Quyết định số 2769/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 2769/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2769/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên hội đồng đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường 13 thuộc công ty dịch vụ công ích quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2769/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT QUẬN BÌNH THẠNH NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2769/2006/QĐ-UBND Bình Thạnh, ngày 21 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRONG VIỆC ĐIỀU CHỈNH, DI CHUYỂN NHÀ Ở DÂN CƯ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TẠI PHƯỜNG 13 THUỘC CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN BÌNH THẠNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 ngày 11 tháng 2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-UB ngày 08 tháng 04 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Công ty quản lý nhà (nay là Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh) tại phường 13 quận Bình Thạnh để đầu tư xây dựng khu nhà ở; Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UB ngày 22 tháng 05 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, di chuyển các hộ dân cư, cơ quan, đơn vị, vật kiến trúc khác và đền bù trợ cấp thiệt hại, tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phường 13 quận Bình Thạnh; Căn cứ văn bản chấp thuận dự án số 224/KHĐT-XD ngày 15 tháng 08 năm 2001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; Căn cứ Quyết định số 5242/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sáp nhập Công ty công trình đô thị quận Bình Thạnh vào Công ty quản lý nhà quận Bình Thạnh và đổi tên thành Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh; Căn cứ Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường 13 thuộc Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh; Xét Công văn số 180/DVCI ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường 13 quận Bình Thạnh; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường 13 thuộc Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh gồm các ông (bà) có tên như sau: 1. Ông Lê Nghi Em - Cán bộ Ban QLDA KDC Bình Hòa - Tổ phó 2. Ông Dương Hồng Nghĩa - Cán bộ địa chính XD phường 13 - Tổ viên thay ông Đặng Minh Nguyên 3. Bà Lưu Kim Ngọc - Chuyên viên VP HĐND-UBND quận - Tổ viên Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký, các nội dung còn lại của Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh vẫn được giữ nguyên. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Hùng
Đồng bộ tài khoản