghi p thích ng v i bi n i khí h u; i) Chương trình nghiên c u và quy ho ch các vùng nuôi tr ng thu , h i s n thích ng v i bi n i khí h u. III. T CH C TH C HI N 3.1. Các gi i pháp chính 3.1.1. Huy ng chuyên gia các B , Ngành, Vi n nghiên c u, H i ngh nghi p, có s h tr c a chuyên gia qu c t xây d ng chương trình hành ng c a ngành nh m th c hi n chương trình t ch t lư ng, hi u qu và úng ti n ; 3.1.2. Phân công nhi m v gi a các cơ quan thu c B và các a phương trong vi c xây d ng và th c hi n các gi i pháp gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u; 3.1.3. H th ng văn b n pháp quy liên quan t i vi c l ng ghép các v n B KH trong quy ho ch phát tri n nông nghi p và nông thôn; 3.1.4. Chú tr ng h p tác qu c t trong trong gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành;
 6. 3.1.5. ào t o nhân l c, i ngũ chuyên gia, c bi t các chuyên gia khoa h c u àn, cán b qu n lý nhà nư c có trình cao trong gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; 3.1.6. B o m ngu n l c tài chính th c hi n chương trình hành ng ngành t ngân sách nhà nư c, ng th i huy ng các ngu n v n ODA, v n t các chương trình h p tác qu c t , v n t các ngu n khác c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c thu c m i thành ph n kinh t ; 3.1.7. Tăng cư ng công tác hư ng d n, ki m tra, giám sát và ánh giá nh kỳ v m c tiêu, nhi m v , ti n , k t qu c a chương trình hành ng ngành. 3.2. T ch c th c hi n 3.2.1. Th trư ng các C c, V , các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; T ng giám c các T ng Công ty, Giám c các Công ty, doanh nghi m thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám c S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c và Khung Chương trình hành ng này, trong ph m vi ch c năng nhi m v ư c giao có trách nhi m ch o xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai t i ơn v mình; c th hóa các m c tiêu, nhi m v trong k ho ch 2008 - 2020 và hàng năm; nh kỳ báo cáo tình hình th c hi n Khung Chương trình hành ng g i v B Nông nghi p và PTNT (qua Văn phòng thư ng tr c Ban Ch o chương trình) vào ngày 15 tháng 10 hàng năm; 3.2.2. Giao Văn Phòng thư ng tr c Ban ch o chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u t ng h p xu t c a các ơn v , xu t cơ c u ngu n v n và nhu c u kinh phí hàng năm, các cơ ch chính sách, gi i pháp th c hi n các nhi m v c a khung chương trình trình B phê duy t; 3.3.3. Giao V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng căn c vào nhi m v trong khung chương trình hành ng ư c B phê duy t, ph i h p v i V K ho ch và V Tài chính b trí kinh phí t ngân sách và các ngu n v n khác tri n khai th c hi n; 3.3.4. Trong quá trình t ch c th c hi n khung chương trình hành ng này, n u th y c n s a i b sung nh ng n i dung m i, các ơn v ch ng báo cáo B trư ng xem xét quy t nh; 3.3.5. Giao Văn Phòng thư ng tr c Ban ch o chương trình hành ng thích ng v i bi n i khí h u ch trì, ph i h p v i V Khoa h c, Công ngh & Môi trư ng và các ơn v hư ng d n, ki m tra, ôn c th c hi n n i dung c a khung chương trình hành ng; theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n c a các ơn v trong toàn ngành thông qua Ban ch o chương trình báo cáo B trư ng trư c ngày 30 tháng 10 hàng năm.
 7. DANH M C CÁC HO T NG TH C HI N KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG THÍCH NG V I B KH C A NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2730/Q -BNN-KHCN ngày 05 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) TT Lĩnh v c Ho t ng c th Cơ quan th c hi n 1 Tuyên truy n, ph bi n 1.1. Ph bi n, tuyên truy n và quán tri t các Ch trì: Văn phòng Các l p ki n th c, thông ch trương, quan i m c a Chính ph và thư ng tr c quán tr tin, nâng cao nh n th c c a ngành cho cán b , công ch c, viên ch c i mc v tác ng c a bi n trong ngành và c ng ng v ho t ng Ph i h p: V ngành i khí h u và hành nh m gi m thi u và thích ng v i bi n i KHCN&MT, V viên ch ng gi m thi u, thích khí h u; Pháp ch ng ng 1.2. Xây d ng k ho ch ph bi n các cam Ch trì: Văn phòng Các l p k t c a Chính ph , c a ngành i v i qu c thư ng tr c c a Ch t liên quan n bi n i khí h u; v i qu Ph i h p: V gi m th KHCN&MT quan 1.3. Thi t l p h th ng thông tin, trang Web Ch trì: Văn phòng Trang W c a Ban ch o bi n i khí h u c a ngành thư ng tr c chương t B n các a phương, doanh nghi p nh m cung c p thông tin, d báo, gi i áp Ph i h p: V các v n v bi n i khí h u và nh KHCN&MT và các hư ng th c hi n các gi i pháp gi m nh và ơn v trong ngành thích nghi; 1.4. T ch c các h i ngh , h i th o chuyên Ch trì: Văn phòng Các h , các l p ào t o, b i dư ng, t p hu n thư ng tr c , các ki n th c v bi n i khí h u, tác ng và t p hu các gi i pháp gi m thi u và thích ng v i Ph i h p: V khí h u bi n i khí h u cho các cán b , công ch c, KHCN&MT, V pháp th viên ch c c a ngành t Trung ương n a Pháp ch h u cho phương; viên ch ương 2 ào t o ngu n nhân 2.1. ng d ng công ngh thông tin trong thu Ch trì: Văn phòng Cơ s d l c, tăng cư ng công th p lưu tr , x lý thông tin; Xây d ng h thư ng tr c ho t tác nghiên c u làm cơ th ng lưu tr cơ s d li u ph c v vi c xây v i bi s khoa h c xu t d ng và th c hi n các bi n pháp gi m thi u Ph i h p: V các gi i pháp gi m nh và thích ng v i bi n i khí h u; KHCN&MT và các và thích ng v i bi n ơn v i khí h u
 8. 2.2. Xây d ng và th c hi n chương trình Ch trì: các Vi n Cơ s k nghiên c u v tác ng c a bi n i khí h u nghiên c u thích n ngành nông nghi p và PTNT và xu t c a ngà các gi i pháp gi m thi u và thích ng v i Ph i h p: các nhà bi n i khí h u; khoa h c, các ơn v 2.2.1. Nghiên c u bi n i khí h u nông Ch trì: các Vi n Các gi nghi p 7 vùng sinh thái, xu t các gi i lĩnh v c nông ho ch s pháp i u ch nh quy ho ch s n xu t nông nghi p nông th nghi p và nông thôn theo hư ng phát tri n b nv b n v ng; Ph i h p: các nhà khoa h c 2.2.2. Nghiên c u d báo nh hư ng c a Ch trì: các Vi n D báo bi n i khí h u n s n xu t nông nghi p nghiên c u v nông khí h u và an ninh lương th c cho các vùng, mi n; nghi p nghi p cho các Ph i h p: các nhà khoa h c 2.2.3. Nghiên c u d báo nh hư ng c a Ch trì: C c ch D báo bi n i khí h u n s n xu t mu i và an bi n, TMNLTS và khí h u ninh v mu i các vùng, mi n ngh mu i. v c mi Ph i h p: các nhà khoa h c 2.2.4. Nghiên c u xây d ng quy trình k Ch trì: các Vi n Quy trì thu t canh tác, s d ng phân bón và c i t o nghiên c u v nông d ng p t cho cây tr ng chính các vùng ch u nh nghi p cây tr hư ng b t l i c a bi n i khí h u; nh hư Ph i h p: các nhà khí h u khoa h c 2.2.5. Nghiên c u d báo nh hư ng c a Ch trì: các Vi n D báo bi n i khí h u n ho t ng c a các h nghiên c u v th y khí h u th ng: tư i, tiêu, ngăn m n, c p thoát nư c, l i th ng: ê sông, ê bi n và xu t các gi i pháp v thoát n quy ho ch nâng c p h th ng công trình; Ph i h p: các nhà các gi khoa h c c ph 2.2.6. Nghiên c u xu t bi n pháp công Ch trì: các Vi n Bi n ph trình th y l i thích ng v i bi n ng v nghiên c u v th y thích dòng ch y n (s lư ng và ch t lư ng l i ch y nư c) t i các lưu v c sông dư i tác ng nư c) t c a bi n i khí h u; Ph i h p: các nhà tác n khoa h c
 9. 2.2.7. Nghiên c u d báo nh hư ng và các Ch trì: các Vi n D báo bi n pháp thích ng bi n i khí h u n nghiên c u v th y pháp th cân b ng nư c t i các vùng kinh t , xác nh l i n cân các khu v c có nguy cơ căng th ng v nư c kinh t trong tương lai; Ph i h p: các nhà nguy c khoa h c trong tư 2.2.8. L p b n phân vùng nguy cơ x y ra Ch trì: các Vi n phâ lũ quét, s t l b sông, b bi n, bão, nư c nghiên c u v th y quét, s bi n dâng, ng t, sóng th n, phân vùng l i bão, nư ng p l t, ánh giá r i ro do lũ, h n hán; sóng th Ph i h p: các nhà ánh g khoa h c 2.2.9. Nghiên c u d báo nh hư ng c a Ch trì: các Vi n D báo bi n i khí h u i v i a d ng sinh h c, nghiên c u lâm khí h u các h sinh thái r ng, t ng p nư c và nghi p các h xu t các gi i pháp thích ng; nư c v Ph i h p: các nhà khoa h c 2.2.10. Nghiên c u tác ng c a bi n i Ch trì: các Vi n Tác khí h u t i di n tích nuôi tr ng, năng su t, nghiên c u th y s n t i di n s n lư ng và ngu n l i ánh b t th y h i su t, s s n và xu t các bi n pháp thích ng và Ph i h p: các nhà ánh b b o t n ngu n l i th y s n; khoa h c pháp th l i th y 2.2.11. Nghiên c u tác ng c a bi n i Ch trì: các Vi n Tác khí h u t i chăn nuôi, phòng tr d ch b nh nghiên c u chăn t i chă và xu t các gi i pháp thích ng; nuôi b nh v Ph i h p: các nhà khoa h c 2.2.12. Nghiên c u tác ng c a bi n i Ch trì: các Vi n Tác khí h u t i phân b dân cư, phát tri n cơ s nghiên c u v nông t i phâ h t ng c p nư c s ch và v sinh nông thôn nghi p, PTNT s h t và xu t các gi i pháp thích ng; sinh nô Ph i h p: các nhà thích khoa h c 2.2.13. Xây d ng chương trình ch n t o, Ch trì: các Vi n Chươn kh o nghi m gi ng cây tr ng m i thích ng nghiên c u v nông nghi m cho các vùng ch u nh hư ng b t l i c a nghi p, lâm nghi p thích bi n i khí h u; hư ng Ph i h p: các nhà h u khoa h c
 10. 2.2.14. Nghiên c u tác ng c a Bi n i Ch trì: C c Khai Tác khí h u n các h sinh thái bi n, a d ng thác và B o v n các sinh h c sinh v t thu sinh và các khu b o ngu n l i thu s n d ng si t n bi n, khu b o t n thu v c n i a; và các Ph i h p: các nhà t n thu khoa h c 2.3. ào t o ngu n nhân l c, nâng cao nh n Ch trì: V TCCB Ngu n th c, tăng cư ng công tác nghiên c u khoa gi m th h c, xu t các gi i pháp gi m thi u và Ph i h p: V i khí thích ng v i bi n i khí h u; KHCN&MT, Văn phòng thư ng tr c, các Vi n nghiên c u 3 Xây d ng h th ng 3.1. Xây d ng t m nhìn chi n lư c thích Ch trì: Văn phòng T m nh chính sách, l ng ghép ng v i bi n i khí h u c a ngành; thư ng tr c v i bi bi n i khí h u v i chương trình c a Ph i h p: V ngành KHCN & MT và các ơn v thu c B 3.2. Xây d ng cơ ch chính sách l ng ghép Ch trì: V K Cơ ch bi n i khí h u trong quy ho ch và các ho ch bi n chương trình phát tri n ngành; và các Ph i h p: các ơn v ngành thu c B 3.3. Rà soát, i chi u h th ng các văn b n Ch trì: V Pháp Ki n n quy ph m pháp lu t, các chính sách c a ch ban hàn ngành, ki n ngh s a i, b sung và ban thi u v hành m i các văn b n còn thi u v v n Ph i h p: các ơn v bi n gi m thi u và thích ng v i bi n i khí thu c B h u; 3.4. Xây d ng cơ ch ph i k t h p gi a các Ch trì: Văn phòng Cơ ch B , ngành, gi a Trung ương và a phương bi n i khí h u, V ngành, và cơ ch qu n lý các chương trình, d án KHCN & MT phương trong th c hi n chương trình hành ng chương thích ng v i bi n i khí h u c a ngành; Ph i h p: các ơn v hi n ch thu c B thích c a ngà 3.5. Xây d ng các chính sách h tr nh ng Ch trì: C c QL - Chính vùng thư ng xuyên ch u nh hư ng c a & PCLB thư ng thiên tai, chính sách b o hi m r i ro thiên c a thi tai; Ph i h p: các ơn v thu c B - Chính thiên ta
 11. 3.6. Xây d ng các chính sách qu n lý và b o Ch trì: C c Tr ng Chính t n cây u dòng, vư n u dòng cây công tr t cây u nghi p và cây ăn qu lâu năm trong i u cây côn ki n bi n i khí h u; Ph i h p: các nhà lâu năm khoa h c khí h u 3.7. Xây d ng chính sách h tr vi c chuy n Ch trì: C c Tr ng Chính d ch cơ c u cây tr ng trong i u ki n bi n tr t d ch cơ i khí h u các vùng sinh thái nông ki n bi nghi p; Ph i h p: các nhà sinh th khoa h c 3.8. Xây d ng cơ ch chính sách qu n lý, Ch trì: C c Lâm Thi t l b o v , phát tri n và s d ng b n v ng tài nghi p tri n và nguyên r ng và t lâm nghi p; tri u ha Ph i h p: các ơn v nghi p thu c B lên 42- 47% và 3.9. Xây d ng qu t l c tài chính v Ch trì: C c QL Qu t phòng, ch ng và gi m nh thiên tai. & PCLB ch ng Ph i h p: các ơn v thu c B 3.10. Xây d ng cơ ch chính sách qu n lý, Ch trì: C c Ch Cơ ch phát tri n b n v ng s n xu t mu i thích ng bi n, TMNLTS và v , phá v i bi n i khí h u ngh mu i. xu t m Ph i h p: các ơn v thu c B . 4 H p tác qu c t trong 4.1. Xây d ng và xu t các tài, d án, Ch trì: Văn phòng Các công tác gi m thi u và tìm ngu n tài tr c a c ng ng qu c t cho thư ng tr c gi m th thích ng v i bi n i ho t ng gi m thi u và thích ng v i bi n i khí khí h u c a ngành i khí h u c a ngành; Ph i h p: các ơn v thu c B 4.2. Tăng cư ng h p tác, k t n i v i các Ch trì: V H p tác H p tá chương trình qu c t và khu v c, trao i Qu c t trình qu thông tin, thi t l p m ng lư i i tác song thông t phương và a phương v bi n i khí h u Ph i h p: Văn tác son liên quan n ngành; phòng thư ng tr c v bi n ngành 4.3. T ch c ho t ng ào t o nhân l c, Ch trì: V T ch c Ho t chuy n giao kinh nghi m và công ngh v cán b , Văn phòng chuy n gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u thư ng tr c công n ngành; ng v Ph i h p: các ơn v trong B
 12. 4.4. Nghiên c u xây d ng cơ ch huy ng, Ch trì: V Tài Cơ ch s d ng các ngu n v n h tr hi u qu và chính ngu n thi t l p qu th c hi n chương trình thích thi t l ng v i bi n i khí h u c a ngành. Ph i h p: Văn trình th phòng thư ng tr c ngành và các ơn v trong B 4.5. Tăng cư ng ph i k t h p, l ng ghép v i Ch trì: Văn phòng N i du các chương trình hành ng, k ho ch ho t thư ng tr c, C c ng, k ng th c hi n các cam k t a phương v Lâm nghi p, C c sa m c môi trư ng Ki m lâm l ng gh bi n Ph i h p: các ơn v trong B 5 M t s ho t ng tr ng 5.1. Tăng cư ng năng l c cho Văn phòng Ch trì: V TCCB, Văn ph tâm trong công tác thư ng tr c Ban ch o chương trình thích Văn phòng thư ng tăng cư gi m thi u và thích ng v i bi n i khí h u c a ngành tr c ng v i bi n i khí h u c a ngành Ph i h p: V KHCN & MT 5.2. Xây d ng các TCVN, Quy chuNn k Ch trì: V KHCN Các TC thu t trong quy ho ch, thi t k , xây d ng & MT Ph i h p: các trong q các h th ng cơ s h t ng, các chuyên C c và các ơn v d ng c ngành trong nông nghi p và nông thôn phù thu c B các chu h p v i bi n i khí h u; nghi p bi n 5.3. Th c hi n các chương trình nghiên c u và công tác quy ho ch 5.3.1. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c QL Quy ho ho ch gi i pháp m b o dân cư vùng ng & PCLB, V K dân cư b ng sông C u Long, ng b ng B c b , ho ch C u Lo Mi n trung, Mi n núi phía b c s ng n nh, Mi n tr an toàn trong i u ki n B KH - nư c bi n Ph i h p: V s ng n dâng; KHCN&MT, Văn ki n B phòng thư ng tr c, các ơn v thu c B 5.3.2. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c Tr ng i u ch ho ch gi i pháp m b o di n tích lúa hai v tr t mb là 3,8 tri u ha nh m m b o an ninh lương 3,8 tri th c qu c gia; Ph i h p: các ơn v ninh lư thu c B 5.3.3. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: Thu l i i u ch ho ch t ng th thu l i ng b ng sông C u thu l Long trong i u ki n bi n i khí h u và Ph i h p: các ơn v Long tr nư c bi n dâng. thu c B khí h u
 13. 5.3.4. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c QL Quy ho ho ch phòng, ch ng lũ cho h th ng sông & PCLB h th n H ng, sông Thái Bình, ng b ng sông C u Bình, Long, các sông thu c khu v c mi n Trung Ph i h p: các ơn v các sôn t Thanh Hoá n Khánh Hoà, khu v c thu c B Trung Nam Trung b và ông Nam B thích ng Hoà, kh v i bi n i khí h u; ông N i khí 5.3.5. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c Tr ng i u ch ho ch s d ng t g n v i nhi m v phòng, tr t tg n ch ng thiên tai, các vùng s n xu t cây lương ch ng th c, cây công nghi p thích ng v i bi n i Ph i h p: các ơn v vùng s khí h u; thu c B cây côn bi n 5.3.6. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c Nuôi i u ch ho ch các vùng nuôi tr ng thu , h i s n tr ng thu s n nuôi tr thích ng v i bi n i khí h u; ng v Ph i h p: các ơn v thu c B 5.3.7. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C cLâm Quy ho ho ch b o v và phát tri n r ng phòng h ê nghi p r ng ph bi n và ven bi n; bi n Ph i h p: các ơn v thu c B 5.3.8. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c Qu n lý Quy ho ho ch xây d ng nh ng vùng thư ng XDCT vùng th xuyên ch u nh hư ng b i thiên tai; hư ng Ph i h p: các ơn v thu c B 5.3.9. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c Th y Quy ho ho ch qu n lý, khai thác t ng h p các lưu l i t ng h v c sông; Ph i h p: các ơn v thu c B 5.3.10. Chương trình nghiên c u và quy Ch trì: C c Ch Quy ho ho ch di n tích các vùng s n xu t mu i, h bi n, TMNLTS và s n xu th ng h t ng cơ s ng mu i theo hư ng ngh mu i. cơ s tăng cư ng thích ng v i B KH, trong ó tăng cư c bi t chú tr ng n v n nhi t tăng Ph i h p: các ơn v và nư c bi n dâng. thu c B .
 14. 5.4. Chương trình tr ng cây ch n sóng cho Ch trì: C c Lâm Chươn d án ê i u; nghi p, C c QL sóng ch & PCLB Ph i h p: các ơn v thu c B 5.5. Chương trình kiên c hoá h th ng thu Ch trì: C c QL Chươn l i, ê i u, phòng ch ng l t bão; & PCLB, C c Thu th ng t l i ch ng Ph i h p: các ơn v thu c B 5.6. Chương trình kiên c hoá cơ s h t ng Ch trì: V K Chươn nông thôn; ho ch h t ng Ph i h p: các ơn v thu c B 5.7. Thành l p các t ch c h tr qu n lý Ch trì: C c QL Các t thiên tai; & PCLB tai Ph i h p: các ơn v thu c B
Đồng bộ tài khoản