Quyết định số 2762/QĐ-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 2762/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2762/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1)"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2762/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 2762/Q -BYT Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N CH N OÁN, I U TRN VÀ PHÒNG LÂY NHI M CÚM A (H1N1)” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Xét biên b n làm vi c c a H i ng chuyên môn s a i, b sung “Hư ng d n ch n oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A (H1N1)” ngày 29 tháng 7 năm 2009; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh- B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Hư ng d n chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A (H1N1)". i u 2. "Hư ng d n chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm A (H1N1)" áp d ng cho t t c các cơ s khám b nh, ch a b nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành và thay th cho Quy t nh s 1440/Q -BYT ngày 29 tháng 4 năm 2009 c a B trư ng B Y t ban hành "Hư ng d n chNn oán, i u tr và phòng lây nhi m cúm l n A (H1N1) ngư i". i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B ; Chánh Thanh tra B ; V trư ng các v , C c trư ng các c c thu c B Y t ; Giám c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng y t các ngành; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
  2. HƯ NG D N CH N OÁN, I U TRN VÀ PHÒNG LÂY NHI M CÚM A (H1N1) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2762/Q -BYT ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Y t ) Vi rút cúm ã gây nhi u v d ch l n trên th gi i v i t l t vong cao. Có 3 týp vi rút cúm là A, B và C, trong ó vi rút cúm A hay gây i d ch. Các ch ng vi rút có th thay i hàng năm. B nh cúm A (H1N1) lây truy n t ngư i sang ngư i, di n bi n lâm sàng a d ng, có nhi u trư ng h p n ng, ti n tri n nhanh, d d n t i t vong. Vi c chNn oán và i u tr còn g p nhi u khó khăn. I. CH N OÁN D a trên các y u t và tri u ch ng sau: 1. Y u t d ch t : Trong vòng 7 ngày: - S ng ho c n t vùng có cúm A (H1N1). - Ti p xúc g n v i ngư i b nh, ngu n b nh: nghi ng , có th ho c ã xác nh m c cúm A (H1N1). 2. Lâm sàng: B nh di n bi n c p tính và có m t s bi u hi n sau ây: - S t. - Các tri u ch ng v hô h p: + Viêm long ư ng hô h p. + au h ng. + Ho khan ho c có m. - Các tri u ch ng khác + au u, au cơ, m t m i, nôn, tiêu ch y. Nhi u trư ng h p có bi u hi n viêm ph i n ng, th m chí có suy hô h p c p và suy a t ng.
  3. 3. C n lâm sàng: - Xét nghi m chNn oán căn nguyên: + Real time RT-PCR là xét nghi m xác nh vi rút cúm A (H1N1). B nh phNm là d ch ngoáy h ng, d ch t h u, d ch ph qu n (l y càng s m càng t t). + Nuôi c y vi rút: th c hi n nh ng nơi có i u ki n. - Công th c máu: s lư ng b ch c u bình thư ng ho c gi m nh . - X quang ph i: có th có bi u hi n c a viêm ph i không i n hình. 4. Tiêu chu n ch n oán: a) Trư ng h p nghi ng : - Có y u t d ch t , s t và tri u ch ng viêm long ư ng hô h p. b) Trư ng h p xác nh ã m c b nh: - Có bi u hi n lâm sàng cúm. - Xét nghi m dương tính kh ng nh nhi m vi rút cúm A (H1N1). c) Ngư i lành mang vi rút: Không có bi u hi n lâm sàng nhưng xét nghi m có cúm A (H1N1). Nh ng trư ng h p này cũng ph i ư c báo cáo. II. I U TRN 1. Nguyên t c chung: - B nh nhân ph i ư c cách ly và thông báo k p th i cho cơ quan y t d phòng. - Dùng thu c kháng vi rút ơn c ho c k t h p (oseltamivir, zanamivir) càng s m càng t t, k c các trư ng h p ti p xúc tr c ti p v i ngư i b nh và có s t. - i u tr h tr trong nh ng trư ng h p n ng. - i u tr t i ch nh ng cơ s thích h p và yêu c u tuy n trên giúp i v i nh ng trư ng h p n ng. 2. i u tr thu c kháng vi rút: - Thu c kháng vi rút: + Oseltamivir (Tamiflu):
  4. * Ngư i l n và tr em trên 13 tu i: 75mg ´ 2 l n/ngày ´ 5 ngày. * Tr em t 1-13 tu i: dùng dung d ch u ng tuỳ theo tr ng lư ng cơ th . 40 kg: 75 mg x 2 l n/ngày x 5 ngày. * Tr em dư i 12 tháng: . < 3 tháng: 12 mg x 2 l n/ngày x 5 ngày. . 3-5 tháng: 20 mg x 2 l n/ngày x 5 ngày. . 6-11 tháng: 25 mg x 2 l n/ngày x 5 ngày. + Zanamivir: d ng hít nh li u. S d ng trong các trư ng h p: Không có oseltamivir, trư ng h p ch m áp ng ho c kháng v i oseltamivir. Li u dùng: * Ngư i l n và tr em trên 7 tu i: 2 l n x t 5mg x 2 l n/ngày. * Tr em: T 5-7 tu i: 2 l n x t 5 mg x 1 l n/ngày. + Trư ng h p n ng có th k t h p oseltamivir và zanamivir. + Trư ng h p áp ng ch m v i thu c kháng vi rút: th i gian i u tr có th kéo dài n khi xét nghi m h t vi rút. - C n theo dõi ch c năng gan, th n i u ch nh li u lư ng cho phù h p. 3. i u tr h tr a) H s t. Ch dùng paracetamol khi nhi t trên 39oC (không dùng thu c h s t nhóm salicylate như aspirin). b) B o m ch dinh dư ng và chăm sóc. - Dinh dư ng: + Ngư i b nh nh : cho ăn b ng ư ng mi ng. + Ngư i b nh n ng: cho ăn s a và b t dinh dư ng qua ng thông d dày.
  5. + N u ngư i b nh không ăn ư c ph i k t h p nuôi dư ng b ng ư ng tĩnh m ch. - Chăm sóc hô h p: giúp ngư i b nh ho, kh c; v rung vùng ng c; hút m. c) S d ng kháng sinh thích h p khi có b i nhi m vi khuNn d) H tr hô h p khi có suy hô h p: -N m u cao 30-450. - Cho ngư i b nh th oxy v i lưu lư ng thích h p. - Nh ng trư ng h p không áp ng v i th oxy c n h tr hô h p b ng máy th không xâm nh p ho c xâm nh p. e) Phát hi n và i u tr suy a ph t ng. g) Nh ng trư ng h p n ng i u tr gi ng như cúm A (H5N1) n ng ã ư c B Y t ban hành. 4. Tiêu chu n ra vi n: a) Nơi không có xét nghi m Real time RT-PCR: - Sau khi h t s t 3 ngày. - Tình tr ng lâm sàng n nh. b) Nơi có xét nghi m Real time RT-PCR: - Sau khi h t s t 3 ngày. - Tình tr ng lâm sàng n nh. - Xét nghi m l i Real time RT-PCR vi rút cúm A (H1N1) vào ngày th tư âm tính. Trong trư ng h p xét nghi m l i vào ngày th tư v n dương tính thì xét nghi m l i vào ngày th sáu. 5. i u tr cúm A (H1N1) trong trư ng h p d ch lây lan trong c ng ng, không ch n oán xác nh ư c b ng xét nghi m: Các trư ng h p nghi ng trong vùng d ch ã ư c xác nh, có bi u hi n lâm sàng c n cách ly, mang khNu trang, v sinh hô h p và r a tay: + Cách ly và i u tr tri u ch ng. + Các trư ng h p di n bi n n ng, ngư i già, tr em dư i 5 tu i, ph n có thai, ngư i có b nh m n tính: cách ly, i u tr t i b nh vi n theo hư ng d n trên. III. PHÒNG LÂY NHI M
  6. 1. Nguyên t c: Th c hi n các bi n pháp cách ly và ch ng nhi m khuNn nghiêm ng t. Khi phát hi n ngư i b nh nghi ng m c cúm A (H1N1) ph i khám, phân lo i và cách ly k p th i. 2. T ch c khu v c cách ly trong b nh vi n: - T ch c các khu v c cách ly như i v i các b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m khác. + B trí phòng khám sàng l c phát hi n ngư i b nh nghi nhi m cúm khu v c khám b nh. + B trí bu ng b nh riêng cho các trư ng h p nghi ng và m c b nh t i khoa truy n nhi m và các khu i u tr riêng. - H n ch và ki m soát ngư i ra vào khu v c cách ly. 3. Phòng ng a cho ngư i b nh và khách n thăm: - T t c ngư i b nh, ngư i nghi ng m c b nh ph i mang khNu trang ngo i khoa khi trong bu ng b nh cũng như khi i ra ngoài bu ng b nh. Ngư i b nh c n ư c hư ng d n v sinh ư ng hô h p. - Khi v n chuy n ngư i b nh c n báo trư c cho nơi ti p ón. Ngư i b nh và ngư i chuy n ngư i b nh c n mang y phương ti n phòng h cá nhân. Kh khuNn các phương ti n v n chuy n sau khi dùng. - Trư ng h p ngư i nhà chăm sóc ngư i b nh ho c ti p xúc v i ngư i b nh ph i ư c hư ng d n, ăng ký và áp d ng các bi n pháp phòng lây nhi m như nhân viên y t . 4. Phòng ng a cho nhân viên y t : - R a tay thư ng quy trư c và sau khi thăm khám ngư i b nh b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn nhanh. - Phương ti n phòng h g m: KhNu trang ngo i khoa, khNu trang N95, kính b o h , m t n che m t, áo choàng gi y dùng m t l n, găng tay, mũ, bao gi y ho c ng. Phương ti n phòng h ph i luôn có s n khu v c cách ly, ư c s d ng úng cách và khi c n thi t. Sau khi dùng ư c x lý theo quy nh c a B Y t . - B nh phNm xét nghi m: Ph i t trong túi nilon ho c h p v n chuy n óng kín theo quy nh n phòng xét nghi m. - Giám sát: l p danh sách nhân viên y t tr c ti p chăm sóc, i u tr cho ngư i b nh, nhân viên làm vi c t i khoa có ngư i b nh và nhân viên phòng xét nghi m x lý b nh phNm. Nh ng nhân viên này c n ư c theo dõi thân nhi t và các bi u hi n lâm sàng hàng ngày.
  7. - Nh ng nhân viên mang thai, m c b nh tim ph i m n tính tránh ti p xúc v i ngư i b nh. 5. X lý d ng c y t , v i và d ng c dùng cho ngư i b nh: - Lau và kh khuNn b m t bu ng b nh hai l n m i ngày b ng dung d ch kh khuNn. - D ng c y t : Nh ng d ng c dùng l i ph i kh khuNn ngay t i khu v c cách ly, sau ó chuy n v khu v c quy nh c r a và ti t khuNn. - Phương ti n dùng cho ngư i b nh: ph i tNy u và c r a b ng xà phòng và hoá ch t kh khuNn. Ngư i b nh dùng d ng c ph c v v sinh và dinh dư ng riêng. - v i: áp d ng phương pháp v n chuy n và x lý như v i nhi m khuNn nguy hi m (thu gom v i trong túi nilon màu vàng trư c khi v n chuy n xu ng nhà gi t. Không ngâm v i t i khu v c cách ly. Gi t v i trong các dung d ch kh khuNn. Trong trư ng h p ph i gi t b ng tay thì trư c khi gi t v i ph i ngâm kh khuNn). 6. X lý ngư i b nh t vong: - Ngư i b nh t vong ph i ư c khâm li m theo quy nh phòng ch ng d ch, ph i kh khuNn b ng dung d ch kh khuNn. - Chuy n t thi n nơi chôn c t ho c ho táng b ng xe riêng và m b o úng quy nh phòng lây nhi m. - T thi ph i ư c chôn c t ho c ho táng trong vòng 24 gi . 7. Các bi n pháp phòng b nh chung: - Trong vùng có d ch ph i eo khNu trang. - Tăng cư ng r a tay. - V sinh cá nhân, v sinh hô h p, súc mi ng - h ng b ng các thu c sát khuNn theo hư ng d n c a B Y t . - Tránh t p trung ông ngư i khi có d ch x y ra./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản