Quyết định số 2757/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 2757/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2757/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 2757/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; Căn cứ Quyết định số 4447/QĐ-UB ngày 30/8/2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố; Quyết định số 3524/QĐ-UB ngày 17/5/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc đổi tên Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố thành Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội; Căn cứ Công văn số 4052/UBND-KT ngày 12/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội; Công văn của các sở, ngành cử cán bộ tham gia thành viên Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội gồm các đồng chí sau: 1. Đồng chí Hoàng Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban. 2. Đồng chí Lê Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Tài chính – Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố. 3. Đồng chí Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên. 4. Đồng chí Đào Tự Mão, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy – Thành viên. 5. Đồng chí Nguyễn Danh Cơ, Phó Văn phòng UBND Thành phố - Thành viên. 6. Đồng chí Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư – Thành viên. 7. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên. 8. Đồng chí Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên. 9. Đồng chí Bùi Văn Chiểu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Thành viên. 10. Đồng chí Trần Kim Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính – Thành viên.
  2. 11. Đồng chí Lê Quang Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố - Thành viên. 12. Đồng chí Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Thành viên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội. Điều 3. Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo Đổi mới & PTDN; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Chủ tịch, Các đ/c PCT UBND Thành phố; Nguyễn Thế Thảo - Ban Tổ chức Thành ủy; - Như điều 3; - V1, Vcơ, KT, TH; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản