Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
35
lượt xem
6
download

Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 283/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C H I QUAN S 283/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH XÁC Đ NH GIÁ TÍNH THU HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20-2-1990; Căn c Đi u 7 Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 172/1998/TT/BTC ngày 22-12-1998 c a B Tài chính. Căn c Quy t đ nh 68/1999/QĐ/BTC ngày 01-7-1999 c a B Tài chính; Căn c Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11-11-1997 c a B Tài chính; Căn c Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này Quy ch xác đ nh giá tính thu hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh 155/1998/TCHQ-QĐ ngày 27-5-1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Các quy đ nh trư c đây c a T ng c c H i quan trái v i quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Các ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u, Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký) QUY CH XÁC Đ NH GIÁ TÍNH THU HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 283/1999/TCHQ-QĐ ngày 12-8-1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan )
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giá tính thu hàng hoá xu t kh u, nh p kh u là m t trong nh ng y u t cơ b n đ thu thu đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u; giá tính thu đư c xác đ nh theo quy ch này và tuân theo nguyên t c xác đ nh giá tính thu đư c quy đ nh t i các văn b n pháp lý sau đây: Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u (Đi u 7); Ngh đ nh 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph (Đi u 7); Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22-12-1998 c a B Tài chính; Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11-11-1997 và Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24- 7-1999 c a B Tài chính. Quy t đ nh 68/1999/QĐ/BTC ngày 01-7-1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Danh m c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu và B ng giá t i thi u các m t hàng Nhà nư c qu n lý giá đ xác đ nh tr giá tính thu nh p kh u; Quy t đ nh s 260/1999/QĐ-TCHQ ngày 26-7-1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ban hành B ng giá t i thi u áp d ng đ i v i các m t hàng nh p kh u không thu c các nhóm m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu ; Và các văn b n hư ng d n khác có hi u l c t i th i đi m xác đ nh giá tính thu . Quy ch này quy đ nh th ng nh t n i dung qu n lý và các nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. A. ÁP GIÁ TÍNH THU : I. HÀNG NH P KH U: 1. Hàng thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu là nh ng m t hàng đư c quy đ nh trong b ng giá t i thi u ban hành kèm theo Quy t đ nh 68/1999/QĐ/BTC ngày 01-7-1999 c a B trư ng B Tài chính. - Giá tính thu đư c xác đ nh theo giá h p đ ng bao g m phí v n t i, phí b o hi m đ n c a kh u nh p n u giá h p đ ng cao hơn ho c b ng giá t i thi u. - Giá tính thu đư c xác đ nh theo b ng giá t i thi u n u giá h p đ ng bao g m phí v n t i, phí b o hi m th p nh t hơn giá t i thi u. 2. Hàng không thu c danh m c m t hàng qu n lý giá tính thu là nh ng m t hàng chưa đư c quy đ nh trong b ng giá t i thi u do B trư ng B Tài chính ban hành đư c áp d ng và tính thu theo Quy t đ nh 260/1999/QĐ-TCHQ ngày 26-7-1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. a. M t hàng đã đư c quy đ nh giá tính thu trong b ng giá t i thi u do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a.1. Giá tính thu đư c xác đ nh theo giá h p đ ng bao g m phí v n t i và phí b o hi m đ n c a kh u nh p trong các trư ng h p: Hàng nh p kh u có giá h p đ ng cao hơn ho c b ng giá t i thi u ho c; Hàng nh p kh u có đ đi u ki n quy đ nh t i đi m I Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính và có giá h p đ ng t 70% tr lên so v i giá t i thi u. a.2. Giá tính thu đư c xác đ nh theo b ng giá trong trư ng h p nh p kh u không theo phương th c mua bán; không có h p đ ng mua bán; h p đ ng không đ đi u ki n quy đ nh t i Đi m I Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính ho c đ đi u ki n nhưng giá h p đ ng th p hơn 70% t i thi u. b. M t hàng chưa đư c quy đ nh giá tính thu trong b ng giá t i thi u do B trư ng B Tài chính ban hành, b ng giá t i thi u do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. b.1. Hàng có thu su t thu nh p kh u theo bi u thu ưu đãi t 5% tr xu ng thì giá tính thu đư c xác đ nh theo h p đ ng ho c kê khai. b.2. Hàng có thu su t thu nh p kh u theo bi u thu ưu đãi trên 5%. Cán b thu ph i đ i chi u hàng nh p kh u v i các m t hàng đư c quy đ nh giá tính thu t i các b ng giá t i thi u nêu trên xác đ nh có m t hàng tương t v i m t hàng nh p kh u thì giá tính thu hàng nh p kh u đư c xác đ nh như quy đ nh t i đi m a m c này. Hàng tương t là nh ng m t hàng có nh ng đ c đi m tương đương và có các v t li u c u thành tương đương, cho phép chúng th c hi n cùng m t ch c năng và có th thay th nhau v m t thương ph m. Khi xem xét hàng tương t , n u hàng nh p kh u có nhi u ch c năng hơn m t hàng đã đư c quy đ nh giá t i thi u hay hàng nh p kh u bao g m nh ng thành ph n, b ph n là nh ng m t hàng đã đư c quy đ nh giá tính thu thì cũng đư c xem là hàng hoá tương t . Ví d : m t hàng tivi li n đ u máy video cassette thì giá tính thu c a m t hàng tương t xác đ nh b ng giá tính thu t i thi u c a tivi và đ u máy video cassette; ho c m t hàng M nh p kh u g m hai b ph n là M1 và M2 trong đó ch có M1 đư c quy đ nh giá tính thu t i thi u thì M1 cũng đư c xem là m t hàng tương t v i m t hàng M đ xác đ nh giá tính thu . N u các b ng giá t i thi u trên đây chưa quy đ nh giá tính thu đ i v i m t hàng nh p kh u đang xác đ nh giá tính thu và không có m t hàng tương t đư c quy đ nh giá t i thi u thì giá tính thu đư c xác đ nh theo giá ghi trên h p đ ng ho c kê khai. C n chú ý đ i v i các khung giá "lo i hàng khác" t i b ng giá t i thi u đ tránh đ hi n tư ng hàng đã đư c quy đ nh giá t i thi u nhưng l i coi là m t hàng m i phát sinh. 3. Hàng là nguyên li u v t tư nh p kh u tr c ti p đưa vào s n xu t, l p r p:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài nh p kh u nguyên li u, v t tư nh p kh u tr c ti p đưa vào s n xu t, l p ráp n u có đ các đi u ki n quy đ nh m c II ph n C Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11-11-1997, m c II Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính thì giá tính thu đư c xác đ nh theo h p đ ng. b) Doanh nghi p không thu c đ i tư ng nêu t i đi m a m c này n u nh p kh u nguyên li u, v t tư thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu tr c ti p đưa vào s n xu t, l p ráp có đ các đi u ki n quy đ nh t i m c II ph n C Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11-11-1997, m c II Thông tư 92/1999/TT/BTC ngày 24-7- 1999 c a B Tài chính và giá ghi trên h p đ ng cao hơn 60% so v i giá t i thi u thì giá tính thu đư c xác đ nh theo h p đ ng. c) Hàng nh p kh u là nguyên li u v t tư không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu n u có đ đi u ki n nêu t i đi m a c a m c này thì giá tính thu đư c xác đ nh theo h p đ ng. d) Trong m c này, c m t "đơn v , doanh nghi p nh p kh u và U thác nh p kh u không có n thu thu c di n cư ng ch " là đơn v , doanh nghi p không thu c di n cư ng ch vào th i đi m đăng ký t khai h i quan t i C c H i quan nơi m t khai, trư ng h p đư c t m th i gi i to cư ng ch có th i h n không đư c coi là không thu c di n cư ng ch . Nh ng đơn v nh p kh u thu c di n cư ng ch b t kỳ c a kh u nào t i th i đi m đăng ký t khai hàng nh p kh u là nguyên li u, v t tư tr c ti p đưa vào s n xu t l p ráp c a kh u chưa có danh sách cư ng ch ph i t giác khai báo v i cơ quan h i quan nơi đang làm th t c đ xác đ nh giá tính thu theo đúng quy đ nh, m i hành vi che gi u nh m m c đích tr n thu đ u b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. e) Qu n lý đ i v i hàng nh p kh u là nguyên li u v t tư tr c ti p đưa vào s n xu t, l p ráp: Các t khai h i quan đăng ký nh p kh u theo lo i hình này, C c H i quan đ a phương ph i l p s theo dõi v i các tiêu th c sau: Tên đơn v nh p kh u; S h p đ ng nh p kh u; S , ngày đăng ký t khai H i quan; Lư ng hàng nh p kh u; Lư ng hàng đã đưa vào s n xu t; Lư ng hàng còn l i (chưa đem vào s n xu t); Lư ng hành chuy n như ng (không tr c ti p đưa vào s n xu t). Và c 3 tháng m t l n, C c h i quan đ a phương yêu c u đơn v nh p kh u đ i chi u lư ng hàng hoá nh p kh u theo hình th c này nhưng chưa đưa vào s n xu t ho c
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. không tr c ti p đưa vào s n xu t. Nh ng sai ph m đ i v i các quy đ nh t i Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11-11-1997 và Thông tư 92/1999/TT-BTC ngày 24-7-1999 c a B Tài chính đ u ph i l p biên b n, n u tái ph m thì đơn v không đư c phép áp d ng nguyên t c xác đ nh giá tính thu đ i v i hàng nh p kh u là nguyên li u v t tư tr c ti p đưa vào s n xu t l p ráp theo quy đ nh c a các văn b n này. f) M t s đi m lưu ý khi xem xét các đi u ki n áp giá tính thu theo h p đ ng đ i v i hàng là nguyên li u v t tư đưa vào s n xu t, l p ráp: Văn b n xác nh n dây chuy n công ngh s n xu t s n ph m: đ i v i đơn v s n xu t trong nư c ph i có b n xác nh n c a B ch qu n ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành c p s ho c tương đương v đơn v có dây chuy n công ngh s n xu t, l p ráp có đ năng l c đ s n xu t s n ph m theo quy đ nh và dây chuy n đó s d ng nguyên v t li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t s n ph m. Văn b n xác nh n c a cơ quan thu qu n lý tr c ti p v vi c đơn v doanh nghi p nh p kh u ho c u thác nh p kh u th c hi n đúng ch đ k toán. Đ i v i ph n nguyên li u, v t tư nh p kh u đ tr c ti p đưa vào s n xu t, l p ráp đư c áp giá tính thu theo giá ghi trên h p đ ng th p hơn giá t i thi u như quy đ nh trên đây n u không tr c ti p đưa vào s n xu t mà bán, chuy n như ng l i cho các doanh nghi p ho c đơn v , t ch c khác thì sau 2 ngày k t ngày chuy n như ng, mua bán, đơn v , doanh nghi p ph i khai báo v i cơ quan H i quan nơi làm th t c nh p kh u lô hàng và cơ quan thu đ a phương qu n lý doanh nghi p đư c bi t. C c H i quan đ a phương trên cơ s khai báo c a đơn v nh p kh u và xác nh n c a C c thu đ a phương đ ti n hành tính l i thu ph n nguyên li u chuy n như ng theo nguyên t c xác đ nh giá tính thu t i th i đi m chuy n như ng và ra thông báo thu b sung. Các trư ng h p cung c p v t tư nguyên li u nh p kh u gi a các doanh nghi p trong nư c có h ch toán kinh t đ c l p (k c đơn v trong cùng m t T ng Công ty ho c Liên h p...) v i nhau không đư c coi là tr c ti p đưa vào s n xu t, l p ráp. 4. M t s đi m lưu ý khi xác đ nh giá tính thu : 4.1. Khi có thay đ i giá ghi trên h p đ ng nh p kh u s đư c cơ quan h i quan ch p nh n n u tho thu n v s thay đ i đó đư c l p thành văn b n trư c th i đi m x p hàng lên tàu hay phương ti n v n t i, phù h p v i các ch ng t có liên quan và n p cho cơ quan h i quan vào th i đi m đăng ký t khai. 4.2. N u hàng nh p kh u có hàng b o hành, v nguyên t c giá tính thu trên h p đ ng bao g m c lư ng hàng b o hành, n u giá tr ghi trên h p đ ng chia cho lư ng hàng nh p kh u th c t c hàng b o hành th p hơn giá t i thi u đ i v i hàng thu c danh m c nhà nư c qu n lý giá tính thu và th p hơn 70% giá t i thi u đ i v i hàng không thu c danh m c m t hàng nhà nư c qu n lý giá tính thu thì giá tính thu đư c xác đ nh theo b ng giá t i thi u, k c lư ng hàng b o hành. 4.3. Trư ng h p giá mua bán trên h p đ ng bao g m lãi su t tr ch m thì khi xác đ nh giá tính thu s đư c lo i tr lãi su t tr ch m theo h p đ ng.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.4. Trong các trư ng h p giá tính thu đư c xác đ nh theo h p đ ng nhưng giá mua bán không bao g m phí v n t i, phí b o hi m mà ch hàng không xu t trình đư c ch ng t h p l v các chi phí k trên thì khi xác đ nh giá tính thu ph i c ng thêm các chi phí này theo quy đ nh t i Công văn s 1632/TCHQ-KTTT ngày 30-3-1999 c a T ng c c H i quan. 4.5. Giá tính thu truy thu đ i v i hàng nh p kh u đư c mi n thu , ưu đãi v thu đư c xác đ nh theo các nguyên t c quy đ nh t i th i đi m lý do mi n gi m, ưu đãi thay đ i. II. HÀNG XU T KH U: Giá tính thu hàng xu t kh u là giá bán t i c a kh u xu t, theo h p đ ng. B. BÁO CÁO GIÁ: C c H i quan các t nh, thành ph l p báo cáo giá g i v T ng c c H i quan theo các quy đ nh sau đây: 1. M u 1: Báo cáo giá h p đ ng m t hàng thu c danh m c Nhà nư c qu n lý giá tính thu đ i v i các m t hàng có m c chênh l ch giá t 10% tr lên so v i b ng giá t i thi u và đ nh kỳ 15 ngày m t l n g i b ng đư ng bưu đi n v T ng c c H i quan. 2. M u 2: Báo cáo giá h p đ ng m t hàng đã đư c quy đ nh trong b ng giá c a T ng c c H i quan có m c chênh l ch giá t 30% tr lên so v i giá t i thi u và g i báo cáo v T ng c c H i quan trong th i gian 10 ngày k t ngày đăng ký t khai. Đ i v i các trư ng h p này C c H i quan đ a phương ph i ti n hành đi u tra giá th trư ng, tham kh o các thông tin liên quan và đ xu t m c giá t i thi u. 3. M u 3: Báo cáo giá m t hàng phát sinh bao g m các m t hàng chưa đư c quy đ nh trong các b ng giá t i thi u. Đ i v i các trư ng h p này C c H i quan đ a phương ph i đ xu t m c giá t i thi u cùng v i cơ s đ xu t như quy đ nh t i m c 2 ph n B và báo cáo v T ng c c H i quan trong th i gian 5 ngày k t ngày đăng ký t khai. C. KI M TRA VÀ ÁP GIÁ TÍNH THU 1. Theo quy đ nh t i Bư c 2 và Bư c 4 m c II Quy trình hành thu đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 383/1998/TCHQ-QĐ ngày 17-11-1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, cán b thu ph i ki m tra vi c kê khai giá tính thu c a ch hàng n u vi c kê khai đó chưa đúng thì cán b thu ph i xác đ nh l i theo đúng các nguyên t c qu n lý giá tính thu . Cán b thu ph i ghi rõ lý do, cơ s áp giá tính thu trên t khai và ph i ch u trách nhi m v vi c ki m tra, áp giá tính thu đó. 2. Cán b tính thu ph i ki m tra toàn b h sơ lô hàng, tính h p l c a h p đ ng, tính th ng nh t c a các ch ng t liên quan t i giá mua bán; căn c vào k t qu ki m hoá hàng nh p kh u đ xác đ nh đ y đ các y u t liên quan t i xác đ nh giá tính thu như tên hàng, quy cách ch t lư ng, xu t x , lư ng hàng, đơn giá, đơn v tính, ti n t thanh toán, t giá; xem xét giá tính thu ch hàng đã khai báo trên cơ s đó đ i chi u hàng th c nh p và đơn giá v i quy đ nh t i các b ng giá tính thu có hi u l c t i th i đi m
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh p kh u đ xác đ nh giá tính thu cho hàng hoá nh p kh u theo đúng các nguyên t c qu n lý giá tính thu đã đư c quy đ nh. Trong khi xem xét giá tính thu hàng nh p kh u c n nghiên c u k tên hàng theo khai báo và k t qu ki m hoá đ xác đ nh hàng th c nh p kh u đã hay chưa đư c quy đ nh giá tính thu , tránh tình tr ng cùng là m t m t hàng nhưng do tên g i khác nhau mà không ti n hành xác đ nh giá tính thu theo đúng các nguyên t c đư c quy đ nh. Đ i v i trư ng h p áp giá m t hàng tương t ph i ghi rõ tên m t hàng tương t s quy t đ nh ban hành b ng giá, không x lý vi ph m đ i v i trư ng h p ch hàng không kê khai giá tính thu theo m t hàng tương t . Nghiêm c m cán b thu c tình áp sai giá tính thu gây th t thu thu ho c khó khăn sách nhi u đ i v i ch hàng. 3. Đ i v i các trư ng h p đư c t kê khai (không có h p đ ng nhưng b ng giá chưa quy đ nh và không có hàng tương t mà ch hàng không bi t đ kê khai thì giao cho C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph giao Trư ng H i quan c a kh u quy n n đ nh m c giá tính thu theo nguyên t c qu n lý giá tính thu . D. GI I QUY T KHI U N I 1. Trư ng h p khi u n i vi c áp sai giá c a cán b h i quan thì C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph xem xét gi i quy t. N u ch hàng không đ ng ý v i n i dung gi i quy t c a C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph thì có quy n khi u n i lên T ng c c H i quan. Trư ng h p khi u n i v nh m l n trong kê khai h i quan d n đ n tính tăng s thu ph i n p trong vòng m t năm k t ngày đăng ký t khai thì C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph gi i quy t. 2. Đ i v i các khi u n i v m c giá quy đ nh t i các b ng giá t i thi u, khi u n i vi c áp giá tính thu theo m t hàng tương t do B Tài chính, T ng c c H i quan xem xét gi i quy t theo quy đ nh. N i dung công văn khi u n i ph i ch ng minh tính trung th c, chính xác c a giá mua bán đ cơ quan ch c năng có căn c xem xét gi i quy t. 3. Th i gian gi i quy t khi u n i ph i th c hi n theo đúng Quy t đ nh s 69/1998/QĐ-TCHQ ngày 26-3-1998. Khi nh n đư c ch đ o c a T ng c c H i quan ph i kh n trương th c hi n theo đúng n i dung ch đ o, trư ng h p còn vư ng m c, chưa rõ thì ph i k p th i báo cáo và đ xu t c th hư ng gi i quy t (không báo cáo chung chung). E. X LÝ VI PH M 1. Đ i tư ng n p thu gian d i trong h p đ ng ngo i thương, gian l n trong khai báo h i quan v giá tính thu ; không khai báo, khai báo sai v i cơ quan h i quan khi có s thay đ i m c đích s d ng c a hàng hoá nh p kh u đã đư c hư ng ưu đãi v giá tính thu như nguyên li u, v t tư tr c ti p đưa vào s n xu t l p ráp và các sai ph m khác v giá tính thu , s b x ph t theo quy đ nh c a pháp lu t.
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Cán b h i quan vi ph m quy ch này và các văn b n pháp quy v giá tính thu , c tình x lý sai gây thi t h i cho đ i tư ng n p thu s b x ph t theo quy đ nh c a pháp lu t. F. T CH C TH C HI N C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph t ch c th c hi n, thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n công tác qu n lý giá tính thu theo quy ch này và niêm y t công khai t i nơi làm th t c h i quan. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, b t h p lý c n b sung s a đ i thì cơ quan h i quan, ngư i làm th t c h i quan ph n ánh k p th i v C c Ki m tra thu thu xu t nh p kh u - T ng c c H i quan đ nghiên c u ch nh lý và hư ng d n. C C H I QUAN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : ...., ngày... tháng... năm.... M U1 BÁO CÁO GIÁ H P Đ NG M T HÀNG THU C DANH M C HÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ CÓ M C CHÊNH L CH T 10% TR LÊN Tên hàng Xu t x Đơn v tính Giá tính thu Giá h p đ ng
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C c trư ng.... Ký tên, đóng d u C C H I QUAN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : ...., ngày... tháng... năm.... M U2 BÁO CÁO GIÁ H P Đ NG M T B NG KHÔNG THU C DANH M C NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ CÓ M C CHÊNH L CH T 30% TR LÊN Tên hàng Xu t ĐV Giá h p Giá t i Thông tin đi u tra Giá đ x tính đ ng thi u kh o sát xu t (Ghi chú: C t thông tin đi u tra ghi rõ ngu n thông tin)
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C c trư ng Ký tên, đóng d u C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : Đ c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm.... M U3 BÁO CÁO GIÁ TÍNH THU M T B NG M I PHÁT SINH CHƯA ĐƯ C QUY Đ NH GIÁ T I THI U Tên đơn S , Tên Xu t Đơn Giá Thông tin Giá Ghi v nh p ngày t hàng x v tính h p đi u tra kh o đ chú kh u khai đ ng sát xu t (Ghi chú: c t thông tin đi u tra ghi rõ ngu n thông tin) C c trư ng (Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản