Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------- S : 28/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A QU U TƯ PHÁT TRI N THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; gh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 138/2007/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương; Xét ngh c a T ng Giám c Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i t i T trình s 342/TTr-Q TPT ngày 24 tháng 9 năm 2008 và c a Giám c S N i v thành ph Hà N i t i T trình s 281/TTr-SNV ngày 02 tháng 10 năm 2008 v vi c h p nh t Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i v i Qu u tư phát tri n t nh Hà Tây, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i trên cơ s h p nh t Qu u tư phát tri n t nh Hà Tây (cũ) v i Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i (cũ). i u 2. V trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i 1. V trí, ch c năng a) V trí: Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i là t ch c tài chính Nhà nư c tr c thu c UBND thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có v n i u l , có b ng cân i k toán, có con d u và tài kho n riêng; Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i ch u s qu n lý toàn di n các m t công tác c a UBND thành ph , ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Tài chính. b) Ch c năng: b.1) Ti p nh n v n ngân sách c a thành ph Hà N i, v n tài tr ; huy ng các ngu n v n trung h n và dài h n t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n v n th c hi n các d án phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i;
  2. b.2) Ti p nh n, qu n lý ngu n v n y thác t t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n các ho t ng theo h p ng y thác; phát hành trái phi u chính quy n a phương theo y quy n c a UBND thành ph Hà N i huy ng v n cho ngân sách thành ph Hà N i; b.3) Nh n y thác qu n lý ho t ng c a các Qu do UBND thành ph Hà N i giao; b.4) Th c hi n u tư tr c ti p vào các d án, cho vay u tư, góp v n thành l p doanh nghi p; y thác cho vay u tư, thu h i n theo quy nh t i Ngh nh s 138/2007/N -CP c a Chính ph . 2. Nhi m v , quy n h n a) Nhi m v : a.1) Th c hi n u tư trong ph m vi k ho ch và cơ c u u tư ã ư c UBND thành ph Hà N i phê duy t trong t ng th i kỳ, phù h p v i chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ; a.2) u tư úng quy nh, úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu ; thu h i k p th i, y c g c và lãi; a.3) Ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh; cung c p s li u, công b công khai v tình hình tài chính theo quy nh c a pháp lu t; a.4) Mua b o hi m tài s n, b o hi m r i ro và các lo i b o hi m khác theo quy nh c a pháp lu t; a.5) Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a nhà nư c và các quy nh khác có liên quan n ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương; a.6) Qu n lý, s d ng úng m c ích, có hi u qu các ngu n v n; m b o an toàn và phát tri n v n; t bù p chi phí và t ch u r i ro; a.7) Th c hi n úng h n, y các nghĩa v tr n c a Qu i v i t ch c, cá nhân ã cho Qu vay v n; a.8) Th c hi n y các nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c theo quy nh hi n hành; a.9) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo quy nh t i Thông tư s 139/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n Quy ch qu n lý tài chính c a Qu u tư phát tri n a phương; a.10) Th c hi n các nhi m v khác do UBND thành ph giao phù h p v i quy nh t i Ngh nh s 138/2007/N -CP c a Chính ph . b) Quy n h n:
  3. b.1) T ch i yêu c u c a b t c cá nhân hay t ch c nào v vi c cung c p thông tin và các ngu n l c khác c a Qu n u yêu c u ó trái v i quy nh c a pháp lu t và trái v i i u l t ch c và ho t ng c a Qu . b.2) Liên h các ngành ch c năng, các ơn v có liên quan trên a bàn tìm ki m, xây d ng các d án u tư; b.3) M i và ti p các i tác u tư, kinh doanh nư c ngoài; ư c c cán b và nhân viên c a Qu ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan, kh o sát theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a thành ph ; b.4) ư c pháp lu t b o h v i tư cách là m t pháp nhân trư c m i hành vi vi ph m pháp lu t gây tác h i n tài s n, v n, quy n l i và uy tín c a Qu ; b.5) T ch c ho t ng kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v và ph m vi ho t ng quy nh t i Ngh nh s 138/2007/N -CP c a Chính ph và các quy nh pháp lu t hi n hành; b.6) Huy ng v n, qu n lý, s d ng các ngu n v n, ngu n tài tr , tài s n ư c giao và các ngu n huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t; khai thác các ngu n l c nh m tăng ngu n v n th c hi n nhi m v ; b.7) Tr c ti p quan h v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c àm phán, ký k t các h p ng vay v n, nh n tài tr , nh n y thác trên nguyên t c t nguy n, bình ng, h p tác, cùng có l i theo úng pháp lu t Vi t Nam; b.8) L a ch n các d án thu c i tư ng có hi u qu quy t nh u tư. Trư ng h p c bi t do UBND thành ph quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; b.9) u tư vào các d án v i tư cách là ch u tư ho c ng ch u tư; cho vay ho c h p v n cho vay i v i các d án; góp v n thành l p doanh nghi p; y thác và nh n y thác theo quy nh t i Ngh nh s 138/2007/N -CP c a Chính ph . ư c c ngư i i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p mà Qu góp v n; b.10) Yêu c u khách hàng cung c p tài li u, h sơ v tình hình tài chính, s n xu t kinh doanh xem xét quy t nh u tư, cho vay; tr c ti p thNm nh phương án tài chính, hi u qu u tư c a các d án; b.11) Thuê các t ch c, chuyên gia tư v n xem xét, thNm nh m t ph n ho c toàn b d án mà Qu tham gia u tư tr c ti p, cho vay, góp v n thành l p doanh nghi p; b.12) Ki m tra nh kỳ t xu t tình hình s n xu t, kinh doanh c a t ch c, cá nhân vay v n t i Qu ; tài s n b o m ti n vay; tình hình qu n lý, s d ng ngu n v n Qu cho vay, u tư cũng như các v n liên quan n th c hi n d án u tư; b.13) ình ch vi c u tư, cho vay, góp v n; thu h i các kho n u tư trư c th i h n n u ch ng minh i tư ng s d ng không úng m c ích, vi ph m h p ng ho c vi ph m pháp lu t;
  4. b.14) T ch i tài tr , h p tác, cho vay, cung c p v n n u xét th y trái pháp lu t, i u l T ch c và ho t ng c a Qu ; kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t i v i các ơn v , cá nhân vi ph m cam k t v i Qu ho c vi ph m các quy nh c a Nhà nư c liên quan n ho t ng c a Qu ; b.15) Ban hành các quy ch , quy trình ho t ng làm căn c tri n khai ho t ng phù h p v i tình hình th c t c a Qu trong t ng th i kỳ; b.16) Chuy n như ng, cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n s h u c a Qu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và ư c UBND thành ph ch p thu n. b.17) Khi n h n tr n , n u ch u tư không tr ư c n , Qu x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n theo quy nh c a pháp lu t; b.18) Ch qu n lý, s d ng v n, tài s n; qu n lý doanh thu, chi phí; ti n lương, thư ng; tài chính k toán v n d ng th c hi n theo quy nh c a Công ty Nhà nư c và các quy nh t i Thông tư s 139/2007/TT-BTC c a B Tài chính. ư c v n d ng x p h ng doanh nghi p Nhà nư c. 3. Cơ c u t ch c, biên ch a) Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i có H i ng qu n lý, T ng Giám c, các Phó T ng Giám c, ban Ki m soát, K toán trư ng, các phòng chuyên môn nghi p v và các ơn v tr c thu c. S lư ng và tên g i các phòng chuyên môn nghi p v do T ng Giám c Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i trình H i ng qu n lý quy t nh, nhưng t ng s phòng chuyên môn (bao g m c Văn phòng) c a Qu không quá 11 phòng. Giao Ch t ch H i ng qu n lý và T ng Giám c Qu t ch c s p x p l i b máy và cán b các phòng, ban chuyên môn nghi p v c a Qu cho phù h p v i tình hình th c t sau khi h p nh t m b o th c hi n nhi m v ư c giao. b) Biên ch c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i bao g m t ng s biên ch c a Qu u tư phát tri n t nh Hà Tây (cũ) và biên ch c a Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i (cũ) ư c c p có thNm quy n giao năm 2008. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Tài chính, K ho ch và u tư, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, H i ng Qu n lý, T ng Giám c Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  5. CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Tài chính; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; Nguy n Th Th o - Như i u 4; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo; - Các CVNCTH; - Lưu Văn Thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản