Quyết định số 2732/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 2732/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2732/2003/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2732/2003/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2003 Số: 2732/2003/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VỀ BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM QUẢN LÝ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ; Xét văn bản số 206/HC-BQL ngày 27/6/2003 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm về việc chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố (Doanh nghiệp Nhà nước thành viên thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn) về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý ; Xét Tờ trình số 209/ĐMDN ngày 07/7/2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố (Doanh nghiệp Nhà nước thành viên thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn) về Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý. Điều 2. Giám đốc Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý có trách nhiệm thực hiện các công việc như sau : 2.1- Giám đốc Công ty Dịch vụ phát triển đô thị và Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn phối hợp với Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố xác định vốn, tài sản của doanh nghiệp để bàn giao trên nguyên tắc nguyên canh nguyên cư. 2.2- Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp nhận vốn, tài sản của Công ty Dịch vụ phát triển đô thị do Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố bàn giao.
  2. 2.3- Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Giám đốc Công ty Dịch vụ phát triển đô thị thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.- Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH - VPCP, Bộ KHĐT, Bộ TC - TTUB : CT, các PCT - Ban Tổ chức Thành ủy - Văn phòng Thành ủy - Cục Thuế thành phố - Công an thành phố - Chi nhánh NHNN.TP - VPHĐ-UB : các PVP - Tổ CNN, ĐT Mai Quốc Bình - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản